Lázár Ervin – A kisfiú meg az oroszlánok

Difference between revision 5 and current revision

Summary: Kapitelübersicht hinzugefügt

Changed:

< #STYLE magyar
< <nostyle>
< (ez
az oldal a Digitális Irodalmi Akadémia oldalán található szöveg alapján készült)
< <//>
< ==
I. Fejezet==
< amelyben megismerkedünk Bruckner Szigfriddel, miközben újságot olvas
< Ma is, mint mindig, pontosan fél ötkor befejeztük a munkát az Építészeti Hivatalban. Letettük a vonalzókat, ceruzákat, a kapuban elbúcsúztunk egymástól, és elindultunk hazafelé.
A nagy házak, amelyeket terveztünk, ezalatt jóízűen szundikáltak a papíron, vagy talán éppen beszélgettek, és megmutogatták egymásnak az erkélyeiket és emeleteiket. Erről persze nem tudhat senki, mert a hivatal ilyenkor már teljesen üres.
< Nem siettem. Jó melegen sütött a nap. Sétálgattam és fütyörésztem.
< * **fütyőrész**, fütyőrészett, fütyőrésszen, fütyőrészne = lang andauernd pfeifen
< Mindig a Levendula és
az Orgona utcán járok hazaa mi városunkban az utcáknak csupa ilyen szép virágnevük van. De nemcsak a nevük szép, gyönyörűek az utcák is, nagy lombú fáikkal, tenyérnyi kis virágágyásaikkal.
< * **virágágyás**, virágágyást, virágágyása, virágágyások = Blumenbeet (virágágy)
< Ilyenkor nyáron a fák alatt kellemes hűvös van, és jólesik alattuk sétálgatni
. Ráadásul por sincs, mert erre autók nem járnaktúl szűkek és girbegurbák az utcák.
< * **girbegurba**, girbétgurbát, girbébbgurgább, girbegurbán = voller Krümmungen, krumm
< Én a magam részéről, bevallhatom, nagyon örülök ennek. Véleményem szerint minden városba kellenek olyan utcák, ahol nem járnak autók. És az is jó, ha ezeknek az utcáknak virágnevük van.
< Hazafelé menet először az Orgona utcán megyek végig. Az Orgona utca derékszögben a Levendula utcába torkollik.
< * **derékszög**, derékszöget, derékszöge, derékszögek = rechter Winkel
< ** **derékszögben** = im rechten Winkel
< * **torkollik**, torkollott, torkolljon/torkolljék, torkoll(a)ana/torkoll(a)nék = einmünden, einfließen, sich ergießen
< Itt, pontosan az Orgona utca torkolatával szemben áll egy ház.
< * **torkolat**, torkolatot, torkolata, torkolatok = Einmündung, Öffnung, Schlund
< Magas kőkerítése van, amelyre az építőmester mindenféle díszt fabrikált, oly módon, hogy a téglák egy részét kijjebb rakta a falban, mint a többit.
< * **kijjebb** = weiter hinaus, weiter draußen
< ** **kijebb terjeszt** = weiter ausdehnen
< Rátarti és előkelő díszek, de azért látszik, hogy az építőmester csuda jókedvű volt, amikor csinálta.
< * **rátarti**, rátartit, rátartibb, rátartian = eingebildet, stolz
< * **csuda** = als Steigerung genutzt
< ** **csuda nagy** = riesengroß
< ** **csuda gazdag** = steinreich
< ** **csuda édes** = zuckersüß
< Régi a kerítés is meg a ház is. Az udvart még sohasem láttam, de gondolom, hogy szép lehet.
A gesztenyefa miatt, amelynek lombja átnyúlt a kőkerítésen.
< * **gesztenye**, gesztenyét, gesztenyéje, gesztenyék = Kastanie
< ** **kikaparja a gesztenyét a tűzből** = er holt die Kastanien aus dem Feuer (magyarul egyes számban!)
< A ház oldalát zöld repkény futotta be.
< * **repkény**, repkényt, repkénye, repkények = Efeu
< * **repkénnyel befuttatott** = efeuumrankt (műv. ige)
< Az ablakkereteket barnára mázolták, csak a nagy, üveges terasz farészei voltak fehérek. Szigorú, vastag fala volt a háznak – abban
az időben, amikor építették, még ilyen vastag fal volt a szokás –, és régi, megbarnult, mohás cserép fedte.
< * **mohás**, mohásat, –,
= moosbewachsen, moosig
< Én csodálatos házakat tervezek. Többemeletes valamennyi, és csupa üveg, szín meg villogás. De hogyha egyszer majd magamnak építek házat, akkor pontosan ilyet tervezek, mint ez a Levendula utcai. Ezt már régen elgondoltam magamban, a kerítése is éppen ilyen magas, díszes kőkerítés lesz, és a repkény is ugyanúgy futja majd körül
. Talán csak a falai lesznek vékonyabbak.\\
< Mindenesetre titokban, szabad kézzel lerajzoltam a tervet egy darab papírra, és még udvart
meg gesztenyefát is terveztem hozzá, bár ez már nem egészen az építész feladata.\\
< Nem tudtam, ki lakik a házban, soha sem bemenni, sem kijönni nem láttam senkit. Pedig nagyon furdalta az oldalamat a kíváncsiság, és azt gondoltam, hogy aki ebben a házban lakik, az nekem biztosan nagyon jó barátom lenne.
< * **furdal**, furdalt, furdaljon, furdalna = an jdm. nagen, in jdm. bohren
< ** **az a gondolat furdalta** = dieser Gedanke bohrte in seinem Kopf
< ** **valami furdalja
az oldalát** = etw. erregte Neugier in ihm
< Barátok okvetlenül kellenek az embernek
.
< * **okvetlen**, okvetlent, –, okvetlenül = ganz sicher, unbedingt; bedingungslos
< ** **okvetlen hűség** = bedingungslose Treue
< Ma azonban, éppen mikor odaértem, kinyílt a ház kapuja, és egy
kisfiú lépett ki rajta.
< * **kilép a kapun** = aus dem Tor heraustreten
< *** **belép a kapun** = zum Tor eintreten
< *** **belép
az ajtón** = zur Tür eintreten
< Vékony, szemüveges, szőke kisfiú. Egyenesen rám nézett, mintha engem várna, aztán riadtan körülkémlelt, hátha meglátja valaki. Nem járt arra senki
. A kisfiú rám hunyorított, és intett:
< * **hunyorít valakire**, hunyorított, hunyorítson, hunyorítana = jdm. zuzwinkern

< – Gyere.
< Nem ellenkeztem, tudtam, hogy nagyon fontos dologról van szó, és utána indultam.
< * **ellenkezik** = //itt:// ellentmond
< * **indul valaki után** = jdm
. folgen
< A kapu mögött kavicsos út ágazott ketté, az egyik ág szürke kőlépcsőhöz vezetett, melyen a házba lehetett bejutni, a másik pedig a haragoszöld, elvadult kertbe vitt.
< * **kettéágazik**, kettéágazott, ágazzon ketté/ágazzék ketté, kettéágazna/kettéágaznék = sich gabeln, sich zweiteilen
< ** **
az út kettéágazik** = der Weg gabelt sich
< * **haragoszöld**, –, –, haragoszölden = tiefgrün, dunkelgrün
< * **elvadul**, elvadult, vaduljon el, elvadulna = verwildern; wild werden
< Középen hatalmas gesztenyefa trónolt.\\
< A kertbe mentünk. Lábujjhegyen, hogy ne csikorogjon a kavics
. A kisfiú időnként hátrafordult, rám nézett, és a szája elé tette az ujját:\\
< – Pszt!\\
< A kert hátsó végében egy régi-régi pajta állt.\\
< * **régi-régi** = fokozás; nagyon régi
< * **pajta**, pajtát, pajtája, pajták = Schuppen, Scheune
< Faláról nagy foltokban lehullott a vakolat, és fazsindelyes tetejét is jól megtépázta az idő
.
< * **megtépáz**, megtépázott, tépázzon meg, megtépázna = zerzausen, zerrupfen
< Nagy, kétszárnyú deszkaajtaja is kopott volt, és töredezett, széles rések tátongtak rajta.
< * **deszkaajtó** = Brettertür (< deszka + ajtó)
< * **töredezik**, töredezett, töredezzen/töredezzék, töredezne/töredeznék = aufspringen, Risse bekommen, zerbröckeln
< * **tátong**, tátongott, tátongjon, tátongna = weit offen stehen, klaffen
< ** **tátong a seb** = eine klaffende Wunde
< ** **tátong a pályaudvar
az ürességtől** = auf dem Bahnhof herrscht gähnende Leere
< Az egyik szárnya kissé előredőlt, mintha el akarna hasalni.
< * **hasal**, hasalt, hasaljon, hasalna = auf dem Bauch liegen, sich auf den Bauch legen
< Megálltunk
. A kisfiú intett, hogy hajoljak hozzá közelebb, és halkan ezt suttogta a fülembe:\\
< – Nézz be! Itt van
az oroszlánom.\\
< Bekukkantottam a résen.
< * **bekukkant**, bekukkantott, kukkantson be, bekukkantana = hineingucken
< ** **bekukkant, mint Bolond Istók Debrecenbe** = auf einen Sprung bei jdm. vorbeischauen
< A pajtában, kirojtosodott karosszékben egy nagyon öreg oroszlán ült.
< * **kirojtosodik**, kirojtosodott, rojtosodjon ki/rojtosodjék ki, kirojtosodna/kirojtosodnék = ausfransen, fransig werden
< Orrán fekete keretes pápaszemet viselt, és újságot olvasott
.
< * **pápaszem**, pápaszemet, pápaszeme, pápaszemek = (népies) Brille
< – A szemüveget csak nagyzási hóbortból teszi föl – súgta a kisfiú –, nincs benne üveg.
< * **hóbort**, hóbortot, hóbortja, hóbortok = Marotte, Extravaganz
< * **nagyzási hóbort** = Größenwahn
< Különben nagyon rendes öreg oroszlán. Bruckner Szigfridnek hívják.
< ==II. Fejezet==
< amelyben Bruckner Szigfrid szóba ereszkedik velünk, és közben lódít is egyet
< * **szóba ereszkedik valakivel**, ereszkedett, ereszkedjen/ereszkedjék, ereszkedne/ereszkednék = sich mit jdm. in ein Gespräch einlassen
< * **lódít**, lódított, lódítson, lódítana = aufschneiden, flunkern
< *** **lódít valamit** = etw. schwungvoll hinwerfen (//Lódítsd a táskát ebbe a sarokba!//)
< Hátrahúzódtunk, és a pajta oldala mellett leültünk a sűrű vadparaj meg a fehér virágú beléndekek közé.
< * **paraj**, parajt, paraja, parajok = Spinat
< * **beléndek**, beléndeket, beléndeke, beléndekek = Bilsenkraut
< ** **úgy, mint aki beléndeket evett** = närrisch, verrückt
< – Na, mit szólsz hozzá?\\
< – Szép oroszlán – mondtam –, csak talán kicsit öreg,
meg ahogy mondod, hiú is.
< * **hiú**, hiút, hiúbb, hiú(a)n = selbstgefällig, eitel
< ** **hiú, mint a páva** = er ist eitel wie ein Pfau
< – Az nem baj, hiszen egy kicsit mindenki hiú. Nem igaz? Apa például sokkal hiúbb, mint Szigfrid. És arról nem tehet, hogy öreg. Csak hát, tudod…\\
< Itt elakadt. Letépett egy fehér beléndekvirágot, és szomorúan morzsolgatta
az ujjai között.
< * **morzsolgat**, morzsolgatott, morzsolgasson, morzsolgatna = nach und nach zerbröckeln, zerpflücken
< – Mi a baj?
kérdeztem. – Hidd el, ha segíteni tudok…\\
< – Rendes vagy… Szegény Szigfrid… nagyon egyedül van
. A cirkuszban barátai voltak, mert tudod, cirkuszban dolgozott. Azt hiszem, itt unatkozik… És ez bánt engem.\\
< – Jó napot! – hallatszott ekkor egy kissé rekedtes bariton a hátunk mögött.\\
< Hátrafordultunk.\\
< Bruckner Szigfrid állt a pajta sarkánál, hunyorgott, mert a nap éppen a szemébe sütött.\\
< – Beszélgetést hallottam, gondoltam, kijövök, mert az újságokat már kiolvastam. Esetleg még mesélek is nektek…\\
< Közelebb jött, a napfényben még jobban látszott rajta, hogy nagyon öreg, az oldalán tenyérnyi foltokban hiányzott a szőre, s a sörényében meg a farka bojtjában bőven csillogtak ősz szálak.
< * **sörény**, sörényt, sörénye, sörények = Mähne (< szőr)
< * **bojt**, bojtot, bojtja, bojtok = Quaste
< – Még nem volt szerencsénk – állt
meg előttem.
< * **szerencse van valakivel** = die Ehre mit jdm. haben
< ** **Kivel van szerencsém?** = Mit wem habe ich die Ehre?
< – Bruckner Szigfrid vagyok, a szavannák ura, egyébként artista és főzsonglőr. Van szerencsém.\\
< – Örülök…
motyogtam.
< * **motyog**, motyogott, motyogjon, motyogna = murmeln, unverständlich sprechen
< – A barátom – sietett segítségemre a kisfiú, aztán ő is megakadt, hiszen még nem tudta a nevemet.\\
< – Barna Viktor építész vagyok, házakat tervezek – mondtam gyorsan.\\
< – Ketreceket is tervez? – kérdezte szigorúan Szigfrid.\\
< – Nem – mondtam –, ketreceket nem tervezek.\\
< – Szerencséje! A ketreceket mindig nagyon kicsire tervezik. Kedvem lenne egy ketrectervezőt a saját szüleményébe bezárni.\\
< * **szülemény**, szüleményt, szüleménye, szülemények = Ausgeburt, Erzeugnis
< ** **a képzelet szüleménye** = Ausgeburt der Phantasie
< ** **a pokol szüleménye** = Ausgeburt der Hölle
< Akkor majd nagyobbra terveznék. Nem gondolja?\\
< – Lehetséges – mondtam kissé ijedten, mert eszembe jutott a kislány, aki egyszer bejött hozzám panaszkodni, mert
az ő lakásukra nem terveztem erkélyt. De Bruckner Szigfrid ekkor már a kisfiúhoz fordult.\\
< – Nos? Van valami?\\
< – Semmi
csóválta a fejét a kisfiú.\\
< Az oroszlán elfordult, és sokáig hallgatott.\\

< – Engem szólíts Petinekmondta a kisfiú.\\
< – Tulajdonképpen jó dolgom van itt – motyogta
az oroszlán, maga elé meredve.
< * **jó dolga van** = er lässt es sich gut gehen, es geht ihm gut

< – Semmire sincs gondom, a lakásom elég tágas, és kertben sétálgathatok. De a feleségem meg a rokonaim… hiába… hiányoznak. Nagyon egyedül maradtam öreg napjaimra.\\
< Megint hallgattunk.\\

< – Tudod, a feleségét keresem, állítólag már ő is nyugdíjba ment. Segíthetnél… A feleségét Bruckner Szilviának hívják, és piros pulóvert visel.\\
< Bruckner Szigfrid gondolatai azonban ekkor már máshol kalandoztak. Felélénkült, szemmel láthatólag elfelejtette a bánatát.
< * **szemmel láthatólag** = augenscheinlich
< – Hallott már rólam? – kérdezte hirtelen, és a szemembe nézett.\\
< – Hogy is mondjam… izé…\\
< – Cirkusz – súgta Peti.\\
< – Hogyne, természetesen – daráltam –, Bruckner Szigfrid, a porond ura, a szavannák királya, a rettenthetetlen zsonglőr…
< * **darál**, darált, daráljon, darálna = mahlen; //hier:// herunterleiern
< * **porond**, porondot, porondja, porondok = Manege
< – Úgy, úgy – bólogatott
az oroszlán, és lehunyta a szemét.Azokat a halálugrásokat, uramisten… Micsoda tapsok! A világ legerősebb oroszlánja voltam. Egyszer, mikor még a szavannán éltem, megtámadott öt tigris…\\
< –
A szavannán nincsenek is tigrisek, megnéztem a lexikonban – súgta a kisfiú –, és különben is, Szigfrid egy cirkuszban született…\\
< – Mit mondasz? – kérdezte az oroszlán.\\
< – Semmit, csak meséld – nyugtatta
meg a kisfiú.\\
< – Láttátok volna azt a csatát – folytatta
az oroszlán.Kettő hátulról próbált megtámadni. Egy fordulat a fejemmel… így… az öt tigris hatfelé szaladt…\\
< * **hatfelé** = nach allen Richtungen, in alle Richtungen; in sechs Teile
< – Mondd, Szigfrid, tulajdonképpen milyen az a szavanna? Sohasem láttam még szavannát, és nagyon kíváncsi vagyok – mondta ravaszul a kisfiú.\\
< –
A szavanna… – ismételte kissé zavartan az oroszlán – nagyon egyszerű, nincs egyszerűbb és szebb dolog a szavannánál…
< – Mégis milyen? – sürgette Peti.
< * **sürget**, sürgetett, sürgessen, sürgetne = jdn
. drängen, jdn. antreiben
< ** **az idő sürget** = die Zeit drängt
< – Hát tudod, talán még a cirkuszporondnál is nagyobb… és… és rémítő nagy közönség fér be.\\
< – Vigyázz! – suttogta riadtan Peti, és a földre lapult.\\

< A kapun egy alacsony, köpcös férfi jött be, és a kavicsos ösvényen a ház felé tartott.
< * **köpcös**, köpcöset, –, köpcösen = untersetzt, klein und breit gebaut, korpulent
< – Tűnj el, Szigfrid!\\
< Az oroszlán besompolygott a pajtába.\\
< – Nem szeretném, ha apa tudna Szigfridről, kérlek, te se szólj neki. Apa valahogy más, mint te. Nem hinné el Szigfridet.\\
< Elindultunk a kapu felé.\\
< – Tudod, egyszer volt egy nagyon szép mackóm. Ő is itt lakott a pajtában. Egyszer
meg akartam mutatni apának, de apa kinevetett. Odajött, benézett a pajtába, és azt mondta: „Nincs itt semmi, te bikfic!”
< * **bikfic**, bikficet, bikfice, bikficek = Tölpel, Tropf (kölyök)

< A mackó nagyon megsértődött, és még aznap elköltözött tőlem. Nem szeretném, ha Szigfrid is elmenne. Tudod, nekem más barátom nincs, csak ő meg te.\\
< – Minden délután fél öt felé erre járok. Szólj, ha szükséged van rám. Ha sürgős, akkor gyere el értem. Az Építészeti Hivatalban dolgozom.\\
< – Lehetőleg kerítsd elő a feleségét. Jó?
< * **elökerít**, elökerített, kerísten elő, elökerítene = herbeischaffen, auffinden
< ** **pénzt előkerít** = Geld auftreiben
< – Megpróbálhatom – mondtam.
< ==III. Fejezet==
< amelyben Szilvia nyomára bukkanunk
< – Nem láttatok egy öreg nőstény oroszlánt piros pulóverben? – kérdeztem másnap a munkatársaimat.\\
< Éppen nagy csend volt, mindenki a terveivel volt elfoglalva, csak a ceruzák sercegése hallatszott.
< * **sercegés**, sercegést, sercegése, – = Geknister, Geschabe
< – Megőrültél? – néztek rám. – Piros pulóverben? Hülye vicceid vannak!\\
< – Ez nem vicc – mondtam. – Szilviát meg kell találnunk.\\
< Több szó egész nap nem esett Szilviáról. De én tudtam, hogy valakinek kell lennie köztünk, aki tud Szilviáról. Nem is csalódtam. Fél ötkor, mikor befejeztük a munkát, az egyik lány odasündörgött hozzám.
< * **sündörög**, sündörgött, sündörögjön, sündörögne = umherschleichen, umherstreichen
< Félve, nehogy a többiek észrevegyék, a fülembe súgta:\\
< – Viktor, szeretnék mondani valamit.\\
< Ezt a lányt Gabriellának hívták, mindig szótlan volt, látszólag barátságtalan, de amúgy nagyon helyes, formás. A haja meg különösen szép, vörösbe játszó szőkés.\\
< Egy darabig szótlanul ballagott mellettem. Végül aztán megszólalt, halk, félénk hangon:\\
< – Ugye komolyan mondta?\\
< – Mit? – kérdeztem, de már sejtettem, hogy Szilviáról lesz szó.\\
< – Az oroszlánt, piros pulóverben.\\
< – Persze – feleltem. – Persze hogy komolyan mondtam.\\
< – Én tudok róla – mondta a lány, és nagy, kerekre nyitott kék szemével rám nézett. Így éppen olyan volt, mint egy nyolcéves kisfiú.\\
< Egy levelet húzott elő a zsebéből.\\
< – A barátnőm Amerikában él. Ezt ő írta. Itt van.\\
< Kezembe nyomta a levelet, és a közepe táján rámutatott egy bekezdésre.\\
< Így szólt a bekezdés:\\
< „Az emberek itt nagyon furcsák. Mindenki rohan, mintha valamit elszalasztott volna, és képzeld, ezt eddig nem vettem észre.
< * **elszalaszt**, elszalasztott, szalasszon el, elszalasztana = umherschicken, (eilends) wegschicken
< De a napokban itt volt a városban egy cirkusz.
< * **a napokban** = in diesen Tagen
< A bejáratnál egy ketrecet állítottak fel, és ebben a ketrecben egy piros pulóveres, nagyon szomorú oroszlán ült. Senki sem állt meg előtte, és senki nem vette észre, hogy az oroszlán szomorú. Csak rohantak, rápillantottak, és elnevették magukat.
< * **elnevet magát** = in Lachen ausbrechen
< »Nicsak, egy oroszlán, piros pulóverben – mondták.
< * **nicsak** = Schau nur mal!, Sieh nur mal an! (< ni + csak)
< – Milyen muris.«
< * **muris**, murisat, murisabb, murisan = putzig, drollig
< És szaladtak tovább. Biztos eszükbe sem jutott többet az öreg, piros pulóveres oroszlán…”\\
< – Talán ő lesz – mondta Gabriella, és kérdően rám nézett.\\
< Senki más nem lehetett, csak Szilvia. Minden egybevág.
< * **egybevág**, egybevágott, vágjon egybe, egybevágna = übereinstimmen, zusammentreffen, sich decken
< – Siessünk! – mondtam Gabriellának. A Levendula utcai ház előtt már ott állt a kisfiú, és messziről integetett.\\
< – Van valami? – kérdezte izgatottan.\\
< – Bemutatom neked Gabriellát – mondtam.\\
< – Szervusz. Peti vagyok. Tudsz valamit Szilviáról?\\
< – Amerikában van – mondta Gabriella. – Itt egy levél.\\
< Beosontunk a kapun.
< * **beoson**, beosont, onsonjon be, beosonna = sich hereinschleichen
< – Gyorsan, mert apa itthon van – figyelmeztetett bennünket a kisfiú.\\
< Bruckner Szigfrid a pajta előtt heverészett, és a felhőket nézte.\\
< – A felhőket nézem – mondta komoran. –
< * **komor**, komorat, komorabb, komoran = düster, dunkel, trübe
< ** **komor ember** = trübsinniger Mensch
< ** **komor hely** = düsterer Ort
< ** **komor gondolatok** = düstere Gedanken
< A felhőkről mindig a szavannák jutnak eszembe.\\
< – Megvan Szilvia! – mondta neki Peti.\\
< Szigfrid felugrott és körülnézett.\\
< – Hol van, mutassátok!\\
< – Itt ez a levél – mondta Gabriella.\\
< Szigfrid elolvasta a levelet. Elszomorodott, és a sörényét babrálta.\\
< – Az Altamero cirkusz. Ők ültetik az öreg oroszlánokat a kapu elé. Szegény Szilvia! – Aztán felkiáltott: – Altamero! Hurrá, fiúk!\\
< – Megbolondultál, Szigfrid? – kérdezte a kisfiú.\\
< – Dehogy!\\
< Berohant a pajtába, és egy újságot hozott ki.\\
< – Ide nézzetek!\\
< Vastag betűs címre mutatott:\\
< AZ ALTAMERO CIRKUSZ\\
< VILÁGHÍRŰ ÁLLATSEREGLETÉVEL\\
< KÉT HÉTRE VÁROSUNKBA ÉRKEZIK
< * **sereglet**, seregletet, sereglete, seregletek = Menge, Schar
< Egész este terveket szőttünk Szilvia kiszabadítására.
< * **sző**, szőt, szőjön, szőne = knüpfen, spinnen, weben
< * **terveket sző** = Pläne schmieden
< – Megtámadom őket! – mondta Szigfrid, és kidüllesztette a mellét.
< * **kidülleszt**, kidüllesztett, düllessze ki, kidüllesztene = hervorstrecken
< * **kidülleszti a mellét** = sich in die Brust werfen
< – Ugyan, ésszel kell! – mondta a kisfiú.\\
< – Persze – mondta Gabriella –, nem szabad grimbuszt csinálni.
< * **grimbusz**, grimbuszt, grimbusza, grimbuszok = Krawall
< Szigfrid szigorúan Gabriellára nézett.\\
< – A hölgyet még nem ismerem.\\
< – Ugyan, Szigfrid! Hát nem látod, hogy a barátunk?\\
< – Az nem számít – mondta Szigfrid –, illemszabályok is vannak a világon.
< * **illemszabály**, illemszabályt, illemszabálya, illemszabályok = Benimmregel, Anstandsregel
< – Gabriella vagyok – mutatkozott be a lány.\\
< – Tudom – mondta csendesen Szigfrid –, ne haragudj rám. De szeretném megtámadni őket.
< ==IV. Fejezet==
< amelyben Baltazár elmosolyodik
< Mindennap találkoztunk Szigfriddel a pajtában. Csodálatos dolgokat mesélt a szavannákról és a cirkuszról, de mindig kicsit sietve és felületesen; látszott rajta, hogy egyre csak azt a napot várja, amikor az Altamero megérkezik.\\
< Végre aztán eljött az a nap is.\\
< Mindenki az utcán tolongott, mert a cirkusz látványosan vonult be a városba.
< * **tolong**, tolongott, tolongjon, tolongna = sich drängeln
< Elöl egy hatalmas elefánt jött, díszesen felszerszámozva, a hátán egy törpével. A törpe erős, mély hangon kiabált:\\
< – Itt az Altamero, a világ nyolcadik csodája! A legpompásabb állatsereglet, amelyet valaha is láttak! Az Altamero a Csodák Csodája! A műsoron csak világattrakciók.\\
< Az elefánt meg a törpe után hatalmas kocsi következett. A kocsin aranyozott ruhás légtornászok és erőművészek nyaktörő mutatványokat végeztek.\\
< Aztán nagy ketrecekben különféle állatokat hoztak. Zsiráfok, fókák, orrszarvúak és tigrisek.
< * **fóka**, fókát, fókája, fókák = Seehund, Robbe
< A tömeg ujjongva nézte a színes fölvonulást, és időnként hangos éljenzésben tört ki.
< * **éljenzés**, éljenzést, éljenzése, – = "Éljen!"
< A hosszú sor végén, a lakókocsik és a felszereléseket cipelő autók után egy rozzant kis teherautó baktatott.
< * **rozzant**, rozzantat, rozzantabb, rozzantan = baufällig, marode
< * **baktat**, baktatott, baktasson, baktatna = trotten
< Zöldre festett acélketrec billegett rajta.
< * **billeget**, billegetett, billegessen, billegetne = hin- und herwackeln, wanken
<
< A rács mögött egy szomorú oroszlán ült piros pulóverben.\\

< A cirkuszt a vásártéren állították fel. Hatalmas sátor, égnek meredő csúccsal, körülötte kocsik sokasága. Az állatokat még külön kerítéssel is körülvették, s ha valaki meg akarta nézni őket, jegyet kellett váltania.\\
< Csak Szilviát lehetett megnézni ingyen, mert Szilvia zöld ketrece ott állt a bejárat előtt, alatta egy felirat:
< SZILVIA\\
< CSODÁLATOS ATTRAKCIÓK!\\
< NÉZZE MEG AZ ALTAMERO MŰSORÁT!\\
< ILYENT MÉG NEM LÁTOTT!!!
< Szilvia nem törődött a nézelődőkkel, fáradtan legyezte magát a farkával, és valamerre a ketrec belseje felé pislogott.
< * **legyez**, legyezett, legyezzen, legyezne = zufächern, anfächeln
< Néha elaludt, ilyenkor a nézelődők benyúltak egy hosszú bottal, és megpiszkálták. Szilvia vicsorogni próbált, de ez egy cseppet sem volt félelmetes, mert hiányoztak a fogai.
< Peti, Gabriella és én még az első nap meglátogattuk Szilviát.\\
< – Mondjátok neki, hogy Szigfridtől jöttök – tanácsolta Szigfrid, és egészen a kapuig kísért bennünket.\\
< – Szervusz, Szilvia! – mondta Peti izgatottan. – Szigfridtől jövünk.\\
< Szilvia ránk nézett fátyolos, öreg szemével, aztán újra elfordult.\\
< – Nem érted? – kiabált a
kisfiú. – Szigfridtől jövünk!\\
< – Ne hazudj, menjetek innen – mondta Szilvia.\\
< – De értsd
meg, Szilvia, ki akarunk szabadítani – mondtam.\\
< – Igazán Szigfridtől jövünk – mondta Gabriella is –, nagyon hiányzol neki.\\
< – Lehetetlen – mondta Szilvia gyanakodva –, be akartok csapni. Szigfrid meghalt.\\
< – Dehogy! Él, és jól van.\\
< – Még a fekete keretes szemüvege is megvan.\\
< – A szavannákról szokott mesélni.\\
< – Az öt tigrist is elmesélte? – kérdezte Szilvia, és izgatottan felállt.\\
< – El. Így csinált a fejével… és az öt tigris hatfelé szaladt.\\
< – Drága, hazug Szigfridem! – mondta elérzékenyülve Szilvia. – Hol van?
< * **elérzékenyedik**, elérzékenyedett, érzékenyedjen el/érzékenyedjék el, elérzékenyedne/elérzékenyednék = rührselig werden (= elérzékenyül)
< – Nálam lakik a pajtában. Gyere el hozzá! Nagyon szeretne már látni, és a pajta elég tágas, elfértek benne ketten is.\\
< – De hogyan? Láthatjátok, hogy be vagyok zárva. Soha ki sem nyitják a ketrec ajtaját. Lehet, hogy már a kulcs is elveszett.\\
< – Nincsen olyan ketrec, amit ne lehetne kinyitni – mondta Gabriella.\\
< – Ezt nem lehet. Ez nagyon erős ketrec – szomorkodott az oroszlán. – De beszéljetek az igazgatóval. Talán elenged.\\
< Az igazgató egy nagy, vajszínű kocsiban lakott, az asztalán mindenféle írás hevert.\\
< – Légy szíves, add nekünk Szilviát – mondta a kisfiú.\\
< – Hogyisne! – mondta az igazgató. – Ki lesz akkor a reklám?!\\
< Az igazgató magas, barna ember volt, az állán kunkori szakáll ágaskodott.
< * **kunkori**, kunkorit, –, kunkorian = gezwirbelt
< – Gonosz vagy – mondta neki Gabriella. – Nem tudom, ha megöregszel, és így bánnak veled, mit szólsz majd!\\
< Az igazgató fölényesen nevetett, és a szakállát simogatta.
< * **fölényes**, fölényeset, fölényesebb, fölényesen = überheblich, überlegen
< ** **fölényesen kezelte** = man behandelte ihn von oben herab
< – Ti sem bánnátok jobban vele.\\
< – Dehogynem, mi a barátai lennénk!\\
< Valaki kopogtatott az ajtón. Egy csupa izom, atlétatrikós óriás lépett be.\\
< – Dirikém, Szilvia nem akar enni. Sétálni akar.\\
< – Mi az, hogy sétálni! – ordított az igazgató. – Nincs séta!\\
< – De dirikém…\\
< – Semmi dirikém! Azonnal eltakarodsz… Ti is takarodjatok! Nem érek rá veletek foglalkozni, fontosabb dolgaim vannak.\\
< Az óriás előreengedett bennünket. Szomorúak voltunk, lógott az orrunk, Gabriella legszívesebben sírt volna.
< – Rossz kedvében van – mondta vigasztalóan az óriás –, nem kell azért elkeseredni.\\
< – Nagyon kegyetlen a gazdád – mondta Peti.\\
< – Persze, hiszen ez a foglalkozása. Cirkuszigazgató. Ha szeretné
az állatokat, etető lenne, mint én. Mert én etető vagyok. Baltazárnak hívnak.\\
< Sorban kezet fogott velünk, és ránk mosolygott.\\
< – Hadd hallom, mit kértetek. Hátha segíthetek. Csak etető vagyok, de azért sok mindenben segíthetek.\\
< Mindent elmeséltünk neki. Figyelmesen és megértően hallgatott.\\
< – Én is ismertem Szigfridet – mondta végül. – Rendes oroszlán volt. De nagyon nagy fába vágtátok a fejszéteket.
< * **nagy fába vágta a fejszéjét** = etw. Großes vorhaben
< Gondolkozni kell.\\
< Összeráncolta a homlokát, és gondolkozott, aztán egyszerre csak mosoly terült az ábrázatára.\\
< – Megvan! Arabellával kell beszélnünk.
< ==V. Fejezet==
< amelyben Arabella szövetkezik velünk
< * **szövetkezik**, szövetkezett, szövetkezzen/szövetkezzék, szövetkezne/szövetkeznék = sich zusammenschließen, einen Bund schließen, sich verbünden
< Arabellát a porondon találtuk meg, éppen gyakorolt.\\
< – Arabella! Légy szíves egy pillanatra! – kiáltott neki Baltazár.\\
< – Ne zavarjatok! Nem látjátok, hogy gyakorolok?\\
< Éppen elindult fölfelé egy hosszú kötélen, amely a kupolában levő trapézokhoz vezetett.\\
< – Nagyon fontos – kérlelte Baltazár.
< * **kérlel**, kérlelt, kérleljen, kérlelne = anflehen
< Arabella lenézett a kötélről, és meglátta Petit.\\
< – A kisfiú is hozzám jött? – kérdezte.\\
< – Igen – feleltük mindannyian.\\
< – Jó, akkor lejövök.\\
< Baltazár ránk kacsintott.
< * **kacsint valakire**, kacsintott, kacsintson, kacsintana = jdm. zublinzeln
< – Segíteni fog.\\
< Arabella nagyon szép volt. Ez, hogy szép, nem is jó kifejezés. Tündöklő lány volt Arabella.
< * **tündöklő**, tündöklőt, tündöklőbb, tündöklően = glanzvoll, hell glänzend
< – Te légtornász vagy? – kérdezte tőle ámulva Gabriella.\\
< – Igen. Légtornász és táncosnő – mondta ő szomorúan.\\
< – Csodálatos – sóhajtott Gabriella.\\
< – Egyáltalán nem csodálatos – mondta a másik lány, aztán felénk fordult. – Mit akartok?\\
< Baltazár előadta kérésünket. Arabella figyelt, és az arca kipirult örömében.\\
< – Rendesek vagytok. Segítek. Az igazgatóval kell beszélnem – folytatta –, addig gyertek a kocsimba.
< Egy tűzpiros, aprócska kocsiban lakott a légtornászlány. Minden kicsi és nagyon kedves volt ebben a kocsiban. A sarokban ágy állt, a kocsi közepén asztal és két szék. Az egyik sarokban még mosdó is volt. Peti megcsavarta a csapot, és felkiáltott:\\
< – Nézd, folyik!\\
< – Persze – mondta mosolyogva Baltazár –, itt minden kocsiban van folyóvíz. Ez nagyon előkelő cirkusz.\\
< – Bezzeg Szilviát még sétálni sem engedik!\\
< – Nem azt mondtam, hogy jószívű, azt mondtam, előkelő – emelte fel az ujját Baltazár.\\
< A kis kocsiban sok szekrény volt. Gabriella kinyitotta az ajtókat, és fölkiáltott gyönyörűségében. A szekrényekben szebbnél szebb ruhák lógtak. Aranyozott selymek, bíborok, zöldek, sárgák, tarkák, fehérek, uszályosak, fátylasak.
< * **bíbor**, bíbort, –, – = purpurfarben
< * **uszály**, uszályt, uszálya, uszályok = Schleppe; auch: Lastkahn, Schleppkahn
< – Csodálatos – mondta Gabriella. – Mit gondolsz, Baltazár, Arabella haragudna, ha fölpróbálnék egyet?\\
< – Csak tessék, Arabella úgysem szereti ezeket a ruhákat.\\
< Arabella ezalatt az igazgatónál ült.\\
< – Kérni szeretnék valamit – mondta.\\
< – Csak tessék, Arabella, tudod, hogy minden kérésed parancs számomra – felelte az igazgató.\\
< – Félek Ceciltől – mondta Arabella. – Nem merek vele fellépni.\\
< – Ceciltől? – csodálkozott az igazgató. – Hiszen Cecil a legszelídebb oroszlánunk. Nem értem.\\
< – Az utóbbi időben mogorva lett hozzám. Nem tudom, miért. Mindig félek, amikor ránézek.\\
< – Cecil imád téged, Arabella. Ebben a cirkuszban mindenki imád téged. Érted? Mindenki! – mondta különös hangsúllyal az igazgató.\\
< – Nem akarok Cecillel fellépni – ismételte Arabella, és a szeme sarkából az igazgatóra nézett.\\
< – Nem bánom, de a szám nem maradhat el. Válassz magadnak más oroszlánt. Én nem bánom. De a többi mind vadabb.\\
< – Ó, nem, nagyon köszönöm – mondta boldogan Arabella –, majd találok egyet.\\
< Felkelt, és elindult az ajtó felé. Már a kilincset fogta, mikor az igazgató utána szólt:\\
< – Mégis melyikkel akarod csinálni?\\
< – Hát…\\
< – Mert Szilviával nem csinálhatod! Érted? Nem! – mondta gonosz arccal az igazgató. – Az előbb láttam, mikor azokkal az idegenekkel tárgyaltál.\\
< – Miféle idegenekkel? – kérdezte zavartan Arabella.\\
< – Ugyan, mintha nem tudnád – gúnyolódott az igazgató. –
< * **gúnyolódik**, gúnyolódott, gúnyolódjon/gúnyolódjék, gúnyolódna/gúnyolódnék = spotten
< Gondolhattam volna, hogy nem a magad jószántából jössz!
< * **a maga jószántából** = aus eigenem Antrieb, freiwillig
< – Ez valami félreértés – hazudott Arabella. – Az idegenek autogramot kértek tőlem. Nem értem, mi köze ennek Szilviához.\\
< * **valakinek köze van valamihez** = etw. geht jdn. etwas an
< ** **semmi közöm az egészhez** = das Ganze geht mich nichts an
< Az igazgató mereven nézte a lányt. Látszott rajta, tétovázik, vajon higgyen vagy sem.
< * **tétovázik**, tétovázott, tétovázzon/tétovázzék, tétovázna/tétováznék = zaudern, unschlüssig sein
< Aztán bal kezével az asztalra csapott.\\
< – Nem bánom – mondta –, a számnak menni kell! Csinálhatod Szilviával is…\\
< – Köszönöm – mondta örömmel Arabella.\\
< – Még ne köszönj semmit, még nem fejeztem be – folytatta az igazgató. – Van egy feltételem is.\\
< – Feltételed? Miféle feltétel? – kérdezte Arabella elszorult hangon.\\
< – A régi feltétel. Ha hozzám jössz feleségül, felléphetsz Szilviával. Ha nem, Cecillel lépsz fel. Megértetted?\\
< Arabella lehajtotta a fejét. Még mindig fogta a kilincset, a cipője orrával a szőnyeg sarkát piszkálta.\\
< – Nos? – sürgette a férfi.\\
< – Tudod, hogy Robertót szeretem – mondta a lány –, az ő felesége akarok lenni.\\
< – Roberto, Roberto! – dühösködött az igazgató. – Mit akarsz azzal a csavargóval?
< * **csavargó**, csavargót, csavargója, csavargók = Lump, Landstreicher, Strolch
< Talán már nem is él. Soha többet feléd sem néz!\\
< – Roberto szeret engem – mondta nyugodtan a lány, és az igazgató szemébe nézett.\\
< – Jó, akkor készítsétek elő Cecilt a fellépésre.\\
< – De érzem, hogy megöl!\\
< – Nem érdekel! Szilviáról szó sem lehet. Befejeztem.\\
< Arabella széles, dühös mozdulattal kitárta az ajtót, és kilépett. A lépcsőn mégis megállt. Visszafordult. Bedugta a fejét az ajtón.\\
< – Tudod mit? Meggondoltam! Neked van igazad. Hozzád megyek.\\
< Az igazgató felugrott az asztal mellől, még kunkori szakálla is mosolygott az álla hegyén, és a lány felé szaladt, de Arabella becsapta az ajtót az orra előtt.
< ==VI. Fejezet==
< amelyben Szigfrid tréningezik
< Előadás előtt még hazarohantunk a Levendula utcába, hogy Szigfridnek mindent elmeséljünk. A pajta kapuja be volt csukva, és valami különös buffogás hallatszott mögüle.\\
< Peti belesett a résen.\\
< – Szigfrid megőrült – mondta ijedten.\\
< Bekukucskáltunk mi is.
< * **bekukucskál**, bekukucskált, kukucskáljon be, bekukucskálna = hineinspickeln, hineingucken
< Szigfrid a pajta minden berendezését az egyik sarokba hordta, s most ott állt a középen, harcias pózban. Mély torokhangon morgott, aztán három hatalmasat ugrott a mennyezet felé.\\
< – Nem jó – mondta szomorúan, és a nadrágja zsebéből nagy, piros kockás zsebkendőt húzott elő, és törölgetni kezdte verejtékező arcát.\\
< Aztán újrakezdte. Morgott, és vadul ugrálni kezdett. Később törzshajlításokat és hasizomgyakorlatokat csinált.
< * **törzshajlítás**, törzshajlítást, törzshajlítása, törzshajlítások = Rumpfbeuge
< A verejték patakokban csorgott róla, egyre jobban elfáradt.
< * **csorog**, csorgott, csorogjon, csorogna = tiefen, rinnen
< ** **csorog a nyála valami után** = ihm läuft (nach etw.) das Wasser im Mund zusammen
< – Mit csinálsz, Szigfrid? – kérdezte Peti.\\
< – Izé… semmi – dadogott Szigfrid. – Ilyen hamar megjöttetek?\\
< – Egyáltalán nem jöttünk hamar. Beteg vagy?\\
< – Ugyan! Mi van Szilviával?
< * **Ugyan!** = Unsinn!, Quatsch!, Aber, aber!
< – Ma este kiszabadítjuk.\\
< – Óriási! – dörzsölte össze a mancsát Szigfrid. – Két ugrással ott termek, egy morgás, százfelé szalad az egész banda!\\
< – Mit csinálsz?\\
< – Hogyhogy mit csinálok? Kiszabadítom a feleségemet. Vagy talán nélkülem akarjátok?\\
< – Csak nem gondolod, hogy elviszünk felfordulást csinálni? Még csak az hiányozna!\\
< – Veletek akarok menni – könyörgött Szigfrid.
< * **könyörög**, könyörgött, könyörögjön, könyörögne = anflehen, inständig um etw. bitten
< – Nem jöhetsz! – mondta szigorúan a kisfiú.\\
< Szigfrid búsan leült a kirojtosodott karosszékbe, és a mancsát bámulta.\\
< – Ágyat kellene szerezni Szilviának. Nem lesz hol aludjon – mondta Gabriella.\\
< – Igen, egy ágyat szerezni kell. Majd körülnézek a padláson. A múltkor mintha láttam volna fönt egy régi ágyat. Egyelőre jó lesz az is.\\
< – Pszt! Nézzétek csak – tette a szája elé az ujját Gabriella –, Szigfrid sír.\\
< Tényleg. Szigfrid lehajtott fejjel ült a karosszékben, és a szeméből könnypatakok csordogáltak.
< * **csordogál**, csordogált, csordogáljon, csordogálna = langsam rinnen, plätschern (< csorog + -gál-)
< – Szigfrid, mi bajod? Ne sírj – mondta megindultan Peti.\\
< – Egész délután tréningeztem – zokogott Szigfrid –, veletek akarok menni!
< * **zokog**, zokogott, zokogjon, zokogna = schluchzen
< – Jól van, ne bőgj! Velünk jöhetsz. De ígérd meg, hogy rendesen viselkedsz.\\
< – Hurrá!!! – üvöltött Szigfrid, és hatalmasat ugrott a levegőbe. Morgott egyet-kettőt, aztán lendületes ugrással elsöpört bennünket.\\
< – Pardon – mondta. – Remélem, semmi bajotok.\\
< Gabriella sziszegett, megütötte magát.
< * **megüti magát**, megütötte magát, üsse meg magát, megütné magát = sich anhauen, sich anschlagen
< – Nem szégyelled magad? Fellökted szegény Gabriellát.
< * **fellök**, fellökött, lökjön fel, fellökne = stoßen
< ** **a falnak lök valakit** = jdn. an die Wand stoßen
< Szigfrid megijedt, hátha mégsem jöhet velünk, és laposakat pislogott.\\
< – Izé… – mondta – nem láttátok a nadrágtartómat?\\
< – De igen, rajtad van – mutatott rá Gabriella.
< ==VII. Fejezet==
< amelyben Szilvia megszökik
< * **megszökik**, megszökott, szökjön meg/szökjék meg, megszökne/megszöknék = entwischen, ausreißen
< – Induljunk – sürgetett bennünket Szigfrid –, elkésünk.\\
< Már ötvenszer elmondtuk neki, hogy pontosan hét órakor kell elindulnunk, amikor az előadás elkezdődik.\\
< – De én látni akarom az előadás elejét is – méltatlankodott Szigfrid.
< * **méltatlankodik** (valami miatt), méltatlankodott, méltatlankodjon/méltatlankodjék, méltatlankodna/méltatlankodnék = sich empören, sich entrüsten
< – Ördögöt! Hát azt hiszed, szórakozni megyünk? Egyáltalán be sem megyünk a cirkuszba.\\
< – Hogyhogy be sem megyünk?! És az előadásból nem látunk semmit?\\
< – Pontosan azt tesszük, amit Arabella mondott, és Arabella azt mondta, hogy a cirkusz kerítésénél álljunk meg.\\
< – Ki az az Arabella? Széttépem! – vicsorgott Szigfrid.\\
< – Nem értem, hogy egy okos, tapasztalt oroszlán hogy lehet ilyen gyerekes! – szomorodott el a kisfiú.
< * **szomorodik**, szomorodott, szomorodjon/szomorodjék, szomorodna/szomorodnék = betrübt werden
< – Á, te még sok mindent nem értesz – legyintett Szigfrid, de aztán csendben maradt.\\
< Hét órakor végre elindultunk. Elöl loholt Szigfrid, utána a kisfiú, majd Gabriella, végül én.
< * **lohol**, loholt, loholjon, loholna = sich sputen, sich beeilen
< Szigfrid főkönyvelőnek álcázta magát. Csokornyakkendőt kötött, egy aktatáska volt a hóna alatt, és a farkát a kabátja alatt spárgával a nyakába kötötte.
< * **csokornyakkendő**, csokornyakkendőt, csokornyakkendője, csokornyakkendők = Fliege (Kleidungsstück) (< csokor + nyak + kendő)
< * **spárga**, spárgát, spárgája, spárgák = Bindfaden; auch: Spargel, Spagat
< – Szigfrid, a főkönyvelők nem szoktak így rohanni. Rögtön ujjal mutogatnak rád, hogy itt megy egy oroszlán, és akkor mi lesz?\\
< – Igaz, megfontoltan kell viselkedni – mondta Szigfrid, és könnyedén átugrott négy egymás mellé rakott szemetesládát.
< * **megfontolt**, megfontoltat, megfontoltabb, megfontoltan = besonnen, bedacht, besonnen
< ** **jól megfontolt** = wohlüberlegt
< ** **megfontolt ember** = bedachter Mensch
< * **könnyed**, könnyedet, könnyedebb, könnyeden = mühelos, mit Leichtigkeit, leichtfertig
< – Szigfrid! – mondtuk valamennyien szemrehányóan.\\
< – Milyen voltam? – kérdezte Szigfrid, ügyet sem vetve ránk.
< * **ügye sem vet** (valakire/valamire) = jdm./einer Sache keine Beachtung schenken
< – Pompás ugrás volt, mi?!\\
< – Legszívesebben visszaküldenélek – mondta haragosan Peti.\\
< – Á, ez volt az utolsó – magyarázkodott Szigfrid, aztán hirtelen megállt, előrefigyelt. – Széttépem! – mordult fel.\\
< – Szigfrid, mi az? Kit tépsz szét megint?\\
< – Egy tigris – sziszegte átszellemült arccal.
< * **átszellemül**, átszellemült, szellemüljön át, átszellemülne = sich vergeistigen
< – Hol?\\
< – Ott – mutatott Szigfrid a szemben levő kerítésre.\\
< Mindannyian arra fordultunk. A kerítésen egy macska ült, és süttette magát az esti nappal.\\
< – De hiszen az egy macska!\\
< – Nem számít. A tigrisek családjába tartozik. Széttépem!\\
< – Fogjuk meg – javasolta Gabriella.\\
< – Majd én! – kiáltott Szigfrid. – Megmutatom nektek, hogy kell elfogni az ellenséget.\\
< – Félreértettél, Szigfrid, téged kell megfogni!\\
< Kétoldalt belekaroltunk.
< * **kétoldalt** = von beiden Seiten, von zwei Seiten
< Le nem vette a szemét a macskáról, a végén már majdnem kicsavarodott a nyaka, s mikor pontosan a macska alá értünk, dühösen morgott egyet. A macska megijedt és eliramodott.
< * **eliramodik**, eliramodott, iramodjon el/iramodjék el, eliramodna/eliramodnék = wegrennen, entfliehen
< – Haha, láttátok? A szavannák ura egyet mordul, s a tigrisek menekülnek.\\
< – Macska volt.\\
< – Nem számít, de menekült. Ez a lényeg – mondta elégedetten Szigfrid.\\
< Mikor a cirkuszhoz értünk, éppen tapsorkán zúgott odabent. Szigfrid a fülét hegyezte, és mi jó erősen megmarkoltuk a karját, nehogy elszaladjon.\\
< – Nézni akarom az előadást – morogta Szigfrid. Nem volt időnk válaszolni, mert valaki föltűnt a bódék között. Lelapultunk a földre.\\
< – Széttépjem? – kérdezte Szigfrid, aztán fölállt, és harsányan nevetni kezdett. – Dehogy tépem, hiszen ez Baltazár. Szervusz, Baltazár!\\
< Baltazár és Szigfrid megölelték egymást.\\
< – Örültem, mikor meghallottam, hogy élsz. Jó színben vagy, Szigfrid.\\
< – Természetesen – mondta Szigfrid.\\
< – Megváltozott a terv – fordult hozzánk Baltazár. – Arabella száma eggyel eltolódott.
< * **eltolódik**, eltolódott, tolódjon el/tolódjék el, eltolódna/eltolódnék = sich verschieben (zeitlich); auch: sich verlagern (an einen anderen Ort)
< Addig várni kell. Elbújtatlak benneteket valahová.\\
< – Az előadást… nem lehetne nézni az előadást? – kérdezte reménykedve Szigfrid.\\
< Baltazár gondolkozott.\\
< – De azt hiszem, igen. Gyertek!\\
< A lakókocsik és az állatketrecek között osontunk.
< * **oson**, osont, osonjon, osonna = schleichen
< Baltazár kézen fogva vezette Szigfridet. Szigfrid mindent alaposan megnézett, és nagyokat sóhajtott. A tigrisek mellett is elmentünk, Szigfrid bevicsorgott a rácson, de a tigrisek ügyet sem vetettek rá. A művészbejáróhoz mentünk, a zenekari pódium állványzata alá.
< * **állványzat**, állványzatot, állványzata, állványzatok = (Bau-)Gerüst
< – Innen mindent jól láthattok, titeket pedig nem láthat senki. Arabellának megmondom, hogy itt vagytok.\\
< Baltazár elment.\\
< A porondon éppen a lovak dolgoztak.\\
< – Á, szolgalelkű népség – legyintett Szigfrid. – Még rácsot sem kell használni. Akkor inkább már a tigriseket nézem – és elfordult.\\
< – Egész idő alatt az előadást akartad nézni. Most itt vagy, és elfordulsz.\\
< – Ugyan, ez nem előadás – morogta. – Csak lovak.\\
< A produkció szép volt. Nem törődtünk Szigfriddel. Mondjon, amit akar. A lovak mutatványa a közönségnek is tetszett, mert a szám végén óriási taps zúgott fel.\\
< Légtornászok következtek. Libegtek, röppentek fent a szédítő magasban, a közönség lélegzet-visszafojtva figyelt, s egy-egy sikeres szaltó után megkönnyebbülten felsóhajtott.
< * **szédítő**, szédítőt, szédítőbb, szédítően = schwindelerregend
< * **szédítő magasságban** = in schwindelerregender Höhe
< ** **szédítő árak** = schwindelerregende Preise
< Gabriella rajongva nézte őket, lélekben ő is ott volt velük, és feszülő trikóban szállt a levegőben.\\
< – Ez igen! – mondta Szigfrid. – Ezt nevezem. Nézzétek, háló nélkül csinálják. Ezt hajlandó vagyok nézni.\\
< Olyan büszkén beszélt, mintha ő maga csinálta volna a dupla szaltókat.\\
< Ezt a számot is nagy ünneplésben részesítette a közönség.
< * **részesít**, részesített, részesítsen, részesíten** (valakit valamiben) = jdm. etw. zuteil werden lassen
< Háromszor is kitapsolták az artistákat.
< * **kitapsol**, kitapsolt, tapsoljon ki, kitapsolna = mit Applaus vor den Vorhang rufen
< A kikiáltó most igen ünnepélyes ábrázattal állt a közönség elé, és beszéde előtt sokat sejtető szünetet tartott.\\
< – Igen tisztelt, nagyérdemű közönség! Most következő számunk egyedülálló a világon. Kérjük, tartózkodjanak a tetszésnyilvánítástól és egyáltalán minden hangoskodástól, mert a legkisebb pisszenés is a művésznő életébe kerülhet.
< * **tetszésnyilvánítás**, tetszésnyilvánítást, tetszésnyilvánítása, tetszésnyilvánítások = Beifallsbekundung
< ** **viharos tetszésnyilvánítás** = Beifallssturm
< * **pisszenés**, pisszenést, pisszenése, pisszenések = Muckser
< ** **egészen pisszenés nélkül** = ohne einen einzigen Muckser
< * **életébe kerül** (valami valakinek) = etw. kostet jd. das Leben
< Következik Arabella, a repülő tündér és Cecil, az oroszlán.\\
< A személyzet rácsokkal vette körül a porondot, a közönség izgatottan morajlott.
< * **morajlik**, morajlott, morajoljék, morajlanék = murmeln; tosen
< * **a közönség morajlik** = das Publikum murmelt
< Aztán felharsogott a zenekar, és csillogó ruhában belibegett Arabella. Öt labdát dobtak be neki gyors egymásutánban különböző helyekről. Valamennyit elkapta, de mert csak kettő fért a kezébe, labdázott velük, három mindig a levegőben repült.
< * **valamennyi**, valamennyit = alle, sämtliche
< * **valamennyit elkapta** = tárgyas ragozás, da "ladbát" hinzugedacht ist
< ** **valamennyi**, valamennyit = ein bisschen, ein wenig
< ** **valamennyi pénzünk maradt** = es blieb uns ein bisschen Geld
< – Ez semmi – mondta Szigfrid –, a Jefferson-féle cirkuszban, ahol fiatalkoromban dolgoztam, volt egy nő, aki ugyanezt tizenhárom labdával csinálta.\\
< – Csönd! – sziszegett le valaki a zenekari pódiumról.\\
< De elhallgatott volna különben is, mert Arabella az öt repülő labdával megindult a kupola felé egy kötélen. Csodálatosan ügyesen csinálta. Mindig feljebb kapaszkodott, s közben a labdák egyre szálltak. Aztán ráült a trapézra, és hintázni kezdett a repülő labdákkal. Izgatottan figyeltük.\\
< – Jaj, ha leesne – suttogta Gabriella.\\
< – Csönd! – sziszegte Szigfrid.\\
< Ebben a pillanatban egy oroszlán jelent meg a bejáratnál, idegesen körülnézett, és mély torokhangon morgott.\\
< – Szilvia – suttogta meghatottan Szigfrid. Szilvia besompolygott a porondra, szemmel láthatóan zavarban volt, nem értette, miért kell neki fellépnie. Arabella csettintett, és lehajított Szilvia felé egy labdát.
< * **csettint**, csettintett, csettintsen, csettintene = schnalzen (Zunge); auch: schnipsen (Finger), knallen (Peitsche)
< Ez volt az első számuk; Szilviának az lett volna a feladata, hogy míg az ötödik labdát is le nem dobja a lány, addig egyetlenegyet sem enged a földre esni.
< * **egyetlenegy**, egyetlenegyet, –, – = ein einziger, eine einzige, ein einziges
< * **egyetlenegy sem**, egyetlenegyet sem, –, – = kein einziger, keine einzige, kein einziges
< Cecil ezt nagyszerűen és imponáló könnyedséggel csinálta, de Cecilnek könnyű volt, hiszen nem lehetett több négyévesnél. De Szilvia már elszokott a mozgástól, bár valamikor ő is tudta ezt a számot, most csak bambán bámult maga elé, hagyta, hogy az első labda a földre essék. Szigfrid felszisszent, és beleüvöltött a síri csendbe:
< * **síri csend**, csendet, csendje, – = Grabesstille
< – Szilvia, ne hagyd magad!\\
< Arabella egy pillanatra megingott a kiáltástól, a nézőtéren valaki felsikoltott.
< * **egy pillanatra** = für einen Moment, für einen Augenblick
< * **felsikol**, felsikolt, sikoljon fel, felsikolna = einen Schrei ausstoßen
< – Őrült! – morogtam Szigfrid fülébe.\\
< De ő nem törődött velem. Szilviát nézte. Mikor Szilvia meghallotta Szigfrid hangját, mintha megtáltosodott volna, ugrálni kezdett a labdákért, és az öt labda mint egy színes tűzijáték keringett a levegőben, anélkül hogy egy is a földre esett volna.\\
< – A feleségem – mondta büszkén Szigfrid.\\
< Ebben a pillanatban nagy reccsenés hallatszott, és elaludt a villany.
< * **reccsenés**, reccsenést, reccsenése, – = Knackser
< A koromsötétben a nézők vadul kiabáltak.
< * **koromsötét**, koromsötétet, –, koromsötéten = stockfinster
< Baltazár hangját hallottam:\\
< – Erre!\\
< Valaki megfogta a kezemet.\\
< – Hol vagy, Szigfrid? – kérdezte Peti.\\
< – Futás! – vezényelt Baltazár.
< * **vezényel**, vezényelt, vezényeljen, vezényelne = befehligen, kommandieren
< A kocsik és ketrecek között is sötétség terpeszkedett, időnként meg-megbotlottunk.
< * **terpeszkedik**, terpeszkedett, terpeszkedjen/terpeszkedjék, terpeszkedne/terpeszkednék = sich breitmachen, sich räkeln
< Néptelen utcákon szaladtunk. Elöl Peti és Gabriella, utánuk Szigfrid és Szilvia Arabellával, végül én.\\
< Pár perc múlva valamennyien a pajtában voltunk.
< ==VIII. Fejezet==
< amelyben szomorú dolog történik
< Nagyon kedves és megható volt, ahogy Szigfrid és Szilvia egymás mellett ültek. Tulajdonképpen csak most ébredtünk rá a sok izgalom után, hogy milyen nagy ünnep ez. Szigfrid és Szilvia újra találkoztak.\\
< – Mi talán el is megyünk, olyan régen voltatok kettesben – mondta Gabriella.
< * **kettesben** = zu zweit, zu zweien
< – Áá, hogy gondolod! Hogyisne! Maradjatok csak! Nagyon örülnénk, ha velünk maradnátok most. Ugye, Szilvia?\\
< – Persze. Ne menjetek el! – mondta Szilvia is.\\
< Kis ideig ünnepélyes csend volt. Aztán Szigfrid izegni-mozogni kezdett, mint akinek elege van az ünnepélyes hangulatból.
< * **izeg-mozog**, izgett-mozgott, izegjen-mozogjon, izegne-mozogna = unruhig sitzen, hin und her zappeln
< – Tudjátok, nem ártana valamivel megszentelni az ünnepet.\\
< – Inni akarsz, mi? – kérdezte gyanakodva Szilvia.\\
< – Egy kicsit. Nem ártana, de ha nem akarod…\\
< – Árt a vesédnek. A te veséddel nem lehet inni.\\
< – Hogyhogy az én vesémmel? Legjobb vesém van a világon! Igaz, fiúk?\\
< – Hozhatok egy kis bort – mondta Peti.\\
< – A világért sem. Szigfridnek árt. Szigfrid, ne piszkáld az orrod! – szólt rá Szilvia.
< * **orrát piszkálja** = in der Nase bohren
< – Ez a hála, amiért megmentettelek? Kockára tettem az életemet.
< * **kockára tesz valamit** = etw. aufs Spiel setzen
< Egy tigrissel megküzdöttem miattad. Az ám, a tigris! Emlékeztek? – Szigfrid arca felderült. – Képzeld, Szilvia, mikor elindult az expedíció…\\
< – Milyen expedíció?\\
< – Hát amit a megmentésedre szerveztem.\\
< – Hát nem Arabella szervezte?\\
< – Szó se róla, neki is vannak érdemei! De a tigrist én győztem le. És a morgás!
< * **morgás** = Geknurre (< morog)
< Mit csináltatok volna a morgásom nélkül?\\
< – Majdnem leestem a trapézról – mosolygott Arabella.\\
< – Na ugye? Csodálatos morgás volt.\\
< – Szigfrid, te semmit sem változtál – csóválta a fejét Szilvia, és megsimogatta Szigfrid sörényét. – De azt hiszem, inkább Arabellára kellene gondolnunk, hiszen az igazgató már bizonyosan észrevette, hogy eltűntünk, és nagyon dühös lehet. Valamit ki kellene találnunk.
< – Ne fárasszátok magatokat. Nem kell kitalálni semmit. Ha megengeditek, én is itt maradok Szilviával a pajtában. Nem megyek vissza a cirkuszhoz.\\
< – És Roberto? Hogyan találod meg Robertót? – kérdezte Szilvia. – A cirkusszal annyi helyre elmentek, de így, ha itt maradsz…\\
< – Roberto megtalál engem. Én biztos vagyok benne.\\
< – Persze hogy itt maradhatsz – mondta örömmel a kisfiú. – Ezt nem is kellett volna kérned. De azt hiszem, hiányozni fog a cirkusz.\\
< – Lehet – válaszolta közönyösen Arabella.
< * **közönyös**, közönyöset, közönyösebb, közönyösen = gleichgültig, lethargisch
< – Itt nagyon jól megleszünk hárman. Ha unatkozunk, majd mutatványokat csinálunk egymásnak. Igaz, Arabella? – mondta Szigfrid.\\
< Késő este volt, mikor elbúcsúztunk.\\
< – Egyelőre Arabella alszik az ágyban – mondta Szilvia. – Nekünk Szigfriddel jó lesz a földön is.\\
< – Nagyon jó kis ágy – morogta szomorúan Szigfrid.\\
< Másnap az irodában keresett egy férfi.\\
< – Doktor Kassai Péter – mutatkozott be.\\
< A nevére nem emlékeztem, de a férfit mintha már láttam volna valahol.\\
< – Miben lehetek szolgálatára?\\
< – Kérem, a kisfiam nagyon sokat mesélt önről.\\
< Ekkor gyulladt világosság bennem. Persze, a kisfiú apja! Egyszer láttuk a pajta mellől.\\
< – Mondta azt is, hogy maga építész.\\
< – Ez igaz – válaszoltam.\\
< – A házamat szeretném átépíttetni.\\
< – A házát? – ámuldoztam. – Miért?
< * **ámuldozik**, ámuldozott, ámuldozzon/ámuldozzék, ámuldozna/ámuldoznék = in Verwunderung stürzen
< – Ócska ház. Régi. Vastagok a falak, és az a vén kerítés… Valami modernebbet szeretnék. Könnyű formákkal.\\
< – Igen – dadogtam –, lehet róla beszélni. Ámbár…\\
< Várta a folytatást, de abbahagytam. Az ő háza, azt csinál vele, amit akar. Nem igaz?\\
< – A kisfia nem hiszem, hogy örül majd az átalakításnak – próbáltam mosolyogni.\\
< – Furcsa kölyök – mondta elgondolkozva a férfi, aztán felélénkülve így folytatta: – Erről jut eszembe a pajta. Ezt a pajtát hamar le kell bontani, és a helyére még az átalakítás előtt egy melegházat építeni.
< * **melegház**, melegházat, melegháza, melegházak = Gewächshaus, Treibhaus
< Azt szeretném, ha egy melegházat tervezne először.\\
< – Miért? Nagyon helyes kis pajta – mondtam ijedten.\\
< – Csúnya az egész kert. Nagyon vad. És tudja, a fiam fantáziája! Mindenféle állattal népesíti be ezt a pajtát. Nem szeretem.\\
< – Istenem, gyerek még – védelmeztem.
< * **védelmez**, védelmezett, védelmezzen, védelmezne = schützen, (valakit) jdn. in Schutz nehmen
< – Én is voltam gyerek – mondta Kassai, és legyintett. – A pajtát sürgősen le kell bontani. Oroszlánostul – tette hozzá fölényesen, és mosolygott.\\
< Nem is emlékszem rá, hogy egyáltalán köszöntem-e neki. Csak azt tudom, abban állapodtunk meg, hogy egyik nap elmegyek hozzá, részletesebben megbeszélni a terveket. Nagyon szomorú voltam.\\
< – Valami baj van? – surrant mellém Gabriella.\\
< – Peti édesapja le akarja bontani a pajtát.\\
< – Az nem lehet. A pajtát úgysem lehet lebontani.
< * **úgysem** = hier: keinesfalls (semmiképpen sem)
< – Én is azt hiszem
válaszoltam.

to

> # [[Lázár Ervin – A kisfiú meg az oroszlánok – I. fejezet|A kisfiú meg az oroszlánokI. fejezet]]
> # [[Lázár Ervin
– A kisfiú meg az oroszlánokII. fejezet|A kisfiú meg az oroszlánok – II. fejezet]]
> # [[Lázár Ervin – A
kisfiú meg az oroszlánok – III. fejezet|A kisfiú meg az oroszlánokIII. fejezet]]
> # [[Lázár Ervin –
A kisfiú meg az oroszlánok – IV. fejezet|A kisfiú meg az oroszlánokIV. fejezet]]
> # [[Lázár Ervin – A kisfiú
meg az oroszlánok – V. fejezet|A kisfiú meg az oroszlánok – V. fejezet]]
> # [[Lázár Ervin
– A kisfiú meg az oroszlánokVI. fejezet|A kisfiú meg az oroszlánokVI. fejezet]]
> # [[Lázár Ervin
– A kisfiú meg az oroszlánokVII. fejezet|A kisfiú meg az oroszlánokVII. fejezet]]
> # [[Lázár Ervin
A kisfiú meg az oroszlánokVIII. fejezet|A kisfiú meg az oroszlánokVIII. fejezet]]
> #
A kisfiú meg az oroszlánokIX. fejezet
> #
A kisfiú meg az oroszlánokX. fejezet
> #
A kisfiú meg az oroszlánokXI. fejezet
> #
A kisfiú meg az oroszlánok – XII. fejezet
> #
A kisfiú meg az oroszlánokXIII. fejezet
> # A kisfiú meg az oroszlánok
XIV. fejezet
> #
A kisfiú meg az oroszlánokXV. fejezet


 1. A kisfiú meg az oroszlánok – I. fejezet
 2. A kisfiú meg az oroszlánok – II. fejezet
 3. A kisfiú meg az oroszlánok – III. fejezet
 4. A kisfiú meg az oroszlánok – IV. fejezet
 5. A kisfiú meg az oroszlánok – V. fejezet
 6. A kisfiú meg az oroszlánok – VI. fejezet
 7. A kisfiú meg az oroszlánok – VII. fejezet
 8. A kisfiú meg az oroszlánok – VIII. fejezet
 9. A kisfiú meg az oroszlánok – IX. fejezet
 10. A kisfiú meg az oroszlánok – X. fejezet
 11. A kisfiú meg az oroszlánok – XI. fejezet
 12. A kisfiú meg az oroszlánok – XII. fejezet
 13. A kisfiú meg az oroszlánok – XIII. fejezet
 14. A kisfiú meg az oroszlánok – XIV. fejezet
 15. A kisfiú meg az oroszlánok – XV. fejezet