Csukás István – Nyár a szigeten

(ez az oldal a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán található szöveg alapján készült)

1

Amelyben véget ér a tanítás, Kece kipróbálja a zseblámpát, de azért elindulnak, egy tyúk feketére ég, de azért megeszik

 • véget ért, -t, -jen, -ne = ein Ende finden, aufhören
 • de azért = dennoch, trotzdem (szándékosan)

1

Mint minden igazán vidám gyerektörténet, ez is egy csengőszóval kezdődik.

 • csengőszó, -t, csengőszava, csengőszavak = Klingelzeichen, Glockenläuten
  • iskolai csengőszó = Pausenklingeln (in der Schule)

Mégpedig, sejthetitek, az utolsó csengőszóval, amelynél édesebb muzsikát a világ legnagyobb zeneszerzője sem tudna kitalálni.

 • mégpedig = und zwar (magyarázólag)
 • zeneszerző, -t, -je, -k = Komponist

Pedig amúgy különben elég csúnya berregés: zrr, meg: hrr, meg: brr – de hát, mint annyi dolgot az életben, ezt is széppé költi át az emberi vágyakozás.

 • pedig amúgy = ansonsten aber, sonst aber
 • berregés, -t, -e, -ek = Gesurre, Gerassel
 • átkölt vmit vmivé = etw. (vmit) zu etw. (vmivé) umdichten
 • vágyakozás, -t, -a, -ok (= vágyódás, -t, -a, -ok) = Sehnsucht

Vagyis szólt a csengő, zörgött, hörgött, berregett, és Bádogos, akinek pedig olyan botfüle volt, hogy mankó helyett lehetett volna használni, lehunyta a szemét, szeplős arcán áhítat terült szét, és úgy hallgatta, mint egy szimfóniát.

 • szól a csengő = die Glocke läutet; es läutet, es klingelt
 • zörög, zörgött, -jön, -ne = rasseln; klirren
 • hörög, hörgött, -jön, -ne = rasseln; röcheln
 • berreg, -ett, -jen, -ne = surren; rasseln, rattern
 • botfüle van vkinek = jd. ist vollkommen unmusikalisch
   • botfülű, -t, -bb, -en = unmusikalisch
 • mankó, -t, -ja, -k = Krücke
 • lehuny, -t, hunyon le, -na = schließen, zumachen (szemet)
  • a szemét lehunyta = er schloß seine Augen (páros testrészek magyarul egyes számban!)
 • szeplős, -et, –, -en = sommersprossig, mit Sommersprossen bedeckt; (mint hibás) makelhaft
 • áhítat, -ot, -a, - = Inbrunst, Andacht
  • áhítat hallgat = mit Andacht zuhören, andächtig zuhören
  • áhítatba merülvén = in Andacht versunken
 • szétterül, -t, terüljön szét, -ne = sich breitmachen
  • szétterült a köd = Nebel machte sich breit

Tuka férfias komolyságot erőltetett az arcára, és tüntető lassúsággal szedte össze a füzeteket, ceruzákat, mint akit akármilyen csip-csup üggyel nem lehet kihozni a sodrábol.

 • erőltet, -ett, erőltessen, -ne = nötigen, zwingen
  • erőltet vmit vkire = jdm. etw. aufzwingen, jdn. zu etw. nötigen
  • jókedvet erőltet az arcára = er zwang sich, eine gute Miene zu machen
  • erőlteti magát = sich Zwang antun, sich anstrengen (im Sinne gezwungenen Handelns)
 • tüntető, -t, -bb, -leg/-en = demonstrativ
   • tüntető, -t, -je, -k = Demonstrant
   • tüntetés, -t, -e, -ek = Kundgebung, Demonstration
   • tüntet vki/vmi ellen, -ett, tüntessen, -ne = gegen jdn./etw. demonstrieren
   • tüntet vki/vmi mellett, -ett, tüntessen, -ne = für jdn./etw. demonstrieren
 • csip-csup = unbedeutend; gering, geringfügig
  • csip-csup dolog = eine Kleinigkeit, etwas Unbedeutendes
 • kihoz vkit a sodrából = jdn. aus der Fassung bringen
 • sodor, sodrot, sodra, sodrok = Flut, Strömung
   • kijön a sodrábol = aus der Fassung geraten, die Fassung verlieren

Bezzeg Cseppcsányi alig bírt magával, rezgett, remegett, mint egy higanygolyó, hirtelen kigurult a padból, a táblához rohant, s hatalmas lendülettel, már ameddig rövid karja felért, óriási V betűt rajzolt az „AKÁCIÓ” elé.

 • bezzeg = wahrlich, fürwahr
 • nem bír magával = außer Rand und Band sein, sich nicht beherrschen können
 • rezeg, rezgett, -jen, -ne = zittern, beben
 • remeg, -ett, -jen, -ne = beben, zittern; schlottern
  • remeg a keze = seine Hände zittern (magyarul egyes számban!)
  • remeg a hidegtől = er zittert vor Kälte
 • higany, -t, -a, – = Quecksilber
 • kigurul, -t, guruljon ki, -na = herausrollen, herauskugeln
 • rohan, -t, -jon, -na = rennen, rasen, preschen
  • segítségére rohan vkinek = jdm. zu Hilfe eilen
  • fejjel rohan a falnak = mit dem Kopf durch die Wand wollen
 • lendület, -et, -e, -ek = Schwung, Elan
  • lendületbe hoz vmit = eine Sache in Schwung bringen
  • lendületet ad vminek = einer Sache Schwung verleihen
 • felér, -t, érjen fel, -ne = hinaufreichen, heraufkommen
  • Felérsz odáig? = Reichst du bis dorthinauf?

Szinyák és Kece, akik egy padban ültek, mintha csak erre vártak volna, felugrottak a pad tetejére, és világgá harsogták a visszavonhatatlan tényt:

 • harsog, -ott, -jon, -na = schmettern, posaunen
 • világgá harsog vmit = etw. in die Welt hinausposaunen
 • visszavonhatatlan, -t, -abb, -ul = unwiderruflich (vissza + von + hat + tatlan)

– Vakáció! Vakáció! Éljen sokáig a vakáció!
Palánk Géza, aki előttük ült, finom nehezteléssel a fejét csóválta.

 • neheztelés, -t, -e, – = Unwille, Groll
  • vkinek a neheztelését magára vonja = jds. Groll auf sich ziehen, sich bei jdm. unbeliebt machen
 • csóvál, -t, -jon, -na = hin und her bewegen
 • fejét csóválja = den Kopf schütteln
  • a kutya a fárkát csóválja = der Hund wedelt mit dem Schwanz

De azután őt is magával sodorta az események ellenállhatatlan lendülete, ugyanis Szinyák elvesztette egyensúlyát, és Kecét is magával rántva, mint Dugovics Titusz a törököt, Palánk Géza nyakába zuhantak.

 • sodor, -t/sodrott, -jon, -na = drehen, spülen, schwemmen
  • cigarettát sodor = eine Zigarette drehen
 • vki magával sodor vkit = jd. reißt jdn. mit sich
 • ellenállhatatlan, –, –, -ul = unwiderstehlich
 • elveszt, -ett, vesztessen el, -ene = verlieren
 • egyensúly, -t, -a, -ok = Gleichgewicht, Balance
  • egyensúlyát elveszte/elveszíti = sein Gleichgewicht verlieren
  • egyensúlyba hoz vmit = etw. ins Gleichgewicht bringen
  • egyensúlyban tart vmit = etw. im Gleichgewicht halten
  • egyensúlyban marad = in der Balance bleiben, im Gleichgewicht bleiben
  • egyensúlyban van = im Gleichgewicht sein, sich im Gleichgewicht befinden
  • egyensúlyból kizökkent vmit = etw. aus dem Gleichgewicht bringen
 • ránt, -ott, -son, -ana = reißen, zerren, ziehen; auch: húst ránt = Fleisch braten (rántott húst = gebratenes Fleisch)
 • vki magával ránt vkit = jd. reißt jdn. mit sich
 • zuhan, -t, -jon, -na = stürzen
  • földre zuhan = zu Boden stürzen
  • az árokba zuhant = er stürzte in den Graben
  • mélyre (-re!) zuhan = in die Tiefe stürzen

Mire kigabalyodtak egymásból, a tanterem kiürült, csak ők maradtak ott hatan, mint az összeesküvők, bár az igazat megvallva, a többiek egy cseppet sem törődtek velük, kirohantak a végtelennek tűnő nyárba, mint a kalitkából szabadult csízek.

