Lázár Ervin – A kisfiú meg az oroszlánok – I. fejezet

(ez az oldal a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán található szöveg alapján készült)

I. fejezet

amelyben megismerkedünk Bruckner Szigfriddel, miközben újságot olvas

Ma is, mint mindig, pontosan fél ötkor befejeztük a munkát az Építészeti Hivatalban. Letettük a vonalzókat, ceruzákat, a kapuban elbúcsúztunk egymástól, és elindultunk hazafelé. A nagy házak, amelyeket terveztünk, ezalatt jóízűen szundikáltak a papíron, vagy talán éppen beszélgettek, és megmutogatták egymásnak az erkélyeiket és emeleteiket. Erről persze nem tudhat senki, mert a hivatal ilyenkor már teljesen üres.

Nem siettem. Jó melegen sütött a nap. Sétálgattam és fütyörésztem.

 • fütyőrész, fütyőrészett, fütyőrésszen, fütyőrészne = lang andauernd pfeifen

Mindig a Levendula és az Orgona utcán járok haza – a mi városunkban az utcáknak csupa ilyen szép virágnevük van. De nemcsak a nevük szép, gyönyörűek az utcák is, nagy lombú fáikkal, tenyérnyi kis virágágyásaikkal.

 • virágágyás, virágágyást, virágágyása, virágágyások = Blumenbeet (virágágy)

Ilyenkor nyáron a fák alatt kellemes hűvös van, és jólesik alattuk sétálgatni. Ráadásul por sincs, mert erre autók nem járnak – túl szűkek és girbegurbák az utcák.

 • girbegurba, girbétgurbát, girbébbgurgább, girbegurbán = voller Krümmungen, krumm

Én a magam részéről, bevallhatom, nagyon örülök ennek. Véleményem szerint minden városba kellenek olyan utcák, ahol nem járnak autók. És az is jó, ha ezeknek az utcáknak virágnevük van. Hazafelé menet először az Orgona utcán megyek végig. Az Orgona utca derékszögben a Levendula utcába torkollik.

 • derékszög, derékszöget, derékszöge, derékszögek = rechter Winkel
  • derékszögben = im rechten Winkel
 • torkollik, torkollott, torkolljon/torkolljék, torkoll(a)ana/torkoll(a)nék = einmünden, einfließen, sich ergießen

Itt, pontosan az Orgona utca torkolatával szemben áll egy ház.

 • torkolat, torkolatot, torkolata, torkolatok = Einmündung, Öffnung, Schlund

Magas kőkerítése van, amelyre az építőmester mindenféle díszt fabrikált, oly módon, hogy a téglák egy részét kijjebb rakta a falban, mint a többit.

 • kijjebb = weiter hinaus, weiter draußen
  • kijebb terjeszt = weiter ausdehnen

Rátarti és előkelő díszek, de azért látszik, hogy az építőmester csuda jókedvű volt, amikor csinálta.

 • rátarti, rátartit, rátartibb, rátartian = eingebildet, stolz
 • csuda = als Steigerung genutzt
  • csuda nagy = riesengroß
  • csuda gazdag = steinreich
  • csuda édes = zuckersüß

Régi a kerítés is meg a ház is. Az udvart még sohasem láttam, de gondolom, hogy szép lehet. A gesztenyefa miatt, amelynek lombja átnyúlt a kőkerítésen.

 • gesztenye, gesztenyét, gesztenyéje, gesztenyék = Kastanie
  • kikaparja a gesztenyét a tűzből = er holt die Kastanien aus dem Feuer (magyarul egyes számban!)

A ház oldalát zöld repkény futotta be.

 • repkény, repkényt, repkénye, repkények = Efeu
 • repkénnyel befuttatott = efeuumrankt (műv. ige)

Az ablakkereteket barnára mázolták, csak a nagy, üveges terasz farészei voltak fehérek. Szigorú, vastag fala volt a háznak – abban az időben, amikor építették, még ilyen vastag fal volt a szokás –, és régi, megbarnult, mohás cserép fedte.

 • mohás, mohásat, –, – = moosbewachsen, moosig

Én csodálatos házakat tervezek. Többemeletes valamennyi, és csupa üveg, szín meg villogás. De hogyha egyszer majd magamnak építek házat, akkor pontosan ilyet tervezek, mint ez a Levendula utcai. Ezt már régen elgondoltam magamban, a kerítése is éppen ilyen magas, díszes kőkerítés lesz, és a repkény is ugyanúgy futja majd körül. Talán csak a falai lesznek vékonyabbak.
Mindenesetre titokban, szabad kézzel lerajzoltam a tervet egy darab papírra, és még udvart meg gesztenyefát is terveztem hozzá, bár ez már nem egészen az építész feladata.
Nem tudtam, ki lakik a házban, soha sem bemenni, sem kijönni nem láttam senkit. Pedig nagyon furdalta az oldalamat a kíváncsiság, és azt gondoltam, hogy aki ebben a házban lakik, az nekem biztosan nagyon jó barátom lenne.

 • furdal, furdalt, furdaljon, furdalna = an jdm. nagen, in jdm. bohren
  • az a gondolat furdalta = dieser Gedanke bohrte in seinem Kopf
  • valami furdalja az oldalát = etw. erregte Neugier in ihm Barátok okvetlenül kellenek az embernek.
 • okvetlen, okvetlent, –, okvetlenül = ganz sicher, unbedingt; bedingungslos
  • okvetlen hűség = bedingungslose Treue

Ma azonban, éppen mikor odaértem, kinyílt a ház kapuja, és egy kisfiú lépett ki rajta.

 • kilép a kapun = aus dem Tor heraustreten
   • belép a kapun = zum Tor eintreten
   • belép az ajtón = zur Tür eintreten

Vékony, szemüveges, szőke kisfiú. Egyenesen rám nézett, mintha engem várna, aztán riadtan körülkémlelt, hátha meglátja valaki. Nem járt arra senki. A kisfiú rám hunyorított, és intett:

 • hunyorít valakire, hunyorított, hunyorítson, hunyorítana = jdm. zuzwinkern

– Gyere. Nem ellenkeztem, tudtam, hogy nagyon fontos dologról van szó, és utána indultam.

 • ellenkezik = itt: ellentmond
 • indul valaki után = jdm. folgen

A kapu mögött kavicsos út ágazott ketté, az egyik ág szürke kőlépcsőhöz vezetett, melyen a házba lehetett bejutni, a másik pedig a haragoszöld, elvadult kertbe vitt.

 • kettéágazik, kettéágazott, ágazzon ketté/ágazzék ketté, kettéágazna/kettéágaznék = sich gabeln, sich zweiteilen
  • az út kettéágazik = der Weg gabelt sich
 • haragoszöld, –, –, haragoszölden = tiefgrün, dunkelgrün
 • elvadul, elvadult, vaduljon el, elvadulna = verwildern; wild werden

Középen hatalmas gesztenyefa trónolt.
A kertbe mentünk. Lábujjhegyen, hogy ne csikorogjon a kavics. A kisfiú időnként hátrafordult, rám nézett, és a szája elé tette az ujját:
– Pszt!
A kert hátsó végében egy régi-régi pajta állt.

 • régi-régi = fokozás; nagyon régi
 • pajta, pajtát, pajtája, pajták = Schuppen, Scheune

Faláról nagy foltokban lehullott a vakolat, és fazsindelyes tetejét is jól megtépázta az idő.

 • megtépáz, megtépázott, tépázzon meg, megtépázna = zerzausen, zerrupfen

Nagy, kétszárnyú deszkaajtaja is kopott volt, és töredezett, széles rések tátongtak rajta.

 • deszkaajtó = Brettertür (< deszka + ajtó)
 • töredezik, töredezett, töredezzen/töredezzék, töredezne/töredeznék = aufspringen, Risse bekommen, zerbröckeln
 • tátong, tátongott, tátongjon, tátongna = weit offen stehen, klaffen
  • tátong a seb = eine klaffende Wunde
  • tátong a pályaudvar az ürességtől = auf dem Bahnhof herrscht gähnende Leere

Az egyik szárnya kissé előredőlt, mintha el akarna hasalni.

 • hasal, hasalt, hasaljon, hasalna = auf dem Bauch liegen, sich auf den Bauch legen

Megálltunk. A kisfiú intett, hogy hajoljak hozzá közelebb, és halkan ezt suttogta a fülembe:
– Nézz be! Itt van az oroszlánom.
Bekukkantottam a résen.

 • bekukkant, bekukkantott, kukkantson be, bekukkantana = hineingucken
  • bekukkant, mint Bolond Istók Debrecenbe = auf einen Sprung bei jdm. vorbeischauen

A pajtában, kirojtosodott karosszékben egy nagyon öreg oroszlán ült.

 • kirojtosodik, kirojtosodott, rojtosodjon ki/rojtosodjék ki, kirojtosodna/kirojtosodnék = ausfransen, fransig werden

Orrán fekete keretes pápaszemet viselt, és újságot olvasott.

 • pápaszem, pápaszemet, pápaszeme, pápaszemek = (népies) Brille

– A szemüveget csak nagyzási hóbortból teszi föl – súgta a kisfiú –, nincs benne üveg.

 • hóbort, hóbortot, hóbortja, hóbortok = Marotte, Extravaganz
 • nagyzási hóbort = Größenwahn

Különben nagyon rendes öreg oroszlán. Bruckner Szigfridnek hívják.