Showing revision 1

Lázár Ervin – A kisfiú meg az oroszlánok

(ez az oldal a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán található szöveg alapján készült)

I. Fejezet

amelyben megismerkedünk Bruckner Szigfriddel, miközben újságot olvas

Ma is, mint mindig, pontosan fél ötkor befejeztük a munkát az Építészeti Hivatalban. Letettük a vonalzókat, ceruzákat, a kapuban elbúcsúztunk egymástól, és elindultunk hazafelé. A nagy házak, amelyeket terveztünk, ezalatt jóízűen szundikáltak a papíron, vagy talán éppen beszélgettek, és megmutogatták egymásnak az erkélyeiket és emeleteiket. Erről persze nem tudhat senki, mert a hivatal ilyenkor már teljesen üres.

Nem siettem. Jó melegen sütött a nap. Sétálgattam és fütyörésztem.

 • fütyőrész, fütyőrészett, fütyőrésszen, fütyőrészne = lang andauernd pfeifen

Mindig a Levendula és az Orgona utcán járok haza – a mi városunkban az utcáknak csupa ilyen szép virágnevük van. De nemcsak a nevük szép, gyönyörűek az utcák is, nagy lombú fáikkal, tenyérnyi kis virágágyásaikkal.

 • virágágyás, virágágyást, virágágyása, virágágyások = Blumenbeet (virágágy)

Ilyenkor nyáron a fák alatt kellemes hűvös van, és jólesik alattuk sétálgatni. Ráadásul por sincs, mert erre autók nem járnak – túl szűkek és girbegurbák az utcák.

 • girbegurba, girbétgurbát, girbébbgurgább, girbegurbán = voller Krümmungen, krumm

Én a magam részéről, bevallhatom, nagyon örülök ennek. Véleményem szerint minden városba kellenek olyan utcák, ahol nem járnak autók. És az is jó, ha ezeknek az utcáknak virágnevük van. Hazafelé menet először az Orgona utcán megyek végig. Az Orgona utca derékszögben a Levendula utcába torkollik.

 • derékszög, derékszöget, derékszöge, derékszögek = rechter Winkel
  • derékszögben = im rechten Winkel
 • torkollik, torkollott, torkolljon/torkolljék, torkoll(a)ana/torkoll(a)nék = einmünden, einfließen, sich ergießen

Itt, pontosan az Orgona utca torkolatával szemben áll egy ház.

 • torkolat, torkolatot, torkolata, torkolatok = Einmündung, Öffnung, Schlund

Magas kőkerítése van, amelyre az építőmester mindenféle díszt fabrikált, oly módon, hogy a téglák egy részét kijjebb rakta a falban, mint a többit.

 • kijjebb = weiter hinaus, weiter draußen
  • kijebb terjeszt = weiter ausdehnen

Rátarti és előkelő díszek, de azért látszik, hogy az építőmester csuda jókedvű volt, amikor csinálta.

 • rátarti, rátartit, rátartibb, rátartian = eingebildet, stolz
 • csuda = als Steigerung genutzt
  • csuda nagy = riesengroß
  • csuda gazdag = steinreich
  • csuda édes = zuckersüß

Régi a kerítés is meg a ház is. Az udvart még sohasem láttam, de gondolom, hogy szép lehet. A gesztenyefa miatt, amelynek lombja átnyúlt a kőkerítésen.

 • gesztenye, gesztenyét, gesztenyéje, gesztenyék = Kastanie
  • kikaparja a gesztenyét a tűzből = er holt die Kastanien aus dem Feuer (magyarul egyes számban!)

A ház oldalát zöld repkény futotta be.

 • repkény, repkényt, repkénye, repkények = Efeu
 • repkénnyel befuttatott = efeuumrankt (műv. ige)

Az ablakkereteket barnára mázolták, csak a nagy, üveges terasz farészei voltak fehérek. Szigorú, vastag fala volt a háznak – abban az időben, amikor építették, még ilyen vastag fal volt a szokás –, és régi, megbarnult, mohás cserép fedte.

 • mohás, mohásat, –, – = moosbewachsen, moosig

Én csodálatos házakat tervezek. Többemeletes valamennyi, és csupa üveg, szín meg villogás. De hogyha egyszer majd magamnak építek házat, akkor pontosan ilyet tervezek, mint ez a Levendula utcai. Ezt már régen elgondoltam magamban, a kerítése is éppen ilyen magas, díszes kőkerítés lesz, és a repkény is ugyanúgy futja majd körül. Talán csak a falai lesznek vékonyabbak.
Mindenesetre titokban, szabad kézzel lerajzoltam a tervet egy darab papírra, és még udvart meg gesztenyefát is terveztem hozzá, bár ez már nem egészen az építész feladata.
Nem tudtam, ki lakik a házban, soha sem bemenni, sem kijönni nem láttam senkit. Pedig nagyon furdalta az oldalamat a kíváncsiság, és azt gondoltam, hogy aki ebben a házban lakik, az nekem biztosan nagyon jó barátom lenne.

 • furdal, furdalt, furdaljon, furdalna = an jdm. nagen, in jdm. bohren
  • az a gondolat furdalta = dieser Gedanke bohrte in seinem Kopf
  • valami furdalja az oldalát = etw. erregte Neugier in ihm Barátok okvetlenül kellenek az embernek.
 • okvetlen, okvetlent, –, okvetlenül = ganz sicher, unbedingt; bedingungslos
  • okvetlen hűség = bedingungslose Treue

Ma azonban, éppen mikor odaértem, kinyílt a ház kapuja, és egy kisfiú lépett ki rajta.

 • kilép a kapun = aus dem Tor heraustreten
   • belép a kapun = zum Tor eintreten
   • belép az ajtón = zur Tür eintreten

Vékony, szemüveges, szőke kisfiú. Egyenesen rám nézett, mintha engem várna, aztán riadtan körülkémlelt, hátha meglátja valaki. Nem járt arra senki. A kisfiú rám hunyorított, és intett:

 • hunyorít valakire, hunyorított, hunyorítson, hunyorítana = jdm. zuzwinkern

– Gyere. Nem ellenkeztem, tudtam, hogy nagyon fontos dologról van szó, és utána indultam.

 • ellenkezik = itt: ellentmond
 • indul valaki után = jdm. folgen

A kapu mögött kavicsos út ágazott ketté, az egyik ág szürke kőlépcsőhöz vezetett, melyen a házba lehetett bejutni, a másik pedig a haragoszöld, elvadult kertbe vitt.

 • kettéágazik, kettéágazott, ágazzon ketté/ágazzék ketté, kettéágazna/kettéágaznék = sich gabeln, sich zweiteilen
  • az út kettéágazik = der Weg gabelt sich
 • haragoszöld, –, –, haragoszölden = tiefgrün, dunkelgrün
 • elvadul, elvadult, vaduljon el, elvadulna = verwildern; wild werden

Középen hatalmas gesztenyefa trónolt.
A kertbe mentünk. Lábujjhegyen, hogy ne csikorogjon a kavics. A kisfiú időnként hátrafordult, rám nézett, és a szája elé tette az ujját:
– Pszt!
A kert hátsó végében egy régi-régi pajta állt.

 • régi-régi = fokozás; nagyon régi
 • pajta, pajtát, pajtája, pajták = Schuppen, Scheune

Faláról nagy foltokban lehullott a vakolat, és fazsindelyes tetejét is jól megtépázta az idő.

 • megtépáz, megtépázott, tépázzon meg, megtépázna = zerzausen, zerrupfen

Nagy, kétszárnyú deszkaajtaja is kopott volt, és töredezett, széles rések tátongtak rajta.

 • deszkaajtó = Brettertür (< deszka + ajtó)
 • töredezik, töredezett, töredezzen/töredezzék, töredezne/töredeznék = aufspringen, Risse bekommen, zerbröckeln
 • tátong, tátongott, tátongjon, tátongna = weit offen stehen, klaffen
  • tátong a seb = eine klaffende Wunde
  • tátong a pályaudvar az ürességtől = auf dem Bahnhof herrscht gähnende Leere

Az egyik szárnya kissé előredőlt, mintha el akarna hasalni.

 • hasal, hasalt, hasaljon, hasalna = auf dem Bauch liegen, sich auf den Bauch legen

Megálltunk. A kisfiú intett, hogy hajoljak hozzá közelebb, és halkan ezt suttogta a fülembe:
– Nézz be! Itt van az oroszlánom.
Bekukkantottam a résen.

 • bekukkant, bekukkantott, kukkantson be, bekukkantana = hineingucken
  • bekukkant, mint Bolond Istók Debrecenbe = auf einen Sprung bei jdm. vorbeischauen

A pajtában, kirojtosodott karosszékben egy nagyon öreg oroszlán ült.

 • kirojtosodik, kirojtosodott, rojtosodjon ki/rojtosodjék ki, kirojtosodna/kirojtosodnék = ausfransen, fransig werden

Orrán fekete keretes pápaszemet viselt, és újságot olvasott.

 • pápaszem, pápaszemet, pápaszeme, pápaszemek = (népies) Brille

– A szemüveget csak nagyzási hóbortból teszi föl – súgta a kisfiú –, nincs benne üveg.

 • hóbort, hóbortot, hóbortja, hóbortok = Marotte, Extravaganz
 • nagyzási hóbort = Größenwahn

Különben nagyon rendes öreg oroszlán. Bruckner Szigfridnek hívják.

II. Fejezet

amelyben Bruckner Szigfrid szóba ereszkedik velünk, és közben lódít is egyet

 • szóba ereszkedik valakivel, ereszkedett, ereszkedjen/ereszkedjék, ereszkedne/ereszkednék = sich mit jdm. in ein Gespräch einlassen
 • lódít, lódított, lódítson, lódítana = aufschneiden, flunkern
   • lódít valamit = etw. schwungvoll hinwerfen (Lódítsd a táskát ebbe a sarokba!)

Hátrahúzódtunk, és a pajta oldala mellett leültünk a sűrű vadparaj meg a fehér virágú beléndekek közé.

 • paraj, parajt, paraja, parajok = Spinat
 • beléndek, beléndeket, beléndeke, beléndekek = Bilsenkraut
  • úgy, mint aki beléndeket evett = närrisch, verrückt

– Na, mit szólsz hozzá?
– Szép oroszlán – mondtam –, csak talán kicsit öreg, meg ahogy mondod, hiú is.

 • hiú, hiút, hiúbb, hiú(a)n = selbstgefällig, eitel
  • hiú, mint a páva = er ist eitel wie ein Pfau

– Az nem baj, hiszen egy kicsit mindenki hiú. Nem igaz? Apa például sokkal hiúbb, mint Szigfrid. És arról nem tehet, hogy öreg. Csak hát, tudod…
Itt elakadt. Letépett egy fehér beléndekvirágot, és szomorúan morzsolgatta az ujjai között.

 • morzsolgat, morzsolgatott, morzsolgasson, morzsolgatna = nach und nach zerbröckeln, zerpflücken

– Mi a baj? – kérdeztem. – Hidd el, ha segíteni tudok…
– Rendes vagy… Szegény Szigfrid… nagyon egyedül van. A cirkuszban barátai voltak, mert tudod, cirkuszban dolgozott. Azt hiszem, itt unatkozik… És ez bánt engem.
– Jó napot! – hallatszott ekkor egy kissé rekedtes bariton a hátunk mögött.
Hátrafordultunk.
Bruckner Szigfrid állt a pajta sarkánál, hunyorgott, mert a nap éppen a szemébe sütött.
– Beszélgetést hallottam, gondoltam, kijövök, mert az újságokat már kiolvastam. Esetleg még mesélek is nektek…
Közelebb jött, a napfényben még jobban látszott rajta, hogy nagyon öreg, az oldalán tenyérnyi foltokban hiányzott a szőre, s a sörényében meg a farka bojtjában bőven csillogtak ősz szálak.

 • sörény, sörényt, sörénye, sörények = Mähne (< szőr)
 • bojt, bojtot, bojtja, bojtok = Quaste

– Még nem volt szerencsénk – állt meg előttem.

 • szerencse van valakivel = die Ehre mit jdm. haben
  • Kivel van szerencsém? = Mit wem habe ich die Ehre?

– Bruckner Szigfrid vagyok, a szavannák ura, egyébként artista és főzsonglőr. Van szerencsém.
– Örülök… – motyogtam.

 • motyog, motyogott, motyogjon, motyogna = murmeln, unverständlich sprechen

– A barátom – sietett segítségemre a kisfiú, aztán ő is megakadt, hiszen még nem tudta a nevemet.
– Barna Viktor építész vagyok, házakat tervezek – mondtam gyorsan.
– Ketreceket is tervez? – kérdezte szigorúan Szigfrid.
– Nem – mondtam –, ketreceket nem tervezek.
– Szerencséje! A ketreceket mindig nagyon kicsire tervezik. Kedvem lenne egy ketrectervezőt a saját szüleményébe bezárni.

 • szülemény, szüleményt, szüleménye, szülemények = Ausgeburt, Erzeugnis
  • a képzelet szüleménye = Ausgeburt der Phantasie
  • a pokol szüleménye = Ausgeburt der Hölle

Akkor majd nagyobbra terveznék. Nem gondolja?
– Lehetséges – mondtam kissé ijedten, mert eszembe jutott a kislány, aki egyszer bejött hozzám panaszkodni, mert az ő lakásukra nem terveztem erkélyt. De Bruckner Szigfrid ekkor már a kisfiúhoz fordult.
– Nos? Van valami?
– Semmi – csóválta a fejét a kisfiú.
Az oroszlán elfordult, és sokáig hallgatott.
– Engem szólíts Petinek – mondta a kisfiú.
– Tulajdonképpen jó dolgom van itt – motyogta az oroszlán, maga elé meredve.

 • jó dolga van = er lässt es sich gut gehen, es geht ihm gut

– Semmire sincs gondom, a lakásom elég tágas, és kertben sétálgathatok. De a feleségem meg a rokonaim… hiába… hiányoznak. Nagyon egyedül maradtam öreg napjaimra.
Megint hallgattunk.
– Tudod, a feleségét keresem, állítólag már ő is nyugdíjba ment. Segíthetnél… A feleségét Bruckner Szilviának hívják, és piros pulóvert visel.
Bruckner Szigfrid gondolatai azonban ekkor már máshol kalandoztak. Felélénkült, szemmel láthatólag elfelejtette a bánatát.

 • szemmel láthatólag = augenscheinlich

– Hallott már rólam? – kérdezte hirtelen, és a szemembe nézett.
– Hogy is mondjam… izé…
– Cirkusz – súgta Peti.
– Hogyne, természetesen – daráltam –, Bruckner Szigfrid, a porond ura, a szavannák királya, a rettenthetetlen zsonglőr…

 • darál, darált, daráljon, darálna = mahlen; hier: herunterleiern
 • porond, porondot, porondja, porondok = Manege

– Úgy, úgy – bólogatott az oroszlán, és lehunyta a szemét. – Azokat a halálugrásokat, uramisten… Micsoda tapsok! A világ legerősebb oroszlánja voltam. Egyszer, mikor még a szavannán éltem, megtámadott öt tigris…
– A szavannán nincsenek is tigrisek, megnéztem a lexikonban – súgta a kisfiú –, és különben is, Szigfrid egy cirkuszban született…
– Mit mondasz? – kérdezte az oroszlán.
– Semmit, csak meséld – nyugtatta meg a kisfiú.
– Láttátok volna azt a csatát – folytatta az oroszlán. – Kettő hátulról próbált megtámadni. Egy fordulat a fejemmel… így… az öt tigris hatfelé szaladt…

 • hatfelé = nach allen Richtungen, in alle Richtungen; in sechs Teile

– Mondd, Szigfrid, tulajdonképpen milyen az a szavanna? Sohasem láttam még szavannát, és nagyon kíváncsi vagyok – mondta ravaszul a kisfiú.
– A szavanna… – ismételte kissé zavartan az oroszlán – nagyon egyszerű, nincs egyszerűbb és szebb dolog a szavannánál… – Mégis milyen? – sürgette Peti.

 • sürget, sürgetett, sürgessen, sürgetne = jdn. drängen, jdn. antreiben
  • az idő sürget = die Zeit drängt

– Hát tudod, talán még a cirkuszporondnál is nagyobb… és… és rémítő nagy közönség fér be.
– Vigyázz! – suttogta riadtan Peti, és a földre lapult.
A kapun egy alacsony, köpcös férfi jött be, és a kavicsos ösvényen a ház felé tartott.

 • köpcös, köpcöset, –, köpcösen = untersetzt, klein und breit gebaut, korpulent

– Tűnj el, Szigfrid!
Az oroszlán besompolygott a pajtába.
– Nem szeretném, ha apa tudna Szigfridről, kérlek, te se szólj neki. Apa valahogy más, mint te. Nem hinné el Szigfridet.
Elindultunk a kapu felé.
– Tudod, egyszer volt egy nagyon szép mackóm. Ő is itt lakott a pajtában. Egyszer meg akartam mutatni apának, de apa kinevetett. Odajött, benézett a pajtába, és azt mondta: „Nincs itt semmi, te bikfic!”

 • bikfic, bikficet, bikfice, bikficek = Tölpel, Tropf (kölyök)

A mackó nagyon megsértődött, és még aznap elköltözött tőlem. Nem szeretném, ha Szigfrid is elmenne. Tudod, nekem más barátom nincs, csak ő meg te.
– Minden délután fél öt felé erre járok. Szólj, ha szükséged van rám. Ha sürgős, akkor gyere el értem. Az Építészeti Hivatalban dolgozom.
– Lehetőleg kerítsd elő a feleségét. Jó?

 • elökerít, elökerített, kerísten elő, elökerítene = herbeischaffen, auffinden
  • pénzt előkerít = Geld auftreiben

– Megpróbálhatom – mondtam.

III. Fejezet

amelyben Szilvia nyomára bukkanunk

– Nem láttatok egy öreg nőstény oroszlánt piros pulóverben? – kérdeztem másnap a munkatársaimat.
Éppen nagy csend volt, mindenki a terveivel volt elfoglalva, csak a ceruzák sercegése hallatszott.

 • sercegés, sercegést, sercegése, – = Geknister, Geschabe

– Megőrültél? – néztek rám. – Piros pulóverben? Hülye vicceid vannak!
– Ez nem vicc – mondtam. – Szilviát meg kell találnunk.
Több szó egész nap nem esett Szilviáról. De én tudtam, hogy valakinek kell lennie köztünk, aki tud Szilviáról. Nem is csalódtam. Fél ötkor, mikor befejeztük a munkát, az egyik lány odasündörgött hozzám.

 • sündörög, sündörgött, sündörögjön, sündörögne = umherschleichen, umherstreichen

Félve, nehogy a többiek észrevegyék, a fülembe súgta:
– Viktor, szeretnék mondani valamit.
Ezt a lányt Gabriellának hívták, mindig szótlan volt, látszólag barátságtalan, de amúgy nagyon helyes, formás. A haja meg különösen szép, vörösbe játszó szőkés.
Egy darabig szótlanul ballagott mellettem. Végül aztán megszólalt, halk, félénk hangon:
– Ugye komolyan mondta?
– Mit? – kérdeztem, de már sejtettem, hogy Szilviáról lesz szó.
– Az oroszlánt, piros pulóverben.
– Persze – feleltem. – Persze hogy komolyan mondtam.
– Én tudok róla – mondta a lány, és nagy, kerekre nyitott kék szemével rám nézett. Így éppen olyan volt, mint egy nyolcéves kisfiú.
Egy levelet húzott elő a zsebéből.
– A barátnőm Amerikában él. Ezt ő írta. Itt van.
Kezembe nyomta a levelet, és a közepe táján rámutatott egy bekezdésre.
Így szólt a bekezdés:
„Az emberek itt nagyon furcsák. Mindenki rohan, mintha valamit elszalasztott volna, és képzeld, ezt eddig nem vettem észre.

 • elszalaszt, elszalasztott, szalasszon el, elszalasztana = umherschicken, (eilends) wegschicken

De a napokban itt volt a városban egy cirkusz.

 • a napokban = in diesen Tagen

A bejáratnál egy ketrecet állítottak fel, és ebben a ketrecben egy piros pulóveres, nagyon szomorú oroszlán ült. Senki sem állt meg előtte, és senki nem vette észre, hogy az oroszlán szomorú. Csak rohantak, rápillantottak, és elnevették magukat.

 • elnevet magát = in Lachen ausbrechen

»Nicsak, egy oroszlán, piros pulóverben – mondták.

 • nicsak = Schau nur mal!, Sieh nur mal an! (< ni + csak)

– Milyen muris.«

 • muris, murisat, murisabb, murisan = putzig, drollig

És szaladtak tovább. Biztos eszükbe sem jutott többet az öreg, piros pulóveres oroszlán…”
– Talán ő lesz – mondta Gabriella, és kérdően rám nézett.
Senki más nem lehetett, csak Szilvia. Minden egybevág.

 • egybevág, egybevágott, vágjon egybe, egybevágna = übereinstimmen, zusammentreffen, sich decken

– Siessünk! – mondtam Gabriellának. A Levendula utcai ház előtt már ott állt a kisfiú, és messziről integetett.
– Van valami? – kérdezte izgatottan.
– Bemutatom neked Gabriellát – mondtam.
– Szervusz. Peti vagyok. Tudsz valamit Szilviáról?
– Amerikában van – mondta Gabriella. – Itt egy levél.
Beosontunk a kapun.

 • beoson, beosont, onsonjon be, beosonna = sich hereinschleichen

– Gyorsan, mert apa itthon van – figyelmeztetett bennünket a kisfiú.
Bruckner Szigfrid a pajta előtt heverészett, és a felhőket nézte.
– A felhőket nézem – mondta komoran. –

 • komor, komorat, komorabb, komoran = düster, dunkel, trübe
  • komor ember = trübsinniger Mensch
  • komor hely = düsterer Ort
  • komor gondolatok = düstere Gedanken

A felhőkről mindig a szavannák jutnak eszembe.
– Megvan Szilvia! – mondta neki Peti.
Szigfrid felugrott és körülnézett.
– Hol van, mutassátok!
– Itt ez a levél – mondta Gabriella.
Szigfrid elolvasta a levelet. Elszomorodott, és a sörényét babrálta.
– Az Altamero cirkusz. Ők ültetik az öreg oroszlánokat a kapu elé. Szegény Szilvia! – Aztán felkiáltott: – Altamero! Hurrá, fiúk!
– Megbolondultál, Szigfrid? – kérdezte a kisfiú.
– Dehogy!
Berohant a pajtába, és egy újságot hozott ki.
– Ide nézzetek!
Vastag betűs címre mutatott:
AZ ALTAMERO CIRKUSZ
VILÁGHÍRŰ ÁLLATSEREGLETÉVEL
KÉT HÉTRE VÁROSUNKBA ÉRKEZIK

 • sereglet, seregletet, sereglete, seregletek = Menge, Schar

Egész este terveket szőttünk Szilvia kiszabadítására.

 • sző, szőt, szőjön, szőne = knüpfen, spinnen, weben
 • terveket sző = Pläne schmieden

– Megtámadom őket! – mondta Szigfrid, és kidüllesztette a mellét.

 • kidülleszt, kidüllesztett, düllessze ki, kidüllesztene = hervorstrecken
 • kidülleszti a mellét = sich in die Brust werfen

– Ugyan, ésszel kell! – mondta a kisfiú.
– Persze – mondta Gabriella –, nem szabad grimbuszt csinálni.

 • grimbusz, grimbuszt, grimbusza, grimbuszok = Krawall

Szigfrid szigorúan Gabriellára nézett.
– A hölgyet még nem ismerem.
– Ugyan, Szigfrid! Hát nem látod, hogy a barátunk?
– Az nem számít – mondta Szigfrid –, illemszabályok is vannak a világon.

 • illemszabály, illemszabályt, illemszabálya, illemszabályok = Benimmregel, Anstandsregel

– Gabriella vagyok – mutatkozott be a lány.
– Tudom – mondta csendesen Szigfrid –, ne haragudj rám. De szeretném megtámadni őket.

IV. Fejezet

amelyben Baltazár elmosolyodik

Mindennap találkoztunk Szigfriddel a pajtában. Csodálatos dolgokat mesélt a szavannákról és a cirkuszról, de mindig kicsit sietve és felületesen; látszott rajta, hogy egyre csak azt a napot várja, amikor az Altamero megérkezik.
Végre aztán eljött az a nap is.
Mindenki az utcán tolongott, mert a cirkusz látványosan vonult be a városba.

 • tolong, tolongott, tolongjon, tolongna = sich drängeln

Elöl egy hatalmas elefánt jött, díszesen felszerszámozva, a hátán egy törpével. A törpe erős, mély hangon kiabált:
– Itt az Altamero, a világ nyolcadik csodája! A legpompásabb állatsereglet, amelyet valaha is láttak! Az Altamero a Csodák Csodája! A műsoron csak világattrakciók.
Az elefánt meg a törpe után hatalmas kocsi következett. A kocsin aranyozott ruhás légtornászok és erőművészek nyaktörő mutatványokat végeztek.
Aztán nagy ketrecekben különféle állatokat hoztak. Zsiráfok, fókák, orrszarvúak és tigrisek.

 • fóka, fókát, fókája, fókák = Seehund, Robbe

A tömeg ujjongva nézte a színes fölvonulást, és időnként hangos éljenzésben tört ki.

 • éljenzés, éljenzést, éljenzése, – = “Éljen!”

A hosszú sor végén, a lakókocsik és a felszereléseket cipelő autók után egy rozzant kis teherautó baktatott.

 • rozzant, rozzantat, rozzantabb, rozzantan = baufällig, marode
 • baktat, baktatott, baktasson, baktatna = trotten

Zöldre festett acélketrec billegett rajta.

 • billeget, billegetett, billegessen, billegetne = hin- und herwackeln, wanken

A rács mögött egy szomorú oroszlán ült piros pulóverben.
A cirkuszt a vásártéren állították fel. Hatalmas sátor, égnek meredő csúccsal, körülötte kocsik sokasága. Az állatokat még külön kerítéssel is körülvették, s ha valaki meg akarta nézni őket, jegyet kellett váltania.
Csak Szilviát lehetett megnézni ingyen, mert Szilvia zöld ketrece ott állt a bejárat előtt, alatta egy felirat:

SZILVIA
CSODÁLATOS ATTRAKCIÓK!
NÉZZE MEG AZ ALTAMERO MŰSORÁT!
ILYENT MÉG NEM LÁTOTT!!!

Szilvia nem törődött a nézelődőkkel, fáradtan legyezte magát a farkával, és valamerre a ketrec belseje felé pislogott.

 • legyez, legyezett, legyezzen, legyezne = zufächern, anfächeln

Néha elaludt, ilyenkor a nézelődők benyúltak egy hosszú bottal, és megpiszkálták. Szilvia vicsorogni próbált, de ez egy cseppet sem volt félelmetes, mert hiányoztak a fogai.

Peti, Gabriella és én még az első nap meglátogattuk Szilviát.
– Mondjátok neki, hogy Szigfridtől jöttök – tanácsolta Szigfrid, és egészen a kapuig kísért bennünket.
– Szervusz, Szilvia! – mondta Peti izgatottan. – Szigfridtől jövünk.
Szilvia ránk nézett fátyolos, öreg szemével, aztán újra elfordult.
– Nem érted? – kiabált a kisfiú. – Szigfridtől jövünk!
– Ne hazudj, menjetek innen – mondta Szilvia.
– De értsd meg, Szilvia, ki akarunk szabadítani – mondtam.
– Igazán Szigfridtől jövünk – mondta Gabriella is –, nagyon hiányzol neki.
– Lehetetlen – mondta Szilvia gyanakodva –, be akartok csapni. Szigfrid meghalt.
– Dehogy! Él, és jól van.
– Még a fekete keretes szemüvege is megvan.
– A szavannákról szokott mesélni.
– Az öt tigrist is elmesélte? – kérdezte Szilvia, és izgatottan felállt.
– El. Így csinált a fejével… és az öt tigris hatfelé szaladt.
– Drága, hazug Szigfridem! – mondta elérzékenyülve Szilvia. – Hol van?

 • elérzékenyedik, elérzékenyedett, érzékenyedjen el/érzékenyedjék el, elérzékenyedne/elérzékenyednék = rührselig werden (= elérzékenyül)

– Nálam lakik a pajtában. Gyere el hozzá! Nagyon szeretne már látni, és a pajta elég tágas, elfértek benne ketten is.
– De hogyan? Láthatjátok, hogy be vagyok zárva. Soha ki sem nyitják a ketrec ajtaját. Lehet, hogy már a kulcs is elveszett.
– Nincsen olyan ketrec, amit ne lehetne kinyitni – mondta Gabriella.
– Ezt nem lehet. Ez nagyon erős ketrec – szomorkodott az oroszlán. – De beszéljetek az igazgatóval. Talán elenged.
Az igazgató egy nagy, vajszínű kocsiban lakott, az asztalán mindenféle írás hevert.
– Légy szíves, add nekünk Szilviát – mondta a kisfiú.
– Hogyisne! – mondta az igazgató. – Ki lesz akkor a reklám?!
Az igazgató magas, barna ember volt, az állán kunkori szakáll ágaskodott.

 • kunkori, kunkorit, –, kunkorian = gezwirbelt

– Gonosz vagy – mondta neki Gabriella. – Nem tudom, ha megöregszel, és így bánnak veled, mit szólsz majd!
Az igazgató fölényesen nevetett, és a szakállát simogatta.

 • fölényes, fölényeset, fölényesebb, fölényesen = überheblich, überlegen
  • fölényesen kezelte = man behandelte ihn von oben herab

– Ti sem bánnátok jobban vele.
– Dehogynem, mi a barátai lennénk!
Valaki kopogtatott az ajtón. Egy csupa izom, atlétatrikós óriás lépett be.
– Dirikém, Szilvia nem akar enni. Sétálni akar.
– Mi az, hogy sétálni! – ordított az igazgató. – Nincs séta!
– De dirikém…
– Semmi dirikém! Azonnal eltakarodsz… Ti is takarodjatok! Nem érek rá veletek foglalkozni, fontosabb dolgaim vannak.
Az óriás előreengedett bennünket. Szomorúak voltunk, lógott az orrunk, Gabriella legszívesebben sírt volna. – Rossz kedvében van – mondta vigasztalóan az óriás –, nem kell azért elkeseredni.
– Nagyon kegyetlen a gazdád – mondta Peti.
– Persze, hiszen ez a foglalkozása. Cirkuszigazgató. Ha szeretné az állatokat, etető lenne, mint én. Mert én etető vagyok. Baltazárnak hívnak.
Sorban kezet fogott velünk, és ránk mosolygott.
– Hadd hallom, mit kértetek. Hátha segíthetek. Csak etető vagyok, de azért sok mindenben segíthetek.
Mindent elmeséltünk neki. Figyelmesen és megértően hallgatott.
– Én is ismertem Szigfridet – mondta végül. – Rendes oroszlán volt. De nagyon nagy fába vágtátok a fejszéteket.

 • nagy fába vágta a fejszéjét = etw. Großes vorhaben

Gondolkozni kell.
Összeráncolta a homlokát, és gondolkozott, aztán egyszerre csak mosoly terült az ábrázatára.
– Megvan! Arabellával kell beszélnünk.