 • kigabalyodik, -ott, gabalyodjon ki / gabalyodjék ki, -na/-nék = sich mit Mühe herausarbeiten
 • mire = bis
  • Mire megjött, este lett. = Bis er ankam, wurde es Abend. (amikorra)
 • kiürül, -t, ürüljön ki, -ne = sich entleeren, leer werden
  • kiürült a város = die Stadt war wie ausgestorben, die Stadt war menschenleer
  • kiürül a hordó = das Fass leert sich
  • kiürül a családi kassza = die Familienkasse leert sich
 • hatan = zu sechst (Mennyien vannak?)
   • egyedül, ketten, hárman, négyen, öten, … = allein, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft, …
    • hárman vagyunk = wir sind zu dritt
    • hárman-négyen lehettek = sie dürften zu dritt oder viert gewesen sein
 • összeesküvő, -t, -je, -k = Verschwörer
   • esküszik, esküdött, esküdjön/esküdjék, -ne/-nék; Inf. esküdni = schwören, heiraten
   • vki vkivel esküszik = jd. heiratet jdn.
   • bosszút esküszik = Rache schwören
    • A maffia bosszút esküdött. = Die Mafia schwor Rache.
   • örök hűséget esküszik = ewige Treue schwören
   • hamisan esküszik = einen Meineid leisten
    • Hamisan esküdött és engem megcsalt. = Er schwor einen Meineid und betrog mich.
 • megvall, -ott, valljon meg, -na = zugestehen, eingestehen
 • az igazat megvallva = offen gestanden, ehrlich gestanden
  • Megvallom, nem tudom. = Ich muss zugestehen, ich weiß es nicht.
  • megvall vmit vkinek = jdm. etw. gestehen
  • megvall vmit vki előtt = etw. vor jdm. gestehen
 • többi, -t, -je, -ek = Übrige, Weitere
 • a többiek = die Übrigen, die Restlichen, die anderen
  • Ha mi nyerünk, mindegy mit játszanak a többiek. = Wenn wir gewinnen, ist es egal, wie die anderen spielen.
  • A többiektől búcsúzott. = Er verabschiedete sich von den anderen.
 • csepp, -et, -e, -ek = Tropfen, Körnchen, Funke
 • (egy) cseppet sem = nicht im geringsten, kein bisschen, keine Spur, keineswegs
  • Segítenétek egy cseppet? = Könntet ihr ein bisschen helfen?
  • Álljunk még egy cseppet. = Lasst uns noch ein wenig bleiben.
 • törődik, -ött, -jön/-jék, -ne/-nék = sich kümmern, sich abgeben, sich scheren
  • ezzel nem törődött = das kümmerte ihn nicht
  • A károsultakkal senki sem törődött. = Niemand kümmerte sich um die Geschädigten.
  • a gyümölcs (meg)törődik = das Obst bekommt Druckstellen
 • kirohan, -t, rohanjon ki, -na = hinausrennen, herausrennen, hinausstürmen
  • kirohan vki ellen = über jdn. herfallen, gegen jdn. losziehen
  • Kirohantak az elnők ellen. = Sie zogen gegen den Minister los.
 • végtelennek tűnik = es erscheint endlos
  • tíz pillanat, ami végtelennek tűnik = zehn Augenblicke, die endlos erscheinen
  • a végtelennek tűnő puszta szépsége = die Schönheit der endlos erscheinenden Pusta
 • kalitka, -´t, -´ja, -´k = Käfig, (Vogel-)Bauer; scherzhaft auch über kleine Räume gesagt: a jegypénztáros kalitkája = der Käfig des Fahrkartenverkäufers
 • csíz, -t, -e, -ek = Zeisig

Palánk Géza szólalt meg először, neheztelő orrhangon.

 • megszólal, -t, szólaljon meg, -na = das Wort ergreifen, die Stimme erheben
  • megszólal a telefon = das Telefon klingelt
  • megszólal a pacsirta = die Lerche setzt ein
 • neheztelő, -t, -bb, -en = übelnehmerisch
 • orrhang, -ot, -ja, -on = Nasenstimme, Nasal
  • orrhangon beszél = näseln

– No de kérlek! No de kérlek!
Szinyák udvariasan felsegítette Kecét, majd cigányosan fekete képét komolyra igazítva válaszolt:

 • kép, -et, -e, -ek = hier: Gesicht, Miene
  • fanyar képpel = mit säuerlicher Miene
  • szomorú képet vág = ein trauriges Gesicht machen
  • a képe megnyúlik = ein langes Gesicht machen

– Pardon, gróf úr! Az egészről a gravitáció tehet! Mert eshetünk volna fölfelé is, ha nincs ez az átkozott nehézkedés!

 • tehet, -ett, tehessen, -ne = können (tesz + het)
  • nem tehet róla = er kann nichts dafür
  • teheti (azt) = er kann sich das erlauben
  • vmivé tehet vmit = etw. (vmit) zu etw. (vmivé) machen können
  • Így teheti gyorsabbá és biztonságosabbá a gépét. = So können sie ihren Computer schneller und sicherer machen.
 • nehézkedés, -t, -e, – = Schwerkraft, Gravitation

Kece tökéletesen meg volt elégedve ezzel a válasszal, a maga részéről nem tett hozzá semmit, a térdét dörzsölte nagy buzgalommal, ahol a két régi sebhely közé egy harmadik fakadt az esés következtében.

 • a maga részéről = von seiner Seite aus
 • térd, -et, -e, -ek = Knie
  • térden áll = knien; auch: térdel, -t, -jen, -ne
 • dörzsöl, -t, -jön, -ne = reiben, scheuern
  • dörzsöli a szemét = sich die Augen reiben
  • szárazra dörzsöl = trockenreiben
 • buzgalom, buzgalmat, buzgalma, – = Eifer, Eifrigkeit
  • nagy buzgalommal = mit großem Eifer, mit Feuereifer
  • buzgalommal tesz vmit = etw. mit Eifer tun
  • ég a buzgalomtól = vor Eifer brennen
 • sebhely, -et, -e, -ek = Narbe, Wundmal
 • fakad, -t, -jon, -na = sprießen, aufbrechen, entspringen
  • Fakadnak már a virágok, kiderül az ég. = Es sprießen schon die Blumen, der Himmel klart auf.
  • A Rudas fürdő mellett, a Gellérthegy lábánál több, kisebb meleg vízű forrás is fakad. = Neben dem Rudasbad, am Fuße des Gellertberges entspringen auch mehrere kleine Warmwasserquellen.
  • sírva fakad = zu weinen anfangen
  • könnyekre fakad = in Tränen ausbrechen
 • vminek a következtében = infolge einer Sache, einer Sache zufolge
  • ennek következtében = infolgedessen, hierdurch
  • Kevesebben haltak meg közúti baleset következtében. = Weniger Menschen starben infolge von Verkehrsunfällen.
  • egy súlyos hiba következtében = infolge eines schweren Fehlers

Tuka végre összepakolta könyveit, és minden izgalom nélkül feltett egy kérdést:

 • izgalom, izgalmat, izgalma, izgalmak = Erregung, Aufregung
 • minden izgalom nélkül = ohne jegliche Aufregung
 • feltesz egy kérdést vkinek = jdm. eine Frage stellen
  • Szabad-e egy kérdést feltennem? = Darf ich wohl eine Frage stellen?
  • Vásárlás előtt ezt a tíz kérdést tegyünk fel magunknak! = Vor einem Kauf sollten wir uns diese zehn Fragen stellen!
   • tegyük fel, hogy… = nehmen wir an, dass…; angenommen, dass…
    • tegyük fel, hogy így van = gesetzt den Fall, das ist so; nehmen wir an, es ist so

– Minden rendben van?

 • rendben van = in Ordnung sein, stimmen
   • rendbe jön = in Ordnung kommen, sich bessern
   • rendben tart vmit = etw. in Ordnung halten, etw. in Schuss halten
   • rendet csinál/rak = Ordnung schaffen, aufräumen

A többiek egészen világosan érthették, hogy mire vonatkozik ez az egyszerű kérdés, mert bólogattak, és így válaszoltak:

 • világosan érti, hogy… = klar verstehen, dass…
   • világosan és érthetően = klar und deutlich
   • nem világos = unklar
 • vonatkozik, -ott, -zon/-zék, -na/-nék = sich beziehen, Bezug haben
 • vonatkozik vre = sich auf jdn./etw. beziehen, zu jdm./etw. Bezug haben
  • Ez pedig nem vonatkozik reám. = Das jedoch bezieht sich nicht auf mich.
  • A mondat szórendje megmutatja, hogy mire vonatkozik a kérdés. = Die Wortfolge des Satzes zeigt, worauf sich die Frage bezieht.
 • bólogat, -ott, bólogasson, -na = öfters nicken; auch im Sinne von etw. abnicken, einverstanden sein, insbesondere kritiklos einverstanden sein

– Minden rendben!
Cseppcsányi a nagyobb hatás kedvéért egy hatalmas felkiáltójelet rajzolt a táblára.

 • hatás, -t, -a, -ok = Eindruck, Effekt, Wirkung
 • vmi kedvéért = um etw. Willen
  • kedvemért = meinetwillen, meinetwegen
  • kedvetekért = euretwillen, euch zuliebe
  • a biztonság kedvéért = der Sicherheit zuliebe
  • a teljesség kedvéért = der Vollständigkeit halber
  • egymás kedvéért = einander zuliebe
 • felkiáltójel, -(e)t, -e, -ek = Ausrufungszeichen

Tuka elégedetten biccentett.

 • elégedett, -et, -ebb, -en = zufrieden
  • elégedetten mosolyog = zufrieden lächeln
  • elégedetten élni = zufrieden leben
 • biccent, -ett, -sen, -ene = nicken

– Akkor holnap indulunk!
Mégis valami nagyon izgalmas dologról lehet szó, mert lám, a komoly Tuka szeme ragyog, mint a karbunkulus, s a többi gyerek szemében is parázslik az öröm, mint a kerékpár stoplámpájában az ásványi fény.

 • szó van vmiről = es ist von etw. die Rede
 • lám = sieh doch, schau da
  • hadd lám csak = lass mal sehen
 • ragyog, -ott, -jon, -na = strahlen, leuchten, glänzen
 • ragyog a szeme = seine Augen leuchten (magyarul egyes számban!)
  • ragyog az arca az örömtől = sein Gesicht strahlt vor Freude
 • karbunkulus, -t, -a, -ok = Karfunkel
 • parázslik, -ott, parázsoljon/parázsoljék, -ana/-anék = glühen, glimmen
 • stoplámpa, -´t, -´ja, -k = Bremslicht, Stoplicht

Cseppcsányi rikkantott a táblánál:

 • rikkant, -ott, -son, -ana = aufschreien, jauchzen

– Csak innen el gyorsan, mert a ruhámba ivódik az iskolaszag!

 • innen = von hier
 • innen el = fort von hier, von hinnen
  • vmin innen = diesseits von etw.
  • Dunán innen = diesseits der Donau
   • vmin túl = jenseits von etw.
    • Tiszán túl = jenseits der Theiß
 • ivódik, -ott, -jon/-jék, -na/-nék = durchtränkt werden, durchtränken
  • A sok eső a talajba ivódik. = Der viele Regen durchtränkt den Erdboden.

Aztán szagolhatom egész nyáron!

 • szagol, -t, -jon, -na = etw. riechen, etw. schmecken

A furcsa, színpadon használatos szórend lenyűgözte őket, mert kifelé tolongva kiabálták:

 • lenyűgöz, -ött, nyűgözzön le, -ne = überwältigen
 • kifelé = nach außen, hinaus
 • tolong, -ott, -jon, -ana = drängeln, sich drängen
   • tolongás, -t, -a, – = Gewühl, Gedränge, Andrang

– Csak innen el gyorsan.
Szinyák még hozzátette az ajtóban:
– Mondá az ősz Cseppcsányi!

 • mondá (= mondta) = veraltete Vergangenheitsform
 • ősz, -et, –, -en = greis
   • ősz, -t, -e, -ök = Herbst

Egy pillanatra visszanézett az üres tanteremre, s olyan furcsa érzése támadt, mintha egy idegen lakásba nézne be akaratlanul.

 • egy pillanatra = für einen Augenblick
 • furcsa érzése támadt = es überkam ihn ein seltsames Gefühl
  • olyan érzésem támadt, mintha… = mich überkam ein solches Gefühl, als ob…
 • akaratlan, -t, –, -ul = unabsichtlich, ungewollt, unwillkürlich
   • akarat, -ot, -a, -ok = Wille
   • kemény v. erős akarat = fester Wille
   • saját akaratából = aus freien Stücken (heraus), aus eigenem Antrieb

Minden ismeretlen volt, illetve ismeretlenné vált – a padok, a tábla, a falon a képek.

 • válik vmivé, -t, -jék, -nék = zu etw. werden, sich in etw. verwandeln

De hát Szinyák most nem ért rá furcsa, ismeretlen benyomásokkal foglalkozni, a többiek után rohant, és csatlakozott hozzájuk az utcán.

 • benyomás, -t, -a, -ok = Eindruck, Impression
  • Az első benyomása jó volt. = Sein erster Eindruck war gut.
  • Maradandó benyomást hagyott hátra = Er hinterließ einen bleibenden Eindruck.
  • az a benyomásom, hogy… = mein Eindruck ist, dass…
   • általános benyomás = Gesamteindruck
 • csatlakozik vhez, -ott, -zon/-zék, -na/-nék = sich jdm./etw. anschließen
  • Véleményéhez csatlakoztam. = Ich schloss mich seiner Meinung an.
  • Csatlakozzatok hozzám! = Schließt euch mir an!

Tuka, akitől az egész ötlet származott, s akit különben is amolyan vezérfélének tekintettek (hallgattak rá, még a nagy civódások, veszekedések közben is), most még egyszer komolyan végignézett rajtuk az utcán, és azt mondta:

 • származik vből, -ott, -zék, -nék = von jdm./etw. abstammen, von jdm./etw. stammen
  • ez tőlünk származott = das stammte von uns
  • abból a dologból nehézségek származnak = aus jener Sache erwachsen Schwierigkeiten
  • német családból származik = er stammt aus einer deutschen Familie
 • amolyan = lásd: ilyen > emilyen; olyan > amolyan (mint: ez > emez; az > amaz)
 • civódás, -t, -a, -ok (= civakodás) = Gezanke, Streiterei (nem annyira komoly, mint a veszekedés)
   • civakodik, -ott, -jon/-jék, -na/-nék (= civódik) = herumzanken
 • vminek tekint vmit, -ett, -sen, -ene = etw. (vmit) als etw. (vminek) betrachten/ansehen
  • ilyen nőt szépnek tekint = eine solche Frau als schön ansehen
  • példaképének tekint = als sein Vorbild ansehen
 • veszekedés, -t, -e, -ek = Zank, Streitigkeit
 • végignéz vkin/vmin, -ett, nézzen végig, -ne = jdn./etw. mustern, jdn./etw. von oben bis unten (genau) betrachten
  • végignéz rajtam = er mustert mich genau

– Tehát három főnek egy sátor!

 • sátor, sátrat, sátra, sátrak = Zelt
  • sátrat ver = ein Zelt aufschlagen, das Zeltlager aufschlagen
  • sátrat fölszed = das Zelt abbrechen
   • sátoroz, -ott, -zon, -na = zelten

Egyet hozok én, egyet meg hoz Palánk Géza. Mevan a sátor, Géza?
Palánk Géza finoman biccentett.
– Megígértem, nem? Természetesen megvan. Cseh túrasátor! – tette hozzá hencegve.

 • henceg, -ett, -jen, -ne = angeben, sich großtun, prahlen

Tuka elsiklott a túrasátor fölött, fontos az, hogy megvan.

 • elsiklik vmi fölött, -ott, –, -ana/-anék = über etw. hinweggehen (als wäre es nicht geschehen)

– Helyes. Szinyák hoz egy petrófőzőt!

 • petrófőző, -t, -je, -k (= petróleumfőző) = Petroleumkocher

Megvan a főző?
Szinyák lelkesen bólogatott.

 • lelkes, -et, -ebb, -en = enthusiastisch, begeistert (< lélek)

– Meglesz! De a petróleumot közösen veszünk!

 • közös, -et, –, -en = gemeinsam, gemeinschaftlich

– Igen, majd a közös kasszából fedezzük.

 • fedez, -ett, -zen, -ne = decken; hier: die Kosten/Ausgaben begleichen
 • közös kassza, -´t, -´ja, -´k = Gemeinschaftskasse

Te csak vedd meg, majd kifizetjük!

 • kifizet, -ett, fizessen ki, -ne = begleichen, ausbezahlen
  • készpénzben v. készpénzzel kifizet = sofort begleichen, bar bezahlen

Bádogos hoz egy bográcsot.

 • bogrács, -ot, -a, -ok = Kochkessel

Rendben van a bogrács, Bádogos?
– A bogrács holnap előáll! – jelentette ki Bádogos szokatlan fordulattal, mert mindig összekeverte a frissen felszedett mondásokat.

 • előáll, -(ot)t, álljon elő, -na = eintreffen, in Erscheinung treten, hervorstehen
 • kijelent, -ett, jelentsen ki, -ene = aussagen, erklären
 • összekever, -t, keverjen össze, -ne = verwechseln, durchmischen, vermischen, vermengen
 • felszed, -ett, szedjen fel, -ne = auflesen, aufschnappen, einsammeln
 • mondás, -t, -a, -ok = Spruch
  • bölcs mondás = ein weiser Spruch

Tuka, aki pedig általában ki szokta igazítani, mert idegesítette Bádogos renyhesége, most csak legyintett.

 • kiigazít, -ott, igazítson ki, -ana = verbessern, richtigstellen, berichtigen
 • renyheség, -et, -e, – = Faulheit, Trägheit
 • legyint, -ett, -sen, -ene = abwinken (oft desinteressiert)
  • nyakon legyinti = er gibt ihm eine Ohrfeige

– De fényesre súrolva, Bádogos!

 • súrol, -t, -jon, -na = schrubben, scheuern
 • fényesre súrol = auf Hochglanz gewienert

Bádogos vaktában válaszolt:

 • vaktában = blindlings, wild darauf los

– Ragyogni fog, mint a vöcsök!

 • vöcsök, vöcsköt, vöcske, vöcsök = Steißfuß (Vogel)
 • mint a vöcsök (kif.) = einwandfrei, großartig

Ez már azért Tukának is sok volt, de az ügy érdekében meg az idő rövidsége miatt legyűrte ingerültségét.

 • érdek, -et, -e, -ek = Interesse
 • az ügy érdekében = im Interesse der Sache
  • vmi vkinek az érdekében áll = etw. (vmi) ist in jds. (vkinek) Interesse
  • csak érdekből = rein interessehalber, nur aus Interesse
 • az idő rövidsége miatt = wegen der Kürze der Zeit
 • legyűr, -t, gyűrjön le, -ne = niederkämpfen, bezwingen
 • ingerültség, -et, -e, – = Gereiztheit

– Helyes. Kece hoz egy zseblámpát, Cseppcsányi pedig egy fűrészt.

 • fűrész, -t, -e, -ek = Säge
   • fűrészel, -t, -jen, -ne = sägen

Rendben?
– Rendben – mondta Kece.
– Rendben – mondta Cseppcsányi. – Elhozom a rókafarkút!

 • róka, -´t, -´ja, -´k = Fuchs
 • farok, farkat/farkot, farka, farkak/farkok = Schwanz, Schweif
 • rókafarkú fűrész = Fuchsschwanz(säge)

– Ezenkívül mindenki hoz két takarót, kanalat, villát, pléhtányért, törülközőt, szappant, fogkefét.

 • kanál, kanalat, kanala, kanalak = Löffel
 • pléh, -t, -je, -k = Blech
 • tányér, -t, -ja, -ok = Teller
 • pléhtányér = Blechteller
   • mélytányér = tiefer Teller (magyarul egybe!)
   • lapostányér = flacher Teller (magyarul egybe!)
 • fogkefe, -´t, -´je, -´k = Zahnbürste

Vagyis mindent, ami nélkülözhetetlen a civilizált élethez!

 • vagyis = beziehungsweise, das heißt
 • nélkülözhetetlen, -t, -ebb, -ül = unentbehrlich
  • nélkülözhetetlen vmihez = unentbehrlich für etw.

Bádogos morgott:

 • morog, morgott, -jon, -na = murren (ember), knurren (kutya)

Táborozni megyünk, nem? Minek az a nagy fene civilizáció?

 • fene, -´t, –, – = verflucht, verflixt
  • fene nehéz = irre schwer
  • fene nagy = verdammt groß
  • fene sok = verrückt viel

Fogat itthon is moshatok!

 • fogat mos = Zähne putzen

De most ez a kijelentés, amely Bádogos szellemi színvonalát figyelembe véve, szellemesnek is mondható volt, semmi sikert nem aratott.

 • kijelentés, -t, -e, -ek = Aussage, Äußerung
 • színvonal, -t, -a, -ak = Niveau
 • szellemi színvonal = gestiges Niveau
 • figyelembe vesz vmit = etw. berücksichtigen, etw. beachten
 • szellemes, -et, -ebb, -en = geistreich, witzig
 • vt vminek mond = jdn./etw. (vt) als etw. (vminek) bezeichnen
  • okosnak mondták = sie nannten ihn klug
 • arat, -ott, arasson, -na = ernten
 • sikert arat = Beifall ernten („sikert” – Grundbedeutg.: Erfolg)

Sőt, Cseppcsányi hátba vágta Bádogost, és vigyorogva letorkolta:

 • sőt = vielmehr
 • hátba vág vkit = jdm. auf den Rücken klopfen
 • vigyorog, vigyorgott, -jon, -na = feixen
 • letorkol, -t, torkoljon le, -na = schweigen heißen, jdn. kurz abfertigen

– Mert különben kihullnak a fogaid!

 • különben = ansonsten, andernfalls
 • kihull a fog = der Zahn fällt aus

És ehetsz pempőt meg tejbegrízt!

 • pempő, -t, -je, -k = Brei
 • tejbegríz, -t, -e, -ek = Griesbrei

– Utálom a tejbegrízt – morogta Bádogos.
– Na látod, azért kell a fogkefe! – zárta le a vitát Cseppcsányi.

 • vitát lezár = eine Diskussion beenden, einen Streit beilegen

Tuka még egyszer végigfutotta gondolatban a tenni- és hoznivalókat, hogy nem felejtett-e ki valamit.

 • végigfut vmin, -ott, fusson végig, -na = etw. durchlaufen, etw. von Anfang bis Ende begehen
 • gondolatban végigfut = gedanklich durchgehen, in Gedanken durchgehen
 • tennivaló, -t, -ja, -k = das zu Tuende; das, was getan werden muss
 • hoznivaló, -t, -ja, -k = das zu Bringende; das, was gebracht werden muss

Bár elég sokat ábrándoztak meg álmodoztak erről a táborozásról, a genygék, a félénkek is lemorzsolódtak a tervezgetés ideje alatt, így maradtak hatan, hat jó barát.

 • ábrándozik vről, -ott, -zon/-zék, -na/nék = von jdm./etw. schwärmen, von jdm./etw. träumen; dösen
 • álmodozik vről, -ott, -zon/-zék, -na/-nék = von jdm./etw. träumen; vor sich hinträumen, dösen
 • félénk, -et, -ebb, -en = ängstlich, furchtsam, scheu (< fél; mint: élénk < él; falánk < fal; nyalánk < nyal)
 • lemorzsolódik, -ott, morzsolódjon le / morzsolódjék le, -na/-nék = sich abbröckeln, abbröckeln, (vmiről) von etw. abbröckeln
  • …, hogy a krétapor ne morzsolódjon le a selyempapírról = …, damit der Kreidestaub nicht von dem Seidenpapier abbröckelt
  • …, hogy ne morzsolódjon le még több néző = …, damit nicht noch mehr Zuschauer wegfallen
 • tervezgetés, -t, -e, -ek = Pläneschmieden, Planerei, Herumplanerei (< tervez + get + főnévképző)

Gyűjtöttek a közös kasszába, számtalan listát és programtervezetet készítettek, úgyhogy mindenki kívülről tudott már mindent, és ez az utolsó „eligazítás” is feleslegesnek tűnhet a közömbös szemlélő előtt.

 • tervezet, -et, -e, -ek = Entwurf, Plan
 • kívülről tud vmit = etw. auswendig wissen
 • eligazítás, -t, -a, -ok = Anweisung, Zurechtweisung
 • felesleges, -et, -ebb, -en = überflüssig, unnötig
 • közömbös, -et, -ebb, -en = teilnahmslos, nicht interessiert, neutral
 • szemlélő, -t, -je, -k = Zuschauer, Betrachter
   • szemlél, -t, -jen, -ne = anschauen, inspizieren, mustern (genau, länger andauernd)
   • szemlélődik, -ött, -jön/-jék, -ne/-nék = nachdenken, Betrachtungen anstellen, nachsinnen

Csakhogy a közömbös szemlélő nem tud semmit!

 • csakhogy = jedoch, indessen, aber
  • csakhogy ez elég bonyolult = das ist indessen ziemlich verworren

Nem tudja először is azt például, hogy micsoda szívet-tüdőt tágító öröm volt az, amikor végre a szülők is beleegyeztek a tervbe.

 • először is = als erstes
  • először nem hallom, másodszor nem értem = erstens höre ich es nicht, zweitens verstehe ich es nicht
 • beleegyezik vmibe, -ett, egyezzen bele / egyezzék bele, -ne/-nék = in etw. einwilligen, zu etw. zustimmen, mit etw. einverstanden sein
  • mindenbe beleegyezett = er gab zu allem seine Zustimmung
  • mindnyájunk beleegyeztünk az ajánlatba = wir alle waren mit dem Vorschlag einverstanden

Vonakodva, az igaz, mert a szülő azért szülő, hogy aggódjék a csemetéjéért.

 • vonakodik, -ott, -jon/-jék, -na/-nék = sich sträuben, zögern
 • vonakodik vmitől = sich vor etw. sträuben
  • a munkától vonakodott = er sträubte sich vor der Arbeit
  • vonakodik attól, hogy… = er sträubt sich davor, …
 • aggódik, -ott, -jon/-jék, -na/-nék = sich sorgen, sich beunruhigen, Angst haben
 • aggódik vért = sich um jdn./etw. Sorgen machen, um jdn./etw. Angst haben
  • Éva aggódik barátjáért. = Eva hat Angst um ihren Freund.
 • csemete, -´t, -´je, -´k = Spross, Sprössling (emberé, növényé)

És ennél az esetnél az aggódást be kell szorozni tizenkettővel, és akkor még nem is számoltuk a nagymamákat és egyéb oldalági rokonokat – és ez így is akkora hatalmas aggódás, amellyel már egy közepes szélmalmot el lehet hajtani.

 • beszoroz, beszorzott, szorozzon be, -na = multiplizieren, malnehmen
 • beszoroz vmit vmivel = etw. (vmit) mit etw. (vmivel) multiplizieren
 • oldalági, -t, –, -an = kollateral, Seiten-
 • oldalági rokonok = seitliche Verwandte
 • malom, malmot, malma, malmok = Mühle
 • szélmalom, szélmalmot, szélmalma, szélmalmok = Windmühle
 • malmat hajt = eine Mühle antreiben
  • nem egy malomban őrölünk = wir reden aneinander vorbei
  • szélmalmokkal hadakozik, mint Don Quixote = wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpfen

Ezt még annak idején Szinyák jelentette ki, nagyon pontosan érzékeltetve a szülők ellenállását.

 • érzékeltet vmit vkivel, -ett, érzékeltessen, -ne = jdm. (vkivel) etw. (vmit) näherbringen, jdn. (vkivel) etw. (vmit) spüren lassen, jdm. (vkivel) etw. (vmit) veranschaulichen
 • ellenállás, -t, -a, -ok = Widerstand
   • ellenállás nélkül = widerstandslos
   • ellenállást kifejt vkivel szemben = jdm. Widerstand leisten

Hogyisne, hiszen ők hatan, teljesen egyedül, minden felügyelet nélkül, felnőtt férfiak modjára, meg akartak vívni a természettel!

 • hogyisne (itt: = hogyne) = und ob, gewiss
 • felügyelet, -et, -e, -ek = Beaufsichtigung, Überwachung
 • felügyelet nélkül = unbeaufsichtigt
  • vkinek felügyelete alatt áll = unter jds. Aufsicht stehen
   • felügyel vre, -t, ügyeljen fel, -ne = über jdn./etw. die Aufsicht führen, jdn./etw. überwachen, beaufsichtigen
    • felügyel a közrendre = die öffentliche Ordnung überwachen

Ezt Bádogos mondta, amin mindenki elcsodálkozott, mert ilyen értelmes mondást Bádogostól még nem hallottak!

 • elcsodálkozik, -ott, csodálkozzon el/csodálkozzék el, -na/nék = staunen, sich wundern
  • elcsodálkozik ezen = sich darüber wundern, durch etw. erstaunt werden

De hát végül győzött a fiúk makacssága, a sóhajtozás meg egyre halkult, az ellenvetések gyöngültek, a nagymamák siránkozása zsörtölődéssé szelídült, s a szülők beleegyeztek, hogy rendben van, elmehetnek egy hétre a Dunára, ha…

 • makacsság, -ot, -a, – = Starrsinn, Sturheit, Dickköpfigkeit
   • makacskodik, -ott, -jon/jék, -na/nék = starrsinnig sein, stur sein, hartnäckig bleiben
   • makacs, -ot, -abb, -ul = starsinnig, stur, eigensinnig, hartnäckig
 • sóhajtozás, -t, -a, – = Geseufze
   • sóhajtozik, -ott, -zon/-zék, -na/-nék = seufzen (gyakran sóhajt)
   • felsóhajt, -ott, sóhajtson fel, -ana = aufstöhnen
 • halkul, -t, -jon, -na = stiller werden, leiser werden
   • halkít, -ott, -son, -ana = dämpfen, leiser machen
    • a tévét halkítja = den Fernsehapparat leiser machen
   • halk, -at, -abb, -an = still, leise
    • Halkabban! = Leiser!
 • ellenvetés, -t, -e, -ek = Einspruch, Einwand, Gegenargument
  • ellenvetést tesz = einen Einwand erheben
  • nincs semmi ellenvetése = er hat nichts dagegen einzuwenden
 • gyöngül, -t, -jön, -ne (= gyengül) = sich abschwächen, nachlassen, nachgeben (< gyenge)
  • a szél gyengült = der Wind flaute ab
  • a beteg gyengült = der Kranke wurde schwächer
   • gyengít vt, -ett, -sen, -ene = jdn./etw. entkräften, jdn./etw. schwächen
    • a stressz gyengíti az immunrendszert = der Stress schwächt das Immunsystem
 • siránkozás, -t, -a, – = Gejammer, Geweine
 • zsörtölődés, -t, -e, – = Nörgelei, Genörgele
 • szelídül, -t, -jön, -ne = besänftigen, sich mildern (szelídebbé tesz)

Ez a „ha” az utolsó ellenérv volt, amolyan óvintézkedés, Kece mamájának az ötlete.

 • ellenérv, -et, -e, -ek = Gegenargument
  • ellenérvet felhoz = ein Gegenargument vorbringen
  • azt felhozta ellenérvként, hogy… = er brachte als Gegenargument vor, dass…
   • érv, -et, -e, -ek = Argument, Grund
    • erős / súlyos érveket felhoz = gewichtige / triftige Gründe vorbringen
    • gyönge érv = ein schwaches Argument, ein nicht stichhaltiges Argument
    • meggyőző érv = ein überzeugendes Argument
    • meggyőző érv vmi mellett = ein überzeugendes Argument für etw.
 • amolyan = solch ein (anderes bzw. weiter entferntes) (< ilyen / olyan; amilyen / amolyan)
 • óvintézkedés, -t, -e, -ek = Vorsichtsmaßnahme, Schutzmaßnahme
   • elhárító intézkedés, -t, -e, -ek = Abwehrmaßnahme

Mert természetesen a szülők is összeültek, tanácskoztak, jegyzéket váltottak, és törték a fejüket.

 • tanácskozik, -ott, -zon, -na = sich beraten, verhandeln
  • tanácskozik vkivel vmiről = mit jdm. über etw. konferieren, sich mit jdm. über etw. beratschlagen
 • jegyzék, -et, -e, -ek = Liste, Aufstellung, Verzeichnis
 • jegyzéket vált = eine Liste austauschen (polit. = Noten austauschen)
 • töri a fejét vmin = sich den Kopf über etw. zerbrechen

Kece mamája foglalta össze a helyzetet.

 • helyzet, -et, -e, -ek = Situation, Lage, Zustand
  • jelenlegi helyzet = derzeitige Lage, Ist-Zustand
  • Mi a helyzet? = Wie ist die Lage?, Was ist los?
  • az adott helyzetben = unter diesen Umständen, in dieser Situation
   • szükséghelyzet, -et, -e, -ek = Notlage, Krisensituation

– Nem vitás, hogy a gyerekeknek önállóságra van szükségük.

 • vitás, -at, -abb, -an = strittig, kontrovers
 • nem vitás, hogy… = es ist unbestritten, dass…; es steht außer Frage, dass…
 • önállóság, -ot, -a, – = Unabhängigkeit, Selbständigkeit
   • önállósul, -t, -jon, -na = sich selbständig machen, sich unabhängig machen

Különösen fiúgyerekeknek!

 • fiúgyerek, -et, -e, -ek = Knabe (< fiú + gyerek)

Én nem is szeretném, ha az én fiamból valami nyámnyila felnőtt lenne.

 • nyámnyila, -´t, -´bb, -´n = memmenhaft, feige (népies kifejezés)

Én támogatom is a tervüket.

 • támogat, -ott, támogasson, -na = unterstützen, befürworten
   • támogatás, -t, -a, -ok = Unterstützung, Zuwendung, Förderung

De másfelől mégiscsak gyerekek.

 • másfelől = andererseits (mint „másrészt”), aus einer anderen Richtung (más irányból)
 • mégis = doch, trotzdem, immerhin
 • mégiscsak („mégis” szó erősítése) = und dennoch nur, und trotzdem nur

Ezért kellene ott a környéken megbízni valakit, aki rajtuk tartja a szemét.

 • megbíz vkit vmivel, -ott, bízzon meg, -na = jdn. mit etw. betrauen, jdm. einen Auftrag geben
 • szemét tartja vkire = ein Auge auf jdn. haben, jdn. im Auge behalten

Titokban természetesen, hogy ne vegyék észre – tette hozzá Kece mamája igen jó ösztönnel.

 • ösztön, -t, -e, -ök = Trieb, Instinkt
   • ösztönöz, ösztönzött, -zön, -ne = antreiben, anspornen

– Éppen ezért körül kell néznünk a színhelyen.

 • színhely, -et, -e, -ek = Ort, Schauplatz

Mindnyájan elfogadták az ötletet, és megbeszélték, hogy Kece mamája meg Palánk Géza mamája kimegy a színhelyre, és elintéz mindent.

 • mindnyájunk, -atok, -uk = wir alle zusammen, ihr alle zusammen, sie alle zusammen
  • mindnyájunk számára= für uns alle
  • mindnyájunkat ismer = er kennt uns alle
 • elfogad, -ott, fogadjon el, -na = akzeptieren, annehmen
  • vegyük elfogadottnak, hogy… = angenommen, dass…
   • elfogadhatatlan, -t, -abb, -ul = inakzeptabel, unannehmbar, nicht hinnehmbar
 • elintéz, -ett, intézzen el, -ne = erledigen, bereinigen, ausrichten
  • ügyet elintéz = eine Sache erledigen, eine Angelegenheit bereinigen
   • elintéződik, -ött, intéződjön el, -ne = ins Reine kommen, sich regeln (ügyről mondván)

Kece mamája a terepszemle előtt kifaggatta Kecét, hogy hova szeretnének menni pontosan.

 • terepszemle, -´t, -´je, -´k = Ortsbesichtigung
 • kifaggat, -ott, faggasson ki, -na = ins Verhör nehmen, ausfragen, verhören
   • faggat, -ott, faggasson, -na = mit Fragen löchern, ausfragen
   • faggatás, -t, -a, -ok = Ausfragerei

A Törökcsárda után! Ott van egy jó lapos, fűzfás partrész – jelentette ki Kece, mert ebben már természetesen ők is megegyeztek.

 • lapos, -at, -abb, -an = flach, seicht
   • lapos, -t, –, – = -seitig (könyvről mondván
    • 470 lapos könyv = ein 470-seitiges Buch
 • fűzfa, -´t, -´ja, -´k = Weide
 • fűzfás, -at, –, – = mit Weiden bewachsen, mit Weiden bepflanzt
 • partrész, -t, -e, -ek = Uferbereich (folyóé), Küstenabschnitt (tengeré)
 • kijelent, -ett, jelentsen ki, -ene = aussagen, erklären, behaupten
   • kijelentés, -t, -e, -ek = Aussage, Behauptung, Äußerung
    • kijelentést tesz = eine Erklärung abgeben, eine Aussage machen

Előzőleg tájékozódtak, érdeklődtek, megvitatták a Magyarországon fellelhető még vadnak vagy félvadnak mondható helyeket, és a Törökcsárda utáni partrészben egyeztek meg.

 • előzőleg = vorangehend, vorausgehend, zuvor
  • az előző napon = am vorherigen Tage
  • már előzőleg tudta = er wusste es schon im Voraus
 • tájékozódik, -ott, -jon/-jék, -na/nék = sich erkundigen, sich informieren; sich auskennen, sich zurechtfinden
 • érdeklődik, -ött, -jön/-jék, -ne/-nék = sich erkundigen, sich interessieren, nachfragen
  • érdeklődik vmi iránt = sich für etw. interessieren
  • érdeklődik vki után/iránt = sich nach jdm. erkundigen
 • megvitat, -ott, vitasson meg, -na = besprechen, diskutieren; sich über etw. auseinandersetzen, etw. ausdiskutieren
 • fellelhető, -t, -bb, -en = auffindbar (< fel + lel)
 • félvad, -at, -abb, -an = halbwild

– Ott szemben van a nagy sziget. Annak a partján – tette hozzá Kece magyarázkodva.

 • magyarázkodik, -ott, -jon/-jék, -na/nék = sich rechtfertigen, sich erklären, sich entschuldigen (indem man sein Verhalten zu erklären versucht)

A két mama kiutazott a Törökcsárdához. Körülnéztek, és igen jól megegyezhettek valakivel, mert nagyon elégedetten jöttek vissza.

 • elégedett, -et, -ebb, -en = zufrieden, zufriedengestellt
  • elégedett mosoly = wohlgefälliges Lächeln

– Minden rendben van! – jelentették ki a rendkívüli szülői értekezleten.

 • értekezlet, -et, -e, -ek = Sitzung, Tagung, Konferenz
  • értekezletet összehív = eine Sitzung anberaumen

– És mennyit kér az illető? – kérdezte Bádogos mamája.

 • illető, -t, -je, -k = Besagte, Betreffende
   • illető, -t, –, -en/-leg = betreffs, hinsichtlich
    • egy dolgot illetően = hinsichtlich einer Sache

– Egy fillért se! De azért teljesen megbízható. És ráér egész nap.

 • egy fillért se = nicht einen einzigen Filler, keinen Pfennig
 • megbízható, -t, -bb, -an = vertrauenswürdig, zuverlässig
 • ráér vmire, -t, érjen rá, -ne = Zeit für etw. finden, Zeit zu etw. haben
  • bőven ért rá = er hatte reichlich Zeit dazu
  • nem ér rá tanulni = sie hat keine Zeit zu lernen
  • meg arra is ráér, hogy nyaraljon = sie findet überdies noch Zeit dazu, in den (Sommer-)Urlaub zu fahren
 • egész nap / egész napon át = den ganzen Tag über (reggeltől estig)
   • naphosszat = den ganzen Tag lang, tagsüber

Kece mamája igen alapos nő volt, s a többiek megnyugodtak a kijelentéstől.

 • alapos, -at, -abb, -an = tüchtig, gründlich, sorgfältig, begründet
  • alapos okból = aus triftigem Grund
  • alapos tudása van = er besitzt gründliches Wissen
  • alapos kézmosás = gründliches Händewaschen
 • megnyugszik, megnyugodott, nyugodjon meg/nyugodjék meg, megnyugodna/megnyugodnék; Inf. megnyugodni = sich in etw. fügen, sich beruhigen, sich mit etw. zufriedengeben, sich ausruhen

Most már nem volt „ha”, indulhatott az expedíció!
Tuka, miután végiggondolt mindent, kiadta a legutolsó utasítást:

 • végiggondol, -t, gondoljon végig, -na = in Gedanken durchgehen (in Einzelheiten, genau), durchdenken, zu Ende denken (auch die Konsequenzen einer Handlung bedenken)
 • utasítás, -t, -a, -ok = Befehl, Instruktion, Anweisung
  • utasítást ad = eine Anweisung erteilen
  • utasítást kap = eine Anweisung erhalten
  • utasítást követ = einer Anweisung befolgen
  • használati utasítás = Gebrauchsanleitung
   • utasít, -ott, -son, -ana = jdn. anweisen, jdm. einen Befehl erteilen

– Holnap reggel fél nyolckor a távolsági autóbusz-állomáson találkozunk!

 • távolsági vmi, -t, –, – = Fern-, Abstands-
 • távolsági autóbusz, -t, -ja, -ok = Fernbus
  • távolsági vonat, -ot, -a, -ok = Fernzug

Szülői kíséretet mellőzzük!

 • kíséret, -et, -e, -ek = Begleitung
   • kísér, -t, -jen, -ne = begleiten; auch: verfolgen
    • nyomon kísér vkit = jdn. verfolgen
   • kísérlet, -et, -e, -ek = Experiment, Versuch
 • mellőz, -ött, -zön, -ne = übergehen, umgehen, weglassen
   • mellőzhető, -t, –, -en = vermeidbar, umgehbar
   • mellőzhetetlen, -t, –, -ül = unvermeidbar, unumgänglich
   • mellőzés, -t, -e, – = Unterlassung, Zurückstellung
    • a szabályzatok mellőzése = die Umgehung der Vorschriften

Szevasztok!

 • szevasztok (közny.) = szervusztok!

A gyerekek szétrebbentek, Szinyák és Kece együtt ballagott hazafelé.

 • szétrebben, -t, rebbenjen szét, -ne = auseinander spritzen, auseinander fahren, auseinander jagen
   • rebben, -t, -jen, -ne = zucken
    • szeme se rebbent = er zuckte mit keiner Wimper
 • ballag, -ott, -jon, -na = bummeln, schlendern, flanieren
  • ballag az iskolából = die Schule verlassen (érettségi után, véglegesen)
   • ballagás, -t, -a, -ok = Schlendern, Bummeln

– Öregem – mondta Szinyák. – Öregem, ha elképzelem, hogy holnap már itt hagyom ezt a poros várost!
– És a fagylaltot! – vágta rá Kece.

 • rávág, -ott, vágjon rá, -na = (entschlossen, deutlich und sofort) antworten (auf eine direkt vorausgegangene Frage oder Aussage), etw. einwerfen

– Gyere, pótoljuk be, amit lehet!

 • bepótol, -t, pótoljon be, -na = nachholen, (Versäumtes) nacharbeiten (inbes. in der Schule, Universität)

És bepótolták. Minden útba eső fagylaltosnál vettek fagylaltot, a biztonság kedvéért tettek egy-két kanyart is, és teljesen berekedve érkeztek haza.

 • útba esik = auf dem Weg liegen
 • fagylaltos, -t, -a, -ok = Eisverkäufer
 • biztonság kedvéért = sicherheitshalber
 • kanyart tesz = einen Bogen machen; auch im Sinne von: einen Umweg machen
 • bereked, -t, rekedjen be, -ne = heiser werden
  • cső bereked = ein Rohr verstopft sich
   • berekedés, -t, -e, – = Heiserkeit; (cső) Verstopfung

2

Az Engels téri buszállomás utasai, takarítónői, pihenő söfőrei, az üvegkalitkában az információs kisasszony, a taxijuk mellett álldogáló taxisok különös gyülekezésre figyeltek fel.

 • utas, -t, -a, -ok = Reisender, Mitfahrer
 • sofőr, -t, -je, -k = Chauffeur, Fahrer
 • kalitka, -´t, -´ja, -´k = Käfig; tréfásan: szűk fülke, d.h. ein kleiner, sehr enger Raum bzw. eine Kabine
 • üvegkalitka, -´t, -´ja, -´k = Glaskasten
 • álldogál, -t, -jon, -na = herumstehen
 • gyülekezés, -t, -e, -ek = Ansammlung, Versammlung (der Vorgang des Versammelns, das Geschehen an sich, nicht die entstandene Versammlung selbst!)
 • felfigyel vmire, -t, figyeljen fel, -ne = auf etw. aufmerksam werden

Elsőnek Bádogos érkezett, s mivel a két keze tele volt, az egyszerűség kedvéért a fején hozta a fényesre csiszolt bográcsot.

 • az egyszerűség kedvéért = der Einfachheit halber
 • csiszol, -t, -jon, -na = polieren
  • tükörfényesre csiszol = auf Hochglanz polieren

Olyan volt, mint egy középkori zsoldos.

 • középkori, -t, –, -an = mittelalterlich
   • középkor, -t, -a, – = Mittelalter
    • a késő középkorban = im späten Mittelalter
    • a korai középkorban = im frühen Mittelalter
 • zsoldos, -t, -a, -ok = Söldner

Cseppet sem törődött a feléje áramló figyelemmel, leült egy padra, valahonnan előhalászott egy megkezdett kolbászos kenyeret, és nagy buzgalommal majszolta.

 • egy cseppet sem = kein bisschen, nicht im geringsten
 • felém, feléd, felé(je), felénk, felétek, feléjük = auf mich zu, auf dich zu, auf ihn/sie zu, auf uns zu, auf euch zu, auf sie zu
  • felénk sietett = er eilte auf uns zu
  • felém tartott = er hielt auf mich zu
 • áramlik, -ott, áramoljon/-jék, -ana/-anék = zuströmen, fließen
 • előhalászik, -ott, halásszon elő/halásszék elő, -na/-nék = herauskramen, herausfischen
 • megkezdett kenyér, kenyeret, kenyere, kenyerek = ein angefangenes Brot
 • kolbászos kenyér = Wurstbrot
 • buzgalom, buzgalmat, buzgalma, – = Eifer, Inbrunst
  • lángoló buzgalommal = mit Feuereifer
  • nagy buzgalmat fejt ki = großen Eifer an den Tag legen
  • ég a buzgalomtól = vor Eifer brennen
 • majszol, -t, -jon, -na = knuspern, mampfen

A bogrács minden harapásnál megcsörrent a fején, de Bádogos ezzel nem törődött.

 • harapás, -t, -a, -ok = Beißen (als Vorgang), Biss (als Resultat), Bissen (pl. egy harapás a borból = ein Mundvoll Wein)
 • megcsörren, -t, csörrenjen meg, -ne = erklingen
  • megcsörren az ébresztőóra = der Wecker klingelt

Másodiknak Szinyák robogott be, hátán hatalmas hátizsák, kezében lóbálta az öreg, kormos petrófőzőt, s hangosan üdvözölte Bádogost.

 • berobog, -ott, robogjon be, -na = hereinbrausen, hereindampfen, eilend ankommen
 • hátizsák, -ot, -ja, -ok = Rucksack
 • lóbál, -t, -jon, -na = schlenkern, baumeln lassen
 • kormos, -at, -abb, -an = verrußt, rußbeschmutzt
   • korom, kormot, korma, – = Ruß
    • fekete, mint a korom = schwarz wie Ruß
   • korombeli = in meinem Alter (< kor + om + beli!)

– Üdv, Cézár, a túri morák neked szalutálnak!

 • szalutál, -t, -jon, -na = salutieren

Bádogos szájában megállt a falat, a fejét forgatta idegesen.

 • falat, -ot, -ja, -ok = Happen, Bissen
  • ajd egy falatot = lass mich auch mal davon probieren (= gib mir einen Bissen)
  • egy falat vmi = ein bisschen etw., ein wenig etw.
   • falatozik, -ott, -zon/-zék, -na/-nék = schmausen, festlich speisen
 • ideges, -et, -ebb, -en = gereizt, nervös
   • idegesít, -ett, -sen, -ene = nervös machen, reizen
    • ez nagyon idegesített = das machte mich sehr nervös
   • idegeskedik, -ett, -jen/-jék, -ne/-nék = unruhig sein, gereizt sein, nervös sein

– Mi, mi? Mi az a túri micsoda?
Szinyák lehuppant mellé.

 • lehuppan, -t, huppanjon le, -na = niederplumpsen, sich hinplumpsen lassen (főképpen egy ülőhelyre)

– Így köszöntötték a légiósok Cézárt, szabad magyar fordításban!

 • légiós, -t, -a, -ok = Legionär

A bátyámtól tudom, humán gimibe jár.

 • humán, -t, –, – = humanistisch; Human-
 • gimi (közny. rövidítés) = gimnázium, -ot, -a, -ok = Gymnasium
 • gimnáziumba jár (v. iskolába jár) = auf das Gymnasium gehen (od. in die Schule gehen), d.h. noch Schüler sein u. regelmäßig in die Schule gehen; damit ist nicht das morgendliche Gehen zur Schule an sich gemeint, welches mit dem Verb „megy” ausgedrückt wird, z.B. „Hétfőn nem mész iskolába, mert ünnepnap van.”

Akarod hallani latinul is? Ave Caesar, morituri te salutant! Hja, öregem, a klasszikus műveltség!

 • műveltség, -et, -e, – = Bildung
 • klasszikus műveltség = klassische Bildung
  • általános műveltség = Allgemeinbildung
   • csekély műveltségű = gering gebildet

Bádogost leterítette a klasszikus műveltség, idő kellett hozzá, hogy magához térjen, s újra megindítsa állkapcsát.

 • leterít, -ett, terítsen le, -ene = bedecken, ausbreiten; hier: zur Strecke bringen, niederschlagen
  • a vadat leterítette = er brachte das Wild zur Strecke
 • idő kellett hozzá = er brauchte Zeit dazu
 • magához tér = zu sich kommen
 • állkapocs, állkapcsot, állkapcsa, állkapcsok = Kinnlade, Kiefer (népiesen: állkapca)
   • felső állkapocs = Oberkiefer
   • alsó állkapocs = Unterkiefer
   • kapocs, kapcsot, kapcsa, kapcsok = Häkchen, Klammer, Haken
   • fűzőkapocs = Heftklammer

S alig nyelte le az agyonrágott falatot, mikor megjelent Kece és Cseppcsányi.

 • lenyel, -t, nyeljen le, -ne = herunterschlucken
  • lenyeli haragját = seine Wut herunterschlucken
 • agyonrág, -ott, <?>, -na = durchkauen

Lepakoltak a padra, Cseppcsányi az ingéből előhúzta a rókafarkú fűrészt, és büszkén mutogatta.

 • lepakol, -t, pakoljon le, -na = abstellen, ablegen, absetzen (oft mehrere schwere Dinge, die man zuvor getragen hat)
 • előhúz, -ott, húzzon elő, -na = hervorziehen
  • hajánál fogva előhúz vmit = etw. an den Haaren herbeiziehen
 • mutogat, -ott, mutogasson, -na = herumzeigen, wiederholt zeigen; wild umhergestikulieren
  • fényképeket mutogat = Photographien herumzeigen
  • nem tud némtül, csak mutogat = er kann kein Deutsch, er gestikuliert nur herum
  • mutogatja magát = sich zur Schau stellen

– Valódi svédacél!

 • valódi, -t, –, – = echt, original, wirklich
  • valódi ezüst = Echtsilber
  • valódi bőrből = aus echtem Leder
  • valódi okok = die wahren Gründe
 • acél, -t, -ja, -ok = Stahl
  • rozsdamentes acél = rostfreier Stahl
 • svédacél, -t, -ja, -ok = Schwedenstahl