Showing revision 5

Lázár Ervin – A kisfiú meg az oroszlánok

(ez az oldal a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán található szöveg alapján készült)

I. Fejezet

amelyben megismerkedünk Bruckner Szigfriddel, miközben újságot olvas

Ma is, mint mindig, pontosan fél ötkor befejeztük a munkát az Építészeti Hivatalban. Letettük a vonalzókat, ceruzákat, a kapuban elbúcsúztunk egymástól, és elindultunk hazafelé. A nagy házak, amelyeket terveztünk, ezalatt jóízűen szundikáltak a papíron, vagy talán éppen beszélgettek, és megmutogatták egymásnak az erkélyeiket és emeleteiket. Erről persze nem tudhat senki, mert a hivatal ilyenkor már teljesen üres.

Nem siettem. Jó melegen sütött a nap. Sétálgattam és fütyörésztem.

 • fütyőrész, fütyőrészett, fütyőrésszen, fütyőrészne = lang andauernd pfeifen

Mindig a Levendula és az Orgona utcán járok haza – a mi városunkban az utcáknak csupa ilyen szép virágnevük van. De nemcsak a nevük szép, gyönyörűek az utcák is, nagy lombú fáikkal, tenyérnyi kis virágágyásaikkal.

 • virágágyás, virágágyást, virágágyása, virágágyások = Blumenbeet (virágágy)

Ilyenkor nyáron a fák alatt kellemes hűvös van, és jólesik alattuk sétálgatni. Ráadásul por sincs, mert erre autók nem járnak – túl szűkek és girbegurbák az utcák.

 • girbegurba, girbétgurbát, girbébbgurgább, girbegurbán = voller Krümmungen, krumm

Én a magam részéről, bevallhatom, nagyon örülök ennek. Véleményem szerint minden városba kellenek olyan utcák, ahol nem járnak autók. És az is jó, ha ezeknek az utcáknak virágnevük van. Hazafelé menet először az Orgona utcán megyek végig. Az Orgona utca derékszögben a Levendula utcába torkollik.

 • derékszög, derékszöget, derékszöge, derékszögek = rechter Winkel
  • derékszögben = im rechten Winkel
 • torkollik, torkollott, torkolljon/torkolljék, torkoll(a)ana/torkoll(a)nék = einmünden, einfließen, sich ergießen

Itt, pontosan az Orgona utca torkolatával szemben áll egy ház.

 • torkolat, torkolatot, torkolata, torkolatok = Einmündung, Öffnung, Schlund

Magas kőkerítése van, amelyre az építőmester mindenféle díszt fabrikált, oly módon, hogy a téglák egy részét kijjebb rakta a falban, mint a többit.

 • kijjebb = weiter hinaus, weiter draußen
  • kijebb terjeszt = weiter ausdehnen

Rátarti és előkelő díszek, de azért látszik, hogy az építőmester csuda jókedvű volt, amikor csinálta.

 • rátarti, rátartit, rátartibb, rátartian = eingebildet, stolz
 • csuda = als Steigerung genutzt
  • csuda nagy = riesengroß
  • csuda gazdag = steinreich
  • csuda édes = zuckersüß

Régi a kerítés is meg a ház is. Az udvart még sohasem láttam, de gondolom, hogy szép lehet. A gesztenyefa miatt, amelynek lombja átnyúlt a kőkerítésen.

 • gesztenye, gesztenyét, gesztenyéje, gesztenyék = Kastanie
  • kikaparja a gesztenyét a tűzből = er holt die Kastanien aus dem Feuer (magyarul egyes számban!)

A ház oldalát zöld repkény futotta be.

 • repkény, repkényt, repkénye, repkények = Efeu
 • repkénnyel befuttatott = efeuumrankt (műv. ige)

Az ablakkereteket barnára mázolták, csak a nagy, üveges terasz farészei voltak fehérek. Szigorú, vastag fala volt a háznak – abban az időben, amikor építették, még ilyen vastag fal volt a szokás –, és régi, megbarnult, mohás cserép fedte.

 • mohás, mohásat, –, – = moosbewachsen, moosig

Én csodálatos házakat tervezek. Többemeletes valamennyi, és csupa üveg, szín meg villogás. De hogyha egyszer majd magamnak építek házat, akkor pontosan ilyet tervezek, mint ez a Levendula utcai. Ezt már régen elgondoltam magamban, a kerítése is éppen ilyen magas, díszes kőkerítés lesz, és a repkény is ugyanúgy futja majd körül. Talán csak a falai lesznek vékonyabbak.
Mindenesetre titokban, szabad kézzel lerajzoltam a tervet egy darab papírra, és még udvart meg gesztenyefát is terveztem hozzá, bár ez már nem egészen az építész feladata.
Nem tudtam, ki lakik a házban, soha sem bemenni, sem kijönni nem láttam senkit. Pedig nagyon furdalta az oldalamat a kíváncsiság, és azt gondoltam, hogy aki ebben a házban lakik, az nekem biztosan nagyon jó barátom lenne.

 • furdal, furdalt, furdaljon, furdalna = an jdm. nagen, in jdm. bohren
  • az a gondolat furdalta = dieser Gedanke bohrte in seinem Kopf
  • valami furdalja az oldalát = etw. erregte Neugier in ihm Barátok okvetlenül kellenek az embernek.
 • okvetlen, okvetlent, –, okvetlenül = ganz sicher, unbedingt; bedingungslos
  • okvetlen hűség = bedingungslose Treue

Ma azonban, éppen mikor odaértem, kinyílt a ház kapuja, és egy kisfiú lépett ki rajta.

 • kilép a kapun = aus dem Tor heraustreten
   • belép a kapun = zum Tor eintreten
   • belép az ajtón = zur Tür eintreten

Vékony, szemüveges, szőke kisfiú. Egyenesen rám nézett, mintha engem várna, aztán riadtan körülkémlelt, hátha meglátja valaki. Nem járt arra senki. A kisfiú rám hunyorított, és intett:

 • hunyorít valakire, hunyorított, hunyorítson, hunyorítana = jdm. zuzwinkern

– Gyere. Nem ellenkeztem, tudtam, hogy nagyon fontos dologról van szó, és utána indultam.

 • ellenkezik = itt: ellentmond
 • indul valaki után = jdm. folgen

A kapu mögött kavicsos út ágazott ketté, az egyik ág szürke kőlépcsőhöz vezetett, melyen a házba lehetett bejutni, a másik pedig a haragoszöld, elvadult kertbe vitt.

 • kettéágazik, kettéágazott, ágazzon ketté/ágazzék ketté, kettéágazna/kettéágaznék = sich gabeln, sich zweiteilen
  • az út kettéágazik = der Weg gabelt sich
 • haragoszöld, –, –, haragoszölden = tiefgrün, dunkelgrün
 • elvadul, elvadult, vaduljon el, elvadulna = verwildern; wild werden

Középen hatalmas gesztenyefa trónolt.
A kertbe mentünk. Lábujjhegyen, hogy ne csikorogjon a kavics. A kisfiú időnként hátrafordult, rám nézett, és a szája elé tette az ujját:
– Pszt!
A kert hátsó végében egy régi-régi pajta állt.

 • régi-régi = fokozás; nagyon régi
 • pajta, pajtát, pajtája, pajták = Schuppen, Scheune

Faláról nagy foltokban lehullott a vakolat, és fazsindelyes tetejét is jól megtépázta az idő.

 • megtépáz, megtépázott, tépázzon meg, megtépázna = zerzausen, zerrupfen

Nagy, kétszárnyú deszkaajtaja is kopott volt, és töredezett, széles rések tátongtak rajta.

 • deszkaajtó = Brettertür (< deszka + ajtó)
 • töredezik, töredezett, töredezzen/töredezzék, töredezne/töredeznék = aufspringen, Risse bekommen, zerbröckeln
 • tátong, tátongott, tátongjon, tátongna = weit offen stehen, klaffen
  • tátong a seb = eine klaffende Wunde
  • tátong a pályaudvar az ürességtől = auf dem Bahnhof herrscht gähnende Leere

Az egyik szárnya kissé előredőlt, mintha el akarna hasalni.

 • hasal, hasalt, hasaljon, hasalna = auf dem Bauch liegen, sich auf den Bauch legen

Megálltunk. A kisfiú intett, hogy hajoljak hozzá közelebb, és halkan ezt suttogta a fülembe:
– Nézz be! Itt van az oroszlánom.
Bekukkantottam a résen.

 • bekukkant, bekukkantott, kukkantson be, bekukkantana = hineingucken
  • bekukkant, mint Bolond Istók Debrecenbe = auf einen Sprung bei jdm. vorbeischauen

A pajtában, kirojtosodott karosszékben egy nagyon öreg oroszlán ült.

 • kirojtosodik, kirojtosodott, rojtosodjon ki/rojtosodjék ki, kirojtosodna/kirojtosodnék = ausfransen, fransig werden

Orrán fekete keretes pápaszemet viselt, és újságot olvasott.

 • pápaszem, pápaszemet, pápaszeme, pápaszemek = (népies) Brille

– A szemüveget csak nagyzási hóbortból teszi föl – súgta a kisfiú –, nincs benne üveg.

 • hóbort, hóbortot, hóbortja, hóbortok = Marotte, Extravaganz
 • nagyzási hóbort = Größenwahn

Különben nagyon rendes öreg oroszlán. Bruckner Szigfridnek hívják.

II. Fejezet

amelyben Bruckner Szigfrid szóba ereszkedik velünk, és közben lódít is egyet

 • szóba ereszkedik valakivel, ereszkedett, ereszkedjen/ereszkedjék, ereszkedne/ereszkednék = sich mit jdm. in ein Gespräch einlassen
 • lódít, lódított, lódítson, lódítana = aufschneiden, flunkern
   • lódít valamit = etw. schwungvoll hinwerfen (Lódítsd a táskát ebbe a sarokba!)

Hátrahúzódtunk, és a pajta oldala mellett leültünk a sűrű vadparaj meg a fehér virágú beléndekek közé.

 • paraj, parajt, paraja, parajok = Spinat
 • beléndek, beléndeket, beléndeke, beléndekek = Bilsenkraut
  • úgy, mint aki beléndeket evett = närrisch, verrückt

– Na, mit szólsz hozzá?
– Szép oroszlán – mondtam –, csak talán kicsit öreg, meg ahogy mondod, hiú is.

 • hiú, hiút, hiúbb, hiú(a)n = selbstgefällig, eitel
  • hiú, mint a páva = er ist eitel wie ein Pfau

– Az nem baj, hiszen egy kicsit mindenki hiú. Nem igaz? Apa például sokkal hiúbb, mint Szigfrid. És arról nem tehet, hogy öreg. Csak hát, tudod…
Itt elakadt. Letépett egy fehér beléndekvirágot, és szomorúan morzsolgatta az ujjai között.

 • morzsolgat, morzsolgatott, morzsolgasson, morzsolgatna = nach und nach zerbröckeln, zerpflücken

– Mi a baj? – kérdeztem. – Hidd el, ha segíteni tudok…
– Rendes vagy… Szegény Szigfrid… nagyon egyedül van. A cirkuszban barátai voltak, mert tudod, cirkuszban dolgozott. Azt hiszem, itt unatkozik… És ez bánt engem.
– Jó napot! – hallatszott ekkor egy kissé rekedtes bariton a hátunk mögött.
Hátrafordultunk.
Bruckner Szigfrid állt a pajta sarkánál, hunyorgott, mert a nap éppen a szemébe sütött.
– Beszélgetést hallottam, gondoltam, kijövök, mert az újságokat már kiolvastam. Esetleg még mesélek is nektek…
Közelebb jött, a napfényben még jobban látszott rajta, hogy nagyon öreg, az oldalán tenyérnyi foltokban hiányzott a szőre, s a sörényében meg a farka bojtjában bőven csillogtak ősz szálak.

 • sörény, sörényt, sörénye, sörények = Mähne (< szőr)
 • bojt, bojtot, bojtja, bojtok = Quaste

– Még nem volt szerencsénk – állt meg előttem.

 • szerencse van valakivel = die Ehre mit jdm. haben
  • Kivel van szerencsém? = Mit wem habe ich die Ehre?

– Bruckner Szigfrid vagyok, a szavannák ura, egyébként artista és főzsonglőr. Van szerencsém.
– Örülök… – motyogtam.

 • motyog, motyogott, motyogjon, motyogna = murmeln, unverständlich sprechen

– A barátom – sietett segítségemre a kisfiú, aztán ő is megakadt, hiszen még nem tudta a nevemet.
– Barna Viktor építész vagyok, házakat tervezek – mondtam gyorsan.
– Ketreceket is tervez? – kérdezte szigorúan Szigfrid.
– Nem – mondtam –, ketreceket nem tervezek.
– Szerencséje! A ketreceket mindig nagyon kicsire tervezik. Kedvem lenne egy ketrectervezőt a saját szüleményébe bezárni.

 • szülemény, szüleményt, szüleménye, szülemények = Ausgeburt, Erzeugnis
  • a képzelet szüleménye = Ausgeburt der Phantasie
  • a pokol szüleménye = Ausgeburt der Hölle

Akkor majd nagyobbra terveznék. Nem gondolja?
– Lehetséges – mondtam kissé ijedten, mert eszembe jutott a kislány, aki egyszer bejött hozzám panaszkodni, mert az ő lakásukra nem terveztem erkélyt. De Bruckner Szigfrid ekkor már a kisfiúhoz fordult.
– Nos? Van valami?
– Semmi – csóválta a fejét a kisfiú.
Az oroszlán elfordult, és sokáig hallgatott.
– Engem szólíts Petinek – mondta a kisfiú.
– Tulajdonképpen jó dolgom van itt – motyogta az oroszlán, maga elé meredve.

 • jó dolga van = er lässt es sich gut gehen, es geht ihm gut

– Semmire sincs gondom, a lakásom elég tágas, és kertben sétálgathatok. De a feleségem meg a rokonaim… hiába… hiányoznak. Nagyon egyedül maradtam öreg napjaimra.
Megint hallgattunk.
– Tudod, a feleségét keresem, állítólag már ő is nyugdíjba ment. Segíthetnél… A feleségét Bruckner Szilviának hívják, és piros pulóvert visel.
Bruckner Szigfrid gondolatai azonban ekkor már máshol kalandoztak. Felélénkült, szemmel láthatólag elfelejtette a bánatát.

 • szemmel láthatólag = augenscheinlich

– Hallott már rólam? – kérdezte hirtelen, és a szemembe nézett.
– Hogy is mondjam… izé…
– Cirkusz – súgta Peti.
– Hogyne, természetesen – daráltam –, Bruckner Szigfrid, a porond ura, a szavannák királya, a rettenthetetlen zsonglőr…

 • darál, darált, daráljon, darálna = mahlen; hier: herunterleiern
 • porond, porondot, porondja, porondok = Manege

– Úgy, úgy – bólogatott az oroszlán, és lehunyta a szemét. – Azokat a halálugrásokat, uramisten… Micsoda tapsok! A világ legerősebb oroszlánja voltam. Egyszer, mikor még a szavannán éltem, megtámadott öt tigris…
– A szavannán nincsenek is tigrisek, megnéztem a lexikonban – súgta a kisfiú –, és különben is, Szigfrid egy cirkuszban született…
– Mit mondasz? – kérdezte az oroszlán.
– Semmit, csak meséld – nyugtatta meg a kisfiú.
– Láttátok volna azt a csatát – folytatta az oroszlán. – Kettő hátulról próbált megtámadni. Egy fordulat a fejemmel… így… az öt tigris hatfelé szaladt…

 • hatfelé = nach allen Richtungen, in alle Richtungen; in sechs Teile

– Mondd, Szigfrid, tulajdonképpen milyen az a szavanna? Sohasem láttam még szavannát, és nagyon kíváncsi vagyok – mondta ravaszul a kisfiú.
– A szavanna… – ismételte kissé zavartan az oroszlán – nagyon egyszerű, nincs egyszerűbb és szebb dolog a szavannánál… – Mégis milyen? – sürgette Peti.

 • sürget, sürgetett, sürgessen, sürgetne = jdn. drängen, jdn. antreiben
  • az idő sürget = die Zeit drängt

– Hát tudod, talán még a cirkuszporondnál is nagyobb… és… és rémítő nagy közönség fér be.
– Vigyázz! – suttogta riadtan Peti, és a földre lapult.
A kapun egy alacsony, köpcös férfi jött be, és a kavicsos ösvényen a ház felé tartott.

 • köpcös, köpcöset, –, köpcösen = untersetzt, klein und breit gebaut, korpulent

– Tűnj el, Szigfrid!
Az oroszlán besompolygott a pajtába.
– Nem szeretném, ha apa tudna Szigfridről, kérlek, te se szólj neki. Apa valahogy más, mint te. Nem hinné el Szigfridet.
Elindultunk a kapu felé.
– Tudod, egyszer volt egy nagyon szép mackóm. Ő is itt lakott a pajtában. Egyszer meg akartam mutatni apának, de apa kinevetett. Odajött, benézett a pajtába, és azt mondta: „Nincs itt semmi, te bikfic!”

 • bikfic, bikficet, bikfice, bikficek = Tölpel, Tropf (kölyök)

A mackó nagyon megsértődött, és még aznap elköltözött tőlem. Nem szeretném, ha Szigfrid is elmenne. Tudod, nekem más barátom nincs, csak ő meg te.
– Minden délután fél öt felé erre járok. Szólj, ha szükséged van rám. Ha sürgős, akkor gyere el értem. Az Építészeti Hivatalban dolgozom.
– Lehetőleg kerítsd elő a feleségét. Jó?

 • elökerít, elökerített, kerísten elő, elökerítene = herbeischaffen, auffinden
  • pénzt előkerít = Geld auftreiben

– Megpróbálhatom – mondtam.

III. Fejezet

amelyben Szilvia nyomára bukkanunk

– Nem láttatok egy öreg nőstény oroszlánt piros pulóverben? – kérdeztem másnap a munkatársaimat.
Éppen nagy csend volt, mindenki a terveivel volt elfoglalva, csak a ceruzák sercegése hallatszott.

 • sercegés, sercegést, sercegése, – = Geknister, Geschabe

– Megőrültél? – néztek rám. – Piros pulóverben? Hülye vicceid vannak!
– Ez nem vicc – mondtam. – Szilviát meg kell találnunk.
Több szó egész nap nem esett Szilviáról. De én tudtam, hogy valakinek kell lennie köztünk, aki tud Szilviáról. Nem is csalódtam. Fél ötkor, mikor befejeztük a munkát, az egyik lány odasündörgött hozzám.

 • sündörög, sündörgött, sündörögjön, sündörögne = umherschleichen, umherstreichen

Félve, nehogy a többiek észrevegyék, a fülembe súgta:
– Viktor, szeretnék mondani valamit.
Ezt a lányt Gabriellának hívták, mindig szótlan volt, látszólag barátságtalan, de amúgy nagyon helyes, formás. A haja meg különösen szép, vörösbe játszó szőkés.
Egy darabig szótlanul ballagott mellettem. Végül aztán megszólalt, halk, félénk hangon:
– Ugye komolyan mondta?
– Mit? – kérdeztem, de már sejtettem, hogy Szilviáról lesz szó.
– Az oroszlánt, piros pulóverben.
– Persze – feleltem. – Persze hogy komolyan mondtam.
– Én tudok róla – mondta a lány, és nagy, kerekre nyitott kék szemével rám nézett. Így éppen olyan volt, mint egy nyolcéves kisfiú.
Egy levelet húzott elő a zsebéből.
– A barátnőm Amerikában él. Ezt ő írta. Itt van.
Kezembe nyomta a levelet, és a közepe táján rámutatott egy bekezdésre.
Így szólt a bekezdés:
„Az emberek itt nagyon furcsák. Mindenki rohan, mintha valamit elszalasztott volna, és képzeld, ezt eddig nem vettem észre.

 • elszalaszt, elszalasztott, szalasszon el, elszalasztana = umherschicken, (eilends) wegschicken

De a napokban itt volt a városban egy cirkusz.

 • a napokban = in diesen Tagen

A bejáratnál egy ketrecet állítottak fel, és ebben a ketrecben egy piros pulóveres, nagyon szomorú oroszlán ült. Senki sem állt meg előtte, és senki nem vette észre, hogy az oroszlán szomorú. Csak rohantak, rápillantottak, és elnevették magukat.

 • elnevet magát = in Lachen ausbrechen

»Nicsak, egy oroszlán, piros pulóverben – mondták.

 • nicsak = Schau nur mal!, Sieh nur mal an! (< ni + csak)

– Milyen muris.«

 • muris, murisat, murisabb, murisan = putzig, drollig

És szaladtak tovább. Biztos eszükbe sem jutott többet az öreg, piros pulóveres oroszlán…”
– Talán ő lesz – mondta Gabriella, és kérdően rám nézett.
Senki más nem lehetett, csak Szilvia. Minden egybevág.

 • egybevág, egybevágott, vágjon egybe, egybevágna = übereinstimmen, zusammentreffen, sich decken

– Siessünk! – mondtam Gabriellának. A Levendula utcai ház előtt már ott állt a kisfiú, és messziről integetett.
– Van valami? – kérdezte izgatottan.
– Bemutatom neked Gabriellát – mondtam.
– Szervusz. Peti vagyok. Tudsz valamit Szilviáról?
– Amerikában van – mondta Gabriella. – Itt egy levél.
Beosontunk a kapun.

 • beoson, beosont, onsonjon be, beosonna = sich hereinschleichen

– Gyorsan, mert apa itthon van – figyelmeztetett bennünket a kisfiú.
Bruckner Szigfrid a pajta előtt heverészett, és a felhőket nézte.
– A felhőket nézem – mondta komoran. –

 • komor, komorat, komorabb, komoran = düster, dunkel, trübe
  • komor ember = trübsinniger Mensch
  • komor hely = düsterer Ort
  • komor gondolatok = düstere Gedanken

A felhőkről mindig a szavannák jutnak eszembe.
– Megvan Szilvia! – mondta neki Peti.
Szigfrid felugrott és körülnézett.
– Hol van, mutassátok!
– Itt ez a levél – mondta Gabriella.
Szigfrid elolvasta a levelet. Elszomorodott, és a sörényét babrálta.
– Az Altamero cirkusz. Ők ültetik az öreg oroszlánokat a kapu elé. Szegény Szilvia! – Aztán felkiáltott: – Altamero! Hurrá, fiúk!
– Megbolondultál, Szigfrid? – kérdezte a kisfiú.
– Dehogy!
Berohant a pajtába, és egy újságot hozott ki.
– Ide nézzetek!
Vastag betűs címre mutatott:
AZ ALTAMERO CIRKUSZ
VILÁGHÍRŰ ÁLLATSEREGLETÉVEL
KÉT HÉTRE VÁROSUNKBA ÉRKEZIK

 • sereglet, seregletet, sereglete, seregletek = Menge, Schar

Egész este terveket szőttünk Szilvia kiszabadítására.

 • sző, szőt, szőjön, szőne = knüpfen, spinnen, weben
 • terveket sző = Pläne schmieden

– Megtámadom őket! – mondta Szigfrid, és kidüllesztette a mellét.

 • kidülleszt, kidüllesztett, düllessze ki, kidüllesztene = hervorstrecken
 • kidülleszti a mellét = sich in die Brust werfen

– Ugyan, ésszel kell! – mondta a kisfiú.
– Persze – mondta Gabriella –, nem szabad grimbuszt csinálni.

 • grimbusz, grimbuszt, grimbusza, grimbuszok = Krawall

Szigfrid szigorúan Gabriellára nézett.
– A hölgyet még nem ismerem.
– Ugyan, Szigfrid! Hát nem látod, hogy a barátunk?
– Az nem számít – mondta Szigfrid –, illemszabályok is vannak a világon.

 • illemszabály, illemszabályt, illemszabálya, illemszabályok = Benimmregel, Anstandsregel

– Gabriella vagyok – mutatkozott be a lány.
– Tudom – mondta csendesen Szigfrid –, ne haragudj rám. De szeretném megtámadni őket.

IV. Fejezet

amelyben Baltazár elmosolyodik

Mindennap találkoztunk Szigfriddel a pajtában. Csodálatos dolgokat mesélt a szavannákról és a cirkuszról, de mindig kicsit sietve és felületesen; látszott rajta, hogy egyre csak azt a napot várja, amikor az Altamero megérkezik.
Végre aztán eljött az a nap is.
Mindenki az utcán tolongott, mert a cirkusz látványosan vonult be a városba.

 • tolong, tolongott, tolongjon, tolongna = sich drängeln

Elöl egy hatalmas elefánt jött, díszesen felszerszámozva, a hátán egy törpével. A törpe erős, mély hangon kiabált:
– Itt az Altamero, a világ nyolcadik csodája! A legpompásabb állatsereglet, amelyet valaha is láttak! Az Altamero a Csodák Csodája! A műsoron csak világattrakciók.
Az elefánt meg a törpe után hatalmas kocsi következett. A kocsin aranyozott ruhás légtornászok és erőművészek nyaktörő mutatványokat végeztek.
Aztán nagy ketrecekben különféle állatokat hoztak. Zsiráfok, fókák, orrszarvúak és tigrisek.

 • fóka, fókát, fókája, fókák = Seehund, Robbe

A tömeg ujjongva nézte a színes fölvonulást, és időnként hangos éljenzésben tört ki.

 • éljenzés, éljenzést, éljenzése, – = “Éljen!”

A hosszú sor végén, a lakókocsik és a felszereléseket cipelő autók után egy rozzant kis teherautó baktatott.

 • rozzant, rozzantat, rozzantabb, rozzantan = baufällig, marode
 • baktat, baktatott, baktasson, baktatna = trotten

Zöldre festett acélketrec billegett rajta.

 • billeget, billegetett, billegessen, billegetne = hin- und herwackeln, wanken

A rács mögött egy szomorú oroszlán ült piros pulóverben.
A cirkuszt a vásártéren állították fel. Hatalmas sátor, égnek meredő csúccsal, körülötte kocsik sokasága. Az állatokat még külön kerítéssel is körülvették, s ha valaki meg akarta nézni őket, jegyet kellett váltania.
Csak Szilviát lehetett megnézni ingyen, mert Szilvia zöld ketrece ott állt a bejárat előtt, alatta egy felirat:

SZILVIA
CSODÁLATOS ATTRAKCIÓK!
NÉZZE MEG AZ ALTAMERO MŰSORÁT!
ILYENT MÉG NEM LÁTOTT!!!

Szilvia nem törődött a nézelődőkkel, fáradtan legyezte magát a farkával, és valamerre a ketrec belseje felé pislogott.

 • legyez, legyezett, legyezzen, legyezne = zufächern, anfächeln

Néha elaludt, ilyenkor a nézelődők benyúltak egy hosszú bottal, és megpiszkálták. Szilvia vicsorogni próbált, de ez egy cseppet sem volt félelmetes, mert hiányoztak a fogai.

Peti, Gabriella és én még az első nap meglátogattuk Szilviát.
– Mondjátok neki, hogy Szigfridtől jöttök – tanácsolta Szigfrid, és egészen a kapuig kísért bennünket.
– Szervusz, Szilvia! – mondta Peti izgatottan. – Szigfridtől jövünk.
Szilvia ránk nézett fátyolos, öreg szemével, aztán újra elfordult.
– Nem érted? – kiabált a kisfiú. – Szigfridtől jövünk!
– Ne hazudj, menjetek innen – mondta Szilvia.
– De értsd meg, Szilvia, ki akarunk szabadítani – mondtam.
– Igazán Szigfridtől jövünk – mondta Gabriella is –, nagyon hiányzol neki.
– Lehetetlen – mondta Szilvia gyanakodva –, be akartok csapni. Szigfrid meghalt.
– Dehogy! Él, és jól van.
– Még a fekete keretes szemüvege is megvan.
– A szavannákról szokott mesélni.
– Az öt tigrist is elmesélte? – kérdezte Szilvia, és izgatottan felállt.
– El. Így csinált a fejével… és az öt tigris hatfelé szaladt.
– Drága, hazug Szigfridem! – mondta elérzékenyülve Szilvia. – Hol van?

 • elérzékenyedik, elérzékenyedett, érzékenyedjen el/érzékenyedjék el, elérzékenyedne/elérzékenyednék = rührselig werden (= elérzékenyül)

– Nálam lakik a pajtában. Gyere el hozzá! Nagyon szeretne már látni, és a pajta elég tágas, elfértek benne ketten is.
– De hogyan? Láthatjátok, hogy be vagyok zárva. Soha ki sem nyitják a ketrec ajtaját. Lehet, hogy már a kulcs is elveszett.
– Nincsen olyan ketrec, amit ne lehetne kinyitni – mondta Gabriella.
– Ezt nem lehet. Ez nagyon erős ketrec – szomorkodott az oroszlán. – De beszéljetek az igazgatóval. Talán elenged.
Az igazgató egy nagy, vajszínű kocsiban lakott, az asztalán mindenféle írás hevert.
– Légy szíves, add nekünk Szilviát – mondta a kisfiú.
– Hogyisne! – mondta az igazgató. – Ki lesz akkor a reklám?!
Az igazgató magas, barna ember volt, az állán kunkori szakáll ágaskodott.

 • kunkori, kunkorit, –, kunkorian = gezwirbelt

– Gonosz vagy – mondta neki Gabriella. – Nem tudom, ha megöregszel, és így bánnak veled, mit szólsz majd!
Az igazgató fölényesen nevetett, és a szakállát simogatta.

 • fölényes, fölényeset, fölényesebb, fölényesen = überheblich, überlegen
  • fölényesen kezelte = man behandelte ihn von oben herab

– Ti sem bánnátok jobban vele.
– Dehogynem, mi a barátai lennénk!
Valaki kopogtatott az ajtón. Egy csupa izom, atlétatrikós óriás lépett be.
– Dirikém, Szilvia nem akar enni. Sétálni akar.
– Mi az, hogy sétálni! – ordított az igazgató. – Nincs séta!
– De dirikém…
– Semmi dirikém! Azonnal eltakarodsz… Ti is takarodjatok! Nem érek rá veletek foglalkozni, fontosabb dolgaim vannak.
Az óriás előreengedett bennünket. Szomorúak voltunk, lógott az orrunk, Gabriella legszívesebben sírt volna. – Rossz kedvében van – mondta vigasztalóan az óriás –, nem kell azért elkeseredni.
– Nagyon kegyetlen a gazdád – mondta Peti.
– Persze, hiszen ez a foglalkozása. Cirkuszigazgató. Ha szeretné az állatokat, etető lenne, mint én. Mert én etető vagyok. Baltazárnak hívnak.
Sorban kezet fogott velünk, és ránk mosolygott.
– Hadd hallom, mit kértetek. Hátha segíthetek. Csak etető vagyok, de azért sok mindenben segíthetek.
Mindent elmeséltünk neki. Figyelmesen és megértően hallgatott.
– Én is ismertem Szigfridet – mondta végül. – Rendes oroszlán volt. De nagyon nagy fába vágtátok a fejszéteket.

 • nagy fába vágta a fejszéjét = etw. Großes vorhaben

Gondolkozni kell.
Összeráncolta a homlokát, és gondolkozott, aztán egyszerre csak mosoly terült az ábrázatára.
– Megvan! Arabellával kell beszélnünk.

V. Fejezet

amelyben Arabella szövetkezik velünk

 • szövetkezik, szövetkezett, szövetkezzen/szövetkezzék, szövetkezne/szövetkeznék = sich zusammenschließen, einen Bund schließen, sich verbünden

Arabellát a porondon találtuk meg, éppen gyakorolt.
– Arabella! Légy szíves egy pillanatra! – kiáltott neki Baltazár.
– Ne zavarjatok! Nem látjátok, hogy gyakorolok?
Éppen elindult fölfelé egy hosszú kötélen, amely a kupolában levő trapézokhoz vezetett.
– Nagyon fontos – kérlelte Baltazár.

 • kérlel, kérlelt, kérleljen, kérlelne = anflehen

Arabella lenézett a kötélről, és meglátta Petit.
– A kisfiú is hozzám jött? – kérdezte.
– Igen – feleltük mindannyian.
– Jó, akkor lejövök.
Baltazár ránk kacsintott.

 • kacsint valakire, kacsintott, kacsintson, kacsintana = jdm. zublinzeln

– Segíteni fog.
Arabella nagyon szép volt. Ez, hogy szép, nem is jó kifejezés. Tündöklő lány volt Arabella.

 • tündöklő, tündöklőt, tündöklőbb, tündöklően = glanzvoll, hell glänzend

– Te légtornász vagy? – kérdezte tőle ámulva Gabriella.
– Igen. Légtornász és táncosnő – mondta ő szomorúan.
– Csodálatos – sóhajtott Gabriella.
– Egyáltalán nem csodálatos – mondta a másik lány, aztán felénk fordult. – Mit akartok?
Baltazár előadta kérésünket. Arabella figyelt, és az arca kipirult örömében.
– Rendesek vagytok. Segítek. Az igazgatóval kell beszélnem – folytatta –, addig gyertek a kocsimba.

Egy tűzpiros, aprócska kocsiban lakott a légtornászlány. Minden kicsi és nagyon kedves volt ebben a kocsiban. A sarokban ágy állt, a kocsi közepén asztal és két szék. Az egyik sarokban még mosdó is volt. Peti megcsavarta a csapot, és felkiáltott:
– Nézd, folyik!
– Persze – mondta mosolyogva Baltazár –, itt minden kocsiban van folyóvíz. Ez nagyon előkelő cirkusz.
– Bezzeg Szilviát még sétálni sem engedik!
– Nem azt mondtam, hogy jószívű, azt mondtam, előkelő – emelte fel az ujját Baltazár.
A kis kocsiban sok szekrény volt. Gabriella kinyitotta az ajtókat, és fölkiáltott gyönyörűségében. A szekrényekben szebbnél szebb ruhák lógtak. Aranyozott selymek, bíborok, zöldek, sárgák, tarkák, fehérek, uszályosak, fátylasak.

 • bíbor, bíbort, –, – = purpurfarben
 • uszály, uszályt, uszálya, uszályok = Schleppe; auch: Lastkahn, Schleppkahn

– Csodálatos – mondta Gabriella. – Mit gondolsz, Baltazár, Arabella haragudna, ha fölpróbálnék egyet?
– Csak tessék, Arabella úgysem szereti ezeket a ruhákat.
Arabella ezalatt az igazgatónál ült.
– Kérni szeretnék valamit – mondta.
– Csak tessék, Arabella, tudod, hogy minden kérésed parancs számomra – felelte az igazgató.
– Félek Ceciltől – mondta Arabella. – Nem merek vele fellépni.
– Ceciltől? – csodálkozott az igazgató. – Hiszen Cecil a legszelídebb oroszlánunk. Nem értem.
– Az utóbbi időben mogorva lett hozzám. Nem tudom, miért. Mindig félek, amikor ránézek.
– Cecil imád téged, Arabella. Ebben a cirkuszban mindenki imád téged. Érted? Mindenki! – mondta különös hangsúllyal az igazgató.
– Nem akarok Cecillel fellépni – ismételte Arabella, és a szeme sarkából az igazgatóra nézett.
– Nem bánom, de a szám nem maradhat el. Válassz magadnak más oroszlánt. Én nem bánom. De a többi mind vadabb.
– Ó, nem, nagyon köszönöm – mondta boldogan Arabella –, majd találok egyet.
Felkelt, és elindult az ajtó felé. Már a kilincset fogta, mikor az igazgató utána szólt:
– Mégis melyikkel akarod csinálni?
– Hát…
– Mert Szilviával nem csinálhatod! Érted? Nem! – mondta gonosz arccal az igazgató. – Az előbb láttam, mikor azokkal az idegenekkel tárgyaltál.
– Miféle idegenekkel? – kérdezte zavartan Arabella.
– Ugyan, mintha nem tudnád – gúnyolódott az igazgató. –

 • gúnyolódik, gúnyolódott, gúnyolódjon/gúnyolódjék, gúnyolódna/gúnyolódnék = spotten

Gondolhattam volna, hogy nem a magad jószántából jössz!

 • a maga jószántából = aus eigenem Antrieb, freiwillig

– Ez valami félreértés – hazudott Arabella. – Az idegenek autogramot kértek tőlem. Nem értem, mi köze ennek Szilviához.

 • valakinek köze van valamihez = etw. geht jdn. etwas an
  • semmi közöm az egészhez = das Ganze geht mich nichts an

Az igazgató mereven nézte a lányt. Látszott rajta, tétovázik, vajon higgyen vagy sem.

 • tétovázik, tétovázott, tétovázzon/tétovázzék, tétovázna/tétováznék = zaudern, unschlüssig sein

Aztán bal kezével az asztalra csapott.
– Nem bánom – mondta –, a számnak menni kell! Csinálhatod Szilviával is…
– Köszönöm – mondta örömmel Arabella.
– Még ne köszönj semmit, még nem fejeztem be – folytatta az igazgató. – Van egy feltételem is.
– Feltételed? Miféle feltétel? – kérdezte Arabella elszorult hangon.
– A régi feltétel. Ha hozzám jössz feleségül, felléphetsz Szilviával. Ha nem, Cecillel lépsz fel. Megértetted?
Arabella lehajtotta a fejét. Még mindig fogta a kilincset, a cipője orrával a szőnyeg sarkát piszkálta.
– Nos? – sürgette a férfi.
– Tudod, hogy Robertót szeretem – mondta a lány –, az ő felesége akarok lenni.
– Roberto, Roberto! – dühösködött az igazgató. – Mit akarsz azzal a csavargóval?

 • csavargó, csavargót, csavargója, csavargók = Lump, Landstreicher, Strolch

Talán már nem is él. Soha többet feléd sem néz!
– Roberto szeret engem – mondta nyugodtan a lány, és az igazgató szemébe nézett.
– Jó, akkor készítsétek elő Cecilt a fellépésre.
– De érzem, hogy megöl!
– Nem érdekel! Szilviáról szó sem lehet. Befejeztem.
Arabella széles, dühös mozdulattal kitárta az ajtót, és kilépett. A lépcsőn mégis megállt. Visszafordult. Bedugta a fejét az ajtón.
– Tudod mit? Meggondoltam! Neked van igazad. Hozzád megyek.
Az igazgató felugrott az asztal mellől, még kunkori szakálla is mosolygott az álla hegyén, és a lány felé szaladt, de Arabella becsapta az ajtót az orra előtt.

VI. Fejezet

amelyben Szigfrid tréningezik

Előadás előtt még hazarohantunk a Levendula utcába, hogy Szigfridnek mindent elmeséljünk. A pajta kapuja be volt csukva, és valami különös buffogás hallatszott mögüle.
Peti belesett a résen.
– Szigfrid megőrült – mondta ijedten.
Bekukucskáltunk mi is.

 • bekukucskál, bekukucskált, kukucskáljon be, bekukucskálna = hineinspickeln, hineingucken

Szigfrid a pajta minden berendezését az egyik sarokba hordta, s most ott állt a középen, harcias pózban. Mély torokhangon morgott, aztán három hatalmasat ugrott a mennyezet felé.
– Nem jó – mondta szomorúan, és a nadrágja zsebéből nagy, piros kockás zsebkendőt húzott elő, és törölgetni kezdte verejtékező arcát.
Aztán újrakezdte. Morgott, és vadul ugrálni kezdett. Később törzshajlításokat és hasizomgyakorlatokat csinált.

 • törzshajlítás, törzshajlítást, törzshajlítása, törzshajlítások = Rumpfbeuge

A verejték patakokban csorgott róla, egyre jobban elfáradt.

 • csorog, csorgott, csorogjon, csorogna = tiefen, rinnen
  • csorog a nyála valami után = ihm läuft (nach etw.) das Wasser im Mund zusammen

– Mit csinálsz, Szigfrid? – kérdezte Peti.
– Izé… semmi – dadogott Szigfrid. – Ilyen hamar megjöttetek?
– Egyáltalán nem jöttünk hamar. Beteg vagy?
– Ugyan! Mi van Szilviával?

 • Ugyan! = Unsinn!, Quatsch!, Aber, aber!

– Ma este kiszabadítjuk.
– Óriási! – dörzsölte össze a mancsát Szigfrid. – Két ugrással ott termek, egy morgás, százfelé szalad az egész banda!
– Mit csinálsz?
– Hogyhogy mit csinálok? Kiszabadítom a feleségemet. Vagy talán nélkülem akarjátok?
– Csak nem gondolod, hogy elviszünk felfordulást csinálni? Még csak az hiányozna!
– Veletek akarok menni – könyörgött Szigfrid.

 • könyörög, könyörgött, könyörögjön, könyörögne = anflehen, inständig um etw. bitten

– Nem jöhetsz! – mondta szigorúan a kisfiú.
Szigfrid búsan leült a kirojtosodott karosszékbe, és a mancsát bámulta.
– Ágyat kellene szerezni Szilviának. Nem lesz hol aludjon – mondta Gabriella.
– Igen, egy ágyat szerezni kell. Majd körülnézek a padláson. A múltkor mintha láttam volna fönt egy régi ágyat. Egyelőre jó lesz az is.
– Pszt! Nézzétek csak – tette a szája elé az ujját Gabriella –, Szigfrid sír.
Tényleg. Szigfrid lehajtott fejjel ült a karosszékben, és a szeméből könnypatakok csordogáltak.

 • csordogál, csordogált, csordogáljon, csordogálna = langsam rinnen, plätschern (< csorog + gál)

– Szigfrid, mi bajod? Ne sírj – mondta megindultan Peti.
– Egész délután tréningeztem – zokogott Szigfrid –, veletek akarok menni!

 • zokog, zokogott, zokogjon, zokogna = schluchzen

– Jól van, ne bőgj! Velünk jöhetsz. De ígérd meg, hogy rendesen viselkedsz.
– Hurrá!!! – üvöltött Szigfrid, és hatalmasat ugrott a levegőbe. Morgott egyet-kettőt, aztán lendületes ugrással elsöpört bennünket.
– Pardon – mondta. – Remélem, semmi bajotok.
Gabriella sziszegett, megütötte magát.

 • megüti magát, megütötte magát, üsse meg magát, megütné magát = sich anhauen, sich anschlagen

– Nem szégyelled magad? Fellökted szegény Gabriellát.

 • fellök, fellökött, lökjön fel, fellökne = stoßen
  • a falnak lök valakit = jdn. an die Wand stoßen

Szigfrid megijedt, hátha mégsem jöhet velünk, és laposakat pislogott.
– Izé… – mondta – nem láttátok a nadrágtartómat?
– De igen, rajtad van – mutatott rá Gabriella.

VII. Fejezet

amelyben Szilvia megszökik

 • megszökik, megszökott, szökjön meg/szökjék meg, megszökne/megszöknék = entwischen, ausreißen

– Induljunk – sürgetett bennünket Szigfrid –, elkésünk.
Már ötvenszer elmondtuk neki, hogy pontosan hét órakor kell elindulnunk, amikor az előadás elkezdődik.
– De én látni akarom az előadás elejét is – méltatlankodott Szigfrid.

 • méltatlankodik (valami miatt), méltatlankodott, méltatlankodjon/méltatlankodjék, méltatlankodna/méltatlankodnék = sich empören, sich entrüsten

– Ördögöt! Hát azt hiszed, szórakozni megyünk? Egyáltalán be sem megyünk a cirkuszba.
– Hogyhogy be sem megyünk?! És az előadásból nem látunk semmit?
– Pontosan azt tesszük, amit Arabella mondott, és Arabella azt mondta, hogy a cirkusz kerítésénél álljunk meg.
– Ki az az Arabella? Széttépem! – vicsorgott Szigfrid.
– Nem értem, hogy egy okos, tapasztalt oroszlán hogy lehet ilyen gyerekes! – szomorodott el a kisfiú.

 • szomorodik, szomorodott, szomorodjon/szomorodjék, szomorodna/szomorodnék = betrübt werden

– Á, te még sok mindent nem értesz – legyintett Szigfrid, de aztán csendben maradt.
Hét órakor végre elindultunk. Elöl loholt Szigfrid, utána a kisfiú, majd Gabriella, végül én.

 • lohol, loholt, loholjon, loholna = sich sputen, sich beeilen

Szigfrid főkönyvelőnek álcázta magát. Csokornyakkendőt kötött, egy aktatáska volt a hóna alatt, és a farkát a kabátja alatt spárgával a nyakába kötötte.

 • csokornyakkendő, csokornyakkendőt, csokornyakkendője, csokornyakkendők = Fliege (Kleidungsstück) (< csokor + nyak + kendő)
 • spárga, spárgát, spárgája, spárgák = Bindfaden; auch: Spargel, Spagat

– Szigfrid, a főkönyvelők nem szoktak így rohanni. Rögtön ujjal mutogatnak rád, hogy itt megy egy oroszlán, és akkor mi lesz?
– Igaz, megfontoltan kell viselkedni – mondta Szigfrid, és könnyedén átugrott négy egymás mellé rakott szemetesládát.

 • megfontolt, megfontoltat, megfontoltabb, megfontoltan = besonnen, bedacht, besonnen
  • jól megfontolt = wohlüberlegt
  • megfontolt ember = bedachter Mensch
 • könnyed, könnyedet, könnyedebb, könnyeden = mühelos, mit Leichtigkeit, leichtfertig

– Szigfrid! – mondtuk valamennyien szemrehányóan.
– Milyen voltam? – kérdezte Szigfrid, ügyet sem vetve ránk.

 • ügye sem vet (valakire/valamire) = jdm./einer Sache keine Beachtung schenken

– Pompás ugrás volt, mi?!
– Legszívesebben visszaküldenélek – mondta haragosan Peti.
– Á, ez volt az utolsó – magyarázkodott Szigfrid, aztán hirtelen megállt, előrefigyelt. – Széttépem! – mordult fel.
– Szigfrid, mi az? Kit tépsz szét megint?
– Egy tigris – sziszegte átszellemült arccal.

 • átszellemül, átszellemült, szellemüljön át, átszellemülne = sich vergeistigen

– Hol?
– Ott – mutatott Szigfrid a szemben levő kerítésre.
Mindannyian arra fordultunk. A kerítésen egy macska ült, és süttette magát az esti nappal.
– De hiszen az egy macska!
– Nem számít. A tigrisek családjába tartozik. Széttépem!
– Fogjuk meg – javasolta Gabriella.
– Majd én! – kiáltott Szigfrid. – Megmutatom nektek, hogy kell elfogni az ellenséget.
– Félreértettél, Szigfrid, téged kell megfogni!
Kétoldalt belekaroltunk.

 • kétoldalt = von beiden Seiten, von zwei Seiten

Le nem vette a szemét a macskáról, a végén már majdnem kicsavarodott a nyaka, s mikor pontosan a macska alá értünk, dühösen morgott egyet. A macska megijedt és eliramodott.

 • eliramodik, eliramodott, iramodjon el/iramodjék el, eliramodna/eliramodnék = wegrennen, entfliehen

– Haha, láttátok? A szavannák ura egyet mordul, s a tigrisek menekülnek.
– Macska volt.
– Nem számít, de menekült. Ez a lényeg – mondta elégedetten Szigfrid.
Mikor a cirkuszhoz értünk, éppen tapsorkán zúgott odabent. Szigfrid a fülét hegyezte, és mi jó erősen megmarkoltuk a karját, nehogy elszaladjon.
– Nézni akarom az előadást – morogta Szigfrid. Nem volt időnk válaszolni, mert valaki föltűnt a bódék között. Lelapultunk a földre.
– Széttépjem? – kérdezte Szigfrid, aztán fölállt, és harsányan nevetni kezdett. – Dehogy tépem, hiszen ez Baltazár. Szervusz, Baltazár!
Baltazár és Szigfrid megölelték egymást.
– Örültem, mikor meghallottam, hogy élsz. Jó színben vagy, Szigfrid.
– Természetesen – mondta Szigfrid.
– Megváltozott a terv – fordult hozzánk Baltazár. – Arabella száma eggyel eltolódott.

 • eltolódik, eltolódott, tolódjon el/tolódjék el, eltolódna/eltolódnék = sich verschieben (zeitlich); auch: sich verlagern (an einen anderen Ort)

Addig várni kell. Elbújtatlak benneteket valahová.
– Az előadást… nem lehetne nézni az előadást? – kérdezte reménykedve Szigfrid.
Baltazár gondolkozott.
– De azt hiszem, igen. Gyertek!
A lakókocsik és az állatketrecek között osontunk.

 • oson, osont, osonjon, osonna = schleichen

Baltazár kézen fogva vezette Szigfridet. Szigfrid mindent alaposan megnézett, és nagyokat sóhajtott. A tigrisek mellett is elmentünk, Szigfrid bevicsorgott a rácson, de a tigrisek ügyet sem vetettek rá. A művészbejáróhoz mentünk, a zenekari pódium állványzata alá.

 • állványzat, állványzatot, állványzata, állványzatok = (Bau-)Gerüst

– Innen mindent jól láthattok, titeket pedig nem láthat senki. Arabellának megmondom, hogy itt vagytok.
Baltazár elment.
A porondon éppen a lovak dolgoztak.
– Á, szolgalelkű népség – legyintett Szigfrid. – Még rácsot sem kell használni. Akkor inkább már a tigriseket nézem – és elfordult.
– Egész idő alatt az előadást akartad nézni. Most itt vagy, és elfordulsz.
– Ugyan, ez nem előadás – morogta. – Csak lovak.
A produkció szép volt. Nem törődtünk Szigfriddel. Mondjon, amit akar. A lovak mutatványa a közönségnek is tetszett, mert a szám végén óriási taps zúgott fel.
Légtornászok következtek. Libegtek, röppentek fent a szédítő magasban, a közönség lélegzet-visszafojtva figyelt, s egy-egy sikeres szaltó után megkönnyebbülten felsóhajtott.

 • szédítő, szédítőt, szédítőbb, szédítően = schwindelerregend
 • szédítő magasságban = in schwindelerregender Höhe
  • szédítő árak = schwindelerregende Preise

Gabriella rajongva nézte őket, lélekben ő is ott volt velük, és feszülő trikóban szállt a levegőben.
– Ez igen! – mondta Szigfrid. – Ezt nevezem. Nézzétek, háló nélkül csinálják. Ezt hajlandó vagyok nézni.
Olyan büszkén beszélt, mintha ő maga csinálta volna a dupla szaltókat.
Ezt a számot is nagy ünneplésben részesítette a közönség.

 • részesít, részesített, részesítsen, részesíten (valakit valamiben) = jdm. etw. zuteil werden lassen

Háromszor is kitapsolták az artistákat.

 • kitapsol, kitapsolt, tapsoljon ki, kitapsolna = mit Applaus vor den Vorhang rufen

A kikiáltó most igen ünnepélyes ábrázattal állt a közönség elé, és beszéde előtt sokat sejtető szünetet tartott.
– Igen tisztelt, nagyérdemű közönség! Most következő számunk egyedülálló a világon. Kérjük, tartózkodjanak a tetszésnyilvánítástól és egyáltalán minden hangoskodástól, mert a legkisebb pisszenés is a művésznő életébe kerülhet.

 • tetszésnyilvánítás, tetszésnyilvánítást, tetszésnyilvánítása, tetszésnyilvánítások = Beifallsbekundung
  • viharos tetszésnyilvánítás = Beifallssturm
 • pisszenés, pisszenést, pisszenése, pisszenések = Muckser
  • egészen pisszenés nélkül = ohne einen einzigen Muckser
 • életébe kerül (valami valakinek) = etw. kostet jd. das Leben

Következik Arabella, a repülő tündér és Cecil, az oroszlán.
A személyzet rácsokkal vette körül a porondot, a közönség izgatottan morajlott.

 • morajlik, morajlott, morajoljék, morajlanék = murmeln; tosen
 • a közönség morajlik = das Publikum murmelt

Aztán felharsogott a zenekar, és csillogó ruhában belibegett Arabella. Öt labdát dobtak be neki gyors egymásutánban különböző helyekről. Valamennyit elkapta, de mert csak kettő fért a kezébe, labdázott velük, három mindig a levegőben repült.

 • valamennyi, valamennyit = alle, sämtliche
 • valamennyit elkapta = tárgyas ragozás, da “ladbát” hinzugedacht ist
  • valamennyi, valamennyit = ein bisschen, ein wenig
  • valamennyi pénzünk maradt = es blieb uns ein bisschen Geld

– Ez semmi – mondta Szigfrid –, a Jefferson-féle cirkuszban, ahol fiatalkoromban dolgoztam, volt egy nő, aki ugyanezt tizenhárom labdával csinálta.
– Csönd! – sziszegett le valaki a zenekari pódiumról.
De elhallgatott volna különben is, mert Arabella az öt repülő labdával megindult a kupola felé egy kötélen. Csodálatosan ügyesen csinálta. Mindig feljebb kapaszkodott, s közben a labdák egyre szálltak. Aztán ráült a trapézra, és hintázni kezdett a repülő labdákkal. Izgatottan figyeltük.
– Jaj, ha leesne – suttogta Gabriella.
– Csönd! – sziszegte Szigfrid.
Ebben a pillanatban egy oroszlán jelent meg a bejáratnál, idegesen körülnézett, és mély torokhangon morgott.
– Szilvia – suttogta meghatottan Szigfrid. Szilvia besompolygott a porondra, szemmel láthatóan zavarban volt, nem értette, miért kell neki fellépnie. Arabella csettintett, és lehajított Szilvia felé egy labdát.

 • csettint, csettintett, csettintsen, csettintene = schnalzen (Zunge); auch: schnipsen (Finger), knallen (Peitsche)

Ez volt az első számuk; Szilviának az lett volna a feladata, hogy míg az ötödik labdát is le nem dobja a lány, addig egyetlenegyet sem enged a földre esni.

 • egyetlenegy, egyetlenegyet, –, – = ein einziger, eine einzige, ein einziges
 • egyetlenegy sem, egyetlenegyet sem, –, – = kein einziger, keine einzige, kein einziges

Cecil ezt nagyszerűen és imponáló könnyedséggel csinálta, de Cecilnek könnyű volt, hiszen nem lehetett több négyévesnél. De Szilvia már elszokott a mozgástól, bár valamikor ő is tudta ezt a számot, most csak bambán bámult maga elé, hagyta, hogy az első labda a földre essék. Szigfrid felszisszent, és beleüvöltött a síri csendbe:

 • síri csend, csendet, csendje, – = Grabesstille

– Szilvia, ne hagyd magad!
Arabella egy pillanatra megingott a kiáltástól, a nézőtéren valaki felsikoltott.

 • egy pillanatra = für einen Moment, für einen Augenblick
 • felsikol, felsikolt, sikoljon fel, felsikolna = einen Schrei ausstoßen

– Őrült! – morogtam Szigfrid fülébe.
De ő nem törődött velem. Szilviát nézte. Mikor Szilvia meghallotta Szigfrid hangját, mintha megtáltosodott volna, ugrálni kezdett a labdákért, és az öt labda mint egy színes tűzijáték keringett a levegőben, anélkül hogy egy is a földre esett volna.
– A feleségem – mondta büszkén Szigfrid.
Ebben a pillanatban nagy reccsenés hallatszott, és elaludt a villany.

 • reccsenés, reccsenést, reccsenése, – = Knackser

A koromsötétben a nézők vadul kiabáltak.

 • koromsötét, koromsötétet, –, koromsötéten = stockfinster

Baltazár hangját hallottam:
– Erre!
Valaki megfogta a kezemet.
– Hol vagy, Szigfrid? – kérdezte Peti.
– Futás! – vezényelt Baltazár.

 • vezényel, vezényelt, vezényeljen, vezényelne = befehligen, kommandieren

A kocsik és ketrecek között is sötétség terpeszkedett, időnként meg-megbotlottunk.

 • terpeszkedik, terpeszkedett, terpeszkedjen/terpeszkedjék, terpeszkedne/terpeszkednék = sich breitmachen, sich räkeln

Néptelen utcákon szaladtunk. Elöl Peti és Gabriella, utánuk Szigfrid és Szilvia Arabellával, végül én.
Pár perc múlva valamennyien a pajtában voltunk.

VIII. Fejezet

amelyben szomorú dolog történik

Nagyon kedves és megható volt, ahogy Szigfrid és Szilvia egymás mellett ültek. Tulajdonképpen csak most ébredtünk rá a sok izgalom után, hogy milyen nagy ünnep ez. Szigfrid és Szilvia újra találkoztak.
– Mi talán el is megyünk, olyan régen voltatok kettesben – mondta Gabriella.

 • kettesben = zu zweit, zu zweien

– Áá, hogy gondolod! Hogyisne! Maradjatok csak! Nagyon örülnénk, ha velünk maradnátok most. Ugye, Szilvia?
– Persze. Ne menjetek el! – mondta Szilvia is.
Kis ideig ünnepélyes csend volt. Aztán Szigfrid izegni-mozogni kezdett, mint akinek elege van az ünnepélyes hangulatból.

 • izeg-mozog, izgett-mozgott, izegjen-mozogjon, izegne-mozogna = unruhig sitzen, hin und her zappeln

– Tudjátok, nem ártana valamivel megszentelni az ünnepet.
– Inni akarsz, mi? – kérdezte gyanakodva Szilvia.
– Egy kicsit. Nem ártana, de ha nem akarod…
– Árt a vesédnek. A te veséddel nem lehet inni.
– Hogyhogy az én vesémmel? Legjobb vesém van a világon! Igaz, fiúk?
– Hozhatok egy kis bort – mondta Peti.
– A világért sem. Szigfridnek árt. Szigfrid, ne piszkáld az orrod! – szólt rá Szilvia.

 • orrát piszkálja = in der Nase bohren

– Ez a hála, amiért megmentettelek? Kockára tettem az életemet.

 • kockára tesz valamit = etw. aufs Spiel setzen

Egy tigrissel megküzdöttem miattad. Az ám, a tigris! Emlékeztek? – Szigfrid arca felderült. – Képzeld, Szilvia, mikor elindult az expedíció…
– Milyen expedíció?
– Hát amit a megmentésedre szerveztem.
– Hát nem Arabella szervezte?
– Szó se róla, neki is vannak érdemei! De a tigrist én győztem le. És a morgás!

 • morgás = Geknurre (< morog)

Mit csináltatok volna a morgásom nélkül?
– Majdnem leestem a trapézról – mosolygott Arabella.
– Na ugye? Csodálatos morgás volt.
– Szigfrid, te semmit sem változtál – csóválta a fejét Szilvia, és megsimogatta Szigfrid sörényét. – De azt hiszem, inkább Arabellára kellene gondolnunk, hiszen az igazgató már bizonyosan észrevette, hogy eltűntünk, és nagyon dühös lehet. Valamit ki kellene találnunk.

– Ne fárasszátok magatokat. Nem kell kitalálni semmit. Ha megengeditek, én is itt maradok Szilviával a pajtában. Nem megyek vissza a cirkuszhoz.
– És Roberto? Hogyan találod meg Robertót? – kérdezte Szilvia. – A cirkusszal annyi helyre elmentek, de így, ha itt maradsz…
– Roberto megtalál engem. Én biztos vagyok benne.
– Persze hogy itt maradhatsz – mondta örömmel a kisfiú. – Ezt nem is kellett volna kérned. De azt hiszem, hiányozni fog a cirkusz.
– Lehet – válaszolta közönyösen Arabella.

 • közönyös, közönyöset, közönyösebb, közönyösen = gleichgültig, lethargisch

– Itt nagyon jól megleszünk hárman. Ha unatkozunk, majd mutatványokat csinálunk egymásnak. Igaz, Arabella? – mondta Szigfrid.
Késő este volt, mikor elbúcsúztunk.
– Egyelőre Arabella alszik az ágyban – mondta Szilvia. – Nekünk Szigfriddel jó lesz a földön is.
– Nagyon jó kis ágy – morogta szomorúan Szigfrid.
Másnap az irodában keresett egy férfi.
– Doktor Kassai Péter – mutatkozott be.
A nevére nem emlékeztem, de a férfit mintha már láttam volna valahol.
– Miben lehetek szolgálatára?
– Kérem, a kisfiam nagyon sokat mesélt önről.
Ekkor gyulladt világosság bennem. Persze, a kisfiú apja! Egyszer láttuk a pajta mellől.
– Mondta azt is, hogy maga építész.
– Ez igaz – válaszoltam.
– A házamat szeretném átépíttetni.
– A házát? – ámuldoztam. – Miért?

 • ámuldozik, ámuldozott, ámuldozzon/ámuldozzék, ámuldozna/ámuldoznék = in Verwunderung stürzen

– Ócska ház. Régi. Vastagok a falak, és az a vén kerítés… Valami modernebbet szeretnék. Könnyű formákkal.
– Igen – dadogtam –, lehet róla beszélni. Ámbár…
Várta a folytatást, de abbahagytam. Az ő háza, azt csinál vele, amit akar. Nem igaz?
– A kisfia nem hiszem, hogy örül majd az átalakításnak – próbáltam mosolyogni.
– Furcsa kölyök – mondta elgondolkozva a férfi, aztán felélénkülve így folytatta: – Erről jut eszembe a pajta. Ezt a pajtát hamar le kell bontani, és a helyére még az átalakítás előtt egy melegházat építeni.

 • melegház, melegházat, melegháza, melegházak = Gewächshaus, Treibhaus

Azt szeretném, ha egy melegházat tervezne először.
– Miért? Nagyon helyes kis pajta – mondtam ijedten.
– Csúnya az egész kert. Nagyon vad. És tudja, a fiam fantáziája! Mindenféle állattal népesíti be ezt a pajtát. Nem szeretem.
– Istenem, gyerek még – védelmeztem.

 • védelmez, védelmezett, védelmezzen, védelmezne = schützen, (valakit) jdn. in Schutz nehmen

– Én is voltam gyerek – mondta Kassai, és legyintett. – A pajtát sürgősen le kell bontani. Oroszlánostul – tette hozzá fölényesen, és mosolygott.
Nem is emlékszem rá, hogy egyáltalán köszöntem-e neki. Csak azt tudom, abban állapodtunk meg, hogy egyik nap elmegyek hozzá, részletesebben megbeszélni a terveket. Nagyon szomorú voltam.
– Valami baj van? – surrant mellém Gabriella.
– Peti édesapja le akarja bontani a pajtát.
– Az nem lehet. A pajtát úgysem lehet lebontani.

 • úgysem = hier: keinesfalls (semmiképpen sem)

– Én is azt hiszem – válaszoltam